Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS u rychlejšího vývoje balicí linky

Autor článku: Dassault Systèmes   
Čtvrtek, 18 Listopad 2021 01:18

Tags: 3D CAD | Dassault Systemès | Ger­hard Schu­bert | případová studie | SolidWorks

Schubert-lightline-cartonpacker-2146Ně­mec­ká firma Ger­hard Schu­bert se od před­sta­ve­ní prv­ních ba­li­cích ro­bo­tů na světě v roce 1984 stala uzná­va­nou jed­nič­kou na trhu s ba­li­cí­mi stro­ji. Mezi tech­nic­ké mil­ní­ky z dílny této firmy patří vývoj ří­di­cí jed­not­ky ba­li­cí­ho stro­je, první vy­chys­tá­va­cí linka F44 pro vy­chys­tá­ní a uklá­dá­ní pro­duk­tů do pře­pra­vek, první ba­li­cí stroj s hor­ním pl­ně­ním in­sta­lo­va­ný na mon­táž­ní lince nebo první trans­port­ní robot.

Úspěch firmy mimo jiné tkví také v tom, že je schop­na zá­kaz­ní­kům rych­le dodat na míru vy­ro­be­né a vy­so­ce vý­kon­né stro­je.

Firma Ger­hard Schu­bert dlou­há léta vy­ví­je­la stro­je po­mo­cí ná­stro­jů PRO­CAD 2D. Ale až za­ve­de­ní pa­ra­me­t­ric­kých 3D CAD sys­té­mů urych­li­lo vývoj stro­jů po­mo­cí stan­dar­di­zo­va­ných kom­po­nent, které lze kon­fi­gu­ro­vat růz­ný­mi způ­so­by. Proto už před řadou let firma pře­šla z 2D na 3D vý­vo­jo­vou plat­for­mu, kon­krét­ně na ře­še­ní So­lid­works.

Spo­leč­nost si vy­bra­la So­lid­works pro jeho snad­né po­u­ží­vá­ní, a pro­to­že umožňuje au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní So­lid­works Ap­pli­cati­on Pro­gra­m­ming In­ter­fa­ce (API), za­hr­nu­je ro­bust­ní kon­fi­gu­ra­ci ná­vr­hu, návrh ple­chu a mož­nos­ti tý­mo­vé ko­mu­ni­ka­ce a vi­zu­a­li­za­ce ná­vr­hu.

Au­to­ma­ti­zo­va­né kon­fi­gu­ra­ce stan­dard­ních kom­po­nent

Stro­je této firmy patří mezi nej­po­kro­či­lej­ší a nej­kom­plex­něj­ší ba­li­cí stro­je na světě. Při je­jich vý­vo­ji, kdy jedna ba­li­cí linka může mít více než 10 000 jed­not­li­vých dílů, mohou kon­fi­gu­rač­ní a au­to­ma­ti­zač­ní ná­stro­je ušet­řit spous­tu času. Firma na­pří­klad po­u­ží­vá kon­strukč­ní kon­fi­gu­ra­ce k rych­lé­mu při­způ­so­be­ní sedmi stan­dar­di­zo­va­ných se­stav kon­krét­ní­mu ba­li­cí­mu úkolu. Vy­u­ži­tím funk­ce So­li­dworks API k au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu se­stav tak ušet­ři­li pět hodin práce na každé se­sta­vě.

Efek­tiv­něj­ší na­vr­ho­vá­ní ple­cho­vých dílů

Ak­tu­ál­ním tren­dem ve vý­vo­ji nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ce au­to­ma­tic­kých ba­li­cích stro­jů spo­leč­nos­ti Schu­bert je ne­u­stá­lé zvy­šo­vá­ní počtu po­ža­do­va­ných ple­cho­vých dílů. V sou­vis­los­ti s je­jich ná­vrhem, op­ti­ma­li­za­cí ope­ra­cí la­se­ro­vé­ho ře­zá­ní a ohý­bá­ní, se spo­leč­nost spo­lé­há na ná­stro­je So­lid­works.
Tyto ná­stro­je od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes pro na­vr­ho­vá­ní ple­cho­vých dílů jsou velmi efek­tiv­ní a snad­no se po­u­ží­va­jí. Vzhle­dem k tomu, že počet ple­cho­vých dílů ve stro­jích rok od roku roste, budou v Ger­hard Schu­bert na funkč­nos­ti ná­vr­hu plechů So­lid­works stále zá­vis­lej­ší.

Vi­zu­a­li­za­ce, kon­t­ro­la a ko­mu­ni­ka­ce

Dů­le­ži­tým aspek­tem úspě­chu firmy Schu­bert je in­ter­ak­ce a ko­mu­ni­ka­ce se zá­kaz­ní­ky, díky níž po­ro­zu­mí je­jich po­tře­bám a na­vrh­nou op­ti­mál­ní ře­še­ní. Firma proto po­u­ží­vá dy­na­mic­ké mo­de­ly So­lid­works a ani­mo­va­né ná­vo­dy k usnad­ně­ní re­vi­zí ná­vrhů, sou­bo­ry So­lid­works eDra­wings ke ko­mu­ni­ka­ci tech­nic­kých po­drob­nos­tí se zá­kaz­ní­ky a do­da­va­te­li. Pro mar­ke­tingo­vé ak­ti­vi­ty pak firma vy­u­ží­vá fo­to­re­a­lis­tic­ké ren­de­ry vy­tvo­ře­né po­mo­cí Pho­to­View 360.
So­lid­works na­bí­zí firmě řadu ná­stro­jů pro vi­zu­a­li­za­ci a před­sta­ve­ní je­jích ná­stro­jů. Schop­nost uká­zat kon­struk­ci stro­jů a je­jich fun­go­vá­ní je velmi dů­le­ži­té pro to, aby zá­kaz­ní­ci po­cho­pi­li, co je cílem firmy. Díky tomu je nejen snaz­ší zís­kat je­jich sou­hlas s kon­fi­gu­ra­cí stro­je, ale pře­de­vším zís­ka­jí od pr­vo­po­čát­ku dobrý pocit ze stro­je, který jim bude slou­žit ná­sle­du­jí­cích 40 let.


Mohlo by vás zajímat: