Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální optimalizace návrhů se Solidworks Motion

Autor článku: DS SolidWorks   
Středa, 11 Srpen 2021 22:15

Tags: Dynamika | Kinematika | Motion | Sestavy | SolidWorks | Video

Solidworks motion-2133Kon­struk­té­ři musí plně ro­zu­mět ki­ne­ma­ti­ce a dy­na­mi­ce vý­rob­ků, které na­vr­hu­jí. Po­mo­cí So­lid­works Mo­ti­on mohou si­mu­lo­vat po­hyb­li­vé sou­čás­ti se­stav, čímž prak­tic­ky eli­mi­nu­jí po­tře­bu pro­to­ty­pů. Si­mu­la­ce po­hy­bu po­sky­tu­je kom­plet­ní kvan­ti­ta­tiv­ní in­for­ma­ce o ki­ne­ma­ti­ce se­sta­vy, včet­ně po­lo­hy, rych­los­ti a zrych­le­ní, spolu s dy­na­mi­kou všech sou­čás­tí po­hyb­li­vé­ho me­cha­nis­mu.

Vý­sled­ky si­mu­la­ce po­hy­bu lze zís­kat vir­tu­ál­ně a oka­mži­tě, pro­to­že vše po­třeb­né k pro­ve­de­ní po­hy­bo­vé si­mu­la­ce je de­fi­no­vá­no při se­sta­vo­vá­ní CAD mo­de­lu. Ušet­ře­te čas a ná­kla­dy na tes­to­vá­ní při pro­vá­dě­ní rych­lých ite­ra­cí ná­vrhů díky So­lid­works Mo­tion.

Po­dí­vej­te se na video a zjis­tě­te, jak tým se So­lid­works pra­cu­je efek­tiv­ně, do­kon­ču­je po­drob­ný návrh, op­ti­ma­li­zu­je model a při­po­ju­je elek­tro­nic­ké kom­po­nen­ty.

Zku­šeb­ní verze pro­duk­tu, díky které zjis­tí­te, jak může port­fo­lio ře­še­ní So­lid­works zlep­šit vaši schop­nost na­vr­ho­vat a do­dá­vat ino­va­tiv­ní vý­rob­ky.


Mohlo by vás zajímat: