Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivní způsob navrhování strojů pro automatizaci

Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks   

Tags: 3DEXPERIENCE | Manage | Na­vr­ho­vá­ní | So­li­dworks | Stro­jí­ren­ská tech­ni­ka

SOLIDWORKS-2129Po­dí­vej­me se, jak So­li­dworks zjed­no­du­šu­je na­vr­ho­vá­ní stro­jí­ren­ské tech­ni­ky. Na videu mů­že­me sle­do­vat kon­struk­té­ry se So­li­dworks živě od žá­dosti o před­běž­nou na­bíd­ku až po ko­neč­né do­dá­ní. Právě při­šla žá­dost o před­běž­nou na­bíd­ku (RFP) a Brian, pro­jek­to­vý ma­na­žer týmu, se hor­li­vě pustí do plá­no­vá­ní stra­te­gie na zís­ká­ní to­ho­to pro­jek­tu. Zá­kaz­ník se snaží roz­ší­řit mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce svého ma­ni­pu­lač­ní­ho sys­té­mu typu pick & place (vy­brat a umís­tit).

Do­pl­něk au­to­ma­ti­zač­ní­ho sys­té­mu bude na­vr­žen tak, aby sbí­ral sáčky te­ku­té­ho mýdla z pl­ni­če, za­ba­lil je do ba­le­ní po 12 ku­sech a do­pra­vil je do další fáze vý­ro­by. Je třeba do­dr­žet pevné ter­mí­ny a roz­po­čet. Brian v soft­wa­ru So­li­dworks Ma­nage vy­tvo­ří har­mo­no­gram, díky kte­ré­mu se celý tým sou­běž­ně při­pra­ví na tento ná­roč­ný pro­jekt.

Toto je první z ně­ko­li­ka videí, která de­mon­stru­jí, jak op­ti­ma­li­zo­vat ná­vrhy stro­jí­ren­ské tech­ni­ky, ově­řo­vá­ní, vý­ro­bu a do­dáv­ku kom­plet­ní elek­tro­me­cha­nic­ké in­te­gra­ce po­mo­cí port­fo­lia ře­še­ní So­li­dworks.

> Po­dí­vej­te se na video a zjis­tě­te, jak rych­le So­li­dworks Ma­nage umožňuje na­sta­ve­ní pro­jek­tu a sprá­vu pro­ce­su, aby se tech­nic­ký tým mohl pus­tit do práce.

> Stáh­ně­te si zku­šeb­ní verzi pro­duk­tu, díky které zjis­tí­te, jak může port­fo­lio ře­še­ní So­li­dworks zlep­šit schop­nost na­vr­ho­vat a do­dá­vat ino­va­tiv­ní vý­rob­ky.

 

 


Mohlo by vás zajímat: