Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán IronCAD Mechanical 2022

Autor článku: IronCAD   
Úterý, 15 Únor 2022 01:48

Tags: 2022 | CAD | IronCAD | Mechanical | Software | Strojní konstrukce

IronCAD-Custom dimensions-2207Tvůr­ci soft­wa­ru Iron­CAD z At­lan­ty v USA ofi­ci­ál­ně ozná­mi­li vy­dá­ní pro­du­ktu Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022, vý­kon­né­ho doplňku me­cha­nic­kých ná­stro­jů pro sadu Iron­CAD De­sign Colla­bo­rati­on Suite. Jako lídr v ob­las­ti CAD pro­duk­ti­vi­ty po­kra­ču­je Iron­CAD v pod­po­ře stroj­ních kon­struk­té­rů a zvy­šo­vá­ní je­jich pro­duk­ti­vi­ty na všech úrov­ních vy­dá­ním roz­ší­ře­ní Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022.

Iron­CAD Me­cha­ni­cal 2022 při­dá­vá zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích ná­stro­jů, včet­ně ná­stro­jů Face to DXF a IPRO­Acti­ve­Ma­nager. Uve­de­ní kon­krét­něj­ších po­drob­nos­tí o mnoha no­vých vy­lep­še­ních pro­duk­ti­vi­ty v Iron­CA­Du Me­cha­ni­cal 2022, které byly vy­tvo­ře­ny na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků a která dále roz­ši­řu­jí mož­nos­ti Iron­CA­Du, na­jde­te na blogu Iron­CA­Du.


Mohlo by vás zajímat: