Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za 31. vzdělávací konferencí SUPro 2022

Autor článku: Redakce   
Úterý, 31 Květen 2022 13:54

Tags: AV Engineering | Creo | Konference | PTC | SUPro | Wind­chill

SUPro 2022-2222Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring uspo­řá­da­la po delší po­ml­ce svou 31. vzdě­lá­va­cí kon­fe­ren­ci SUPro v ho­te­lu Je­zer­ka na Seči. Hlav­ním té­ma­tem kon­fe­ren­ce bylo před­sta­ve­ní no­vých myš­le­nek, směrů a tech­no­lo­gií v ob­las­ti ná­vr­hu, vý­ro­by, pro­vo­zu a ser­vi­su stro­jí­ren­ských vý­rob­ků a za­ří­ze­ní, a to v pro­stře­dí a s pod­po­rou soft­wa­rů od spo­leč­nos­ti PTC.

Nemé­ně dů­le­ži­tým cílem se­tká­ní bylo také pro­po­je­ní účast­ní­ků – od­bor­ní­ků z růz­ných ob­las­tí čes­ké­ho prů­mys­lu a vzá­jem­né sdí­le­ní zku­še­nos­tí.

2 dny, 14 přednášek, 9 školení, 22 řečníků, 205 účastníků a nespočet interakcí

Kon­fe­ren­cí pro­vá­zel pří­tom­né mo­de­rá­tor Lukáš Sme­lík, no­vi­nář a or­ga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cí. Pří­tom­né při­ví­tal také ob­chod­ní ře­di­tel Pavel Hrubý, který ho­vo­řil o po­hle­du a zís­ka­ných zku­še­nos­tí AV En­gi­nee­rin­gem s di­gi­ta­li­za­cí v čes­kém stro­jí­ren­ství.

První část se­tká­ní byla již tra­dič­ně vě­no­vá­na před­sta­ve­ní nej­no­věj­ší verze kon­strukč­ní­ho soft­wa­ru Creo, letos s po­řa­do­vým čís­lem 9.0. Ve své před­náš­ce se Ra­do­van Míček, Luděk Rek­to­řík a Pře­my­sl Vo­ta­va za­bý­va­li 5 hlav­ním ob­las­tem nové verze:

 • Pro­duk­ti­vi­ta a uži­va­tel­ský kom­fort
 • Er­go­no­mic­ké ná­vrhy
 • Model Based De­fi­ni­ti­on + Vý­kre­sy
 • Ge­ne­ra­tiv­ní de­sign + Si­mu­la­ce
 • NC pro­gra­mo­vá­ní

Ná­vštěv­ní­kům kon­fe­ren­ce byly také při­po­me­nu­ty léty ově­ře­né po­stu­py v ří­ze­ní pro­jek­tů Přem­kem Vo­ta­vou, který tyto po­stu­py pře­ne­sl do dneš­ní doby s po­u­ži­tím tech­no­lo­gie Creo a Wind­chill i s ohle­dem na typy pro­jek­tů (ku­so­vá vý­ro­ba až ma­lo­sé­rie/série). Sou­čás­tí byly také nové mož­nos­ti ří­ze­ní pro­jek­tů, které sebou Creo a Wind­chill při­ná­ší.

O své zku­še­nos­ti s po­u­ží­vá­ním PTC tech­no­lo­gií a se spo­lu­pra­cí s AV En­gi­nee­rin­gem se po­dě­li­li zá­stup­ci spo­leč­nos­tí:

 • ABB
 • MSV Sys­tems Cz
 • Li­na­plast
 • In­ge­te­am
 • Al­vá­ris Pro­fi­le Sys­tems
 • Zetor Trac­tors
 • Devro

Ná­vštěv­ní­ci se do­zvě­dě­li prak­tic­ké zku­še­nos­ti, ná­mě­ty i tipy pro im­ple­men­ta­ci, pro­voz a další roz­ši­řo­vá­ní PTC soft­wa­ro­vých tech­no­lo­gií v ji­ných pod­ni­cích.

Mezi hosty také pa­t­řil Ro­bert Ople­tal, zá­stup­ce spo­leč­nos­ti PTC, který účast­ní­kům před­sta­vil dů­le­ži­tou roli roz­ší­ře­né re­a­li­ty (AR) v dneš­ní době a ve své druhé před­náš­ce kladl důraz na in­te­gra­ci PLM – MES a ERP sys­té­mů v pod­ni­ku, což vede k vyšší pro­duk­ti­vi­tě a efek­ti­vi­tě.

Druhý den kon­fe­ren­ce SUPro 2022 pro­bě­hl ve zna­me­ní ško­le­ní uži­va­te­lů a worksho­pů se za­mě­ře­ním na tipy a triky k soft­wa­rům Creo a Wind­chill. Účast­ní­ci měli také mož­nost kon­zul­to­vat své in­di­vi­du­ál­ní po­tře­by s pra­cov­ní­ky tech­nic­ké pod­po­ry AV en­gi­nee­rin­gu.

Mezi no­vin­ku to­ho­to roč­ní­ku byla mož­nost vy­zkou­še­ní roz­ší­ře­né re­a­li­ty v brý­lích Ho­lo­lens 2 s tech­no­lo­gii Vu­fo­ria Stu­dio a vzdá­le­nou pod­po­ru ser­vi­su s po­mo­cí brýlí Re­a­lWear a Vu­fo­ria Chalk.

Ze zá­vě­rů kon­fe­ren­ce SUPro 2022 vy­plý­vá, že po­ten­ci­ál PTC soft­wa­ro­vých tech­no­lo­gií Creo a Wind­chill není zda­le­ka vy­čer­pán a je­jich po­u­ží­vá­ní čes­ký­mi kon­struk­té­ry a tech­ni­ky bude při­ná­šet i na­dá­le hod­no­tu našim pod­ni­kům. Pří­le­ži­tos­ti, které při­ná­ší PTC plat­for­my pro In­ter­net věcí a AR jak v ob­las­ti ná­vr­hu a vý­ro­by, tak v pro­vo­zu a ser­vi­su vý­rob­ků jsou ve stro­jí­ren­ství na­to­lik roz­sáh­lé, že zatím nelze ani od­had­nout je­jich hra­ni­ce. Stra­te­gie di­gi­tál­ní­ho vlák­na vede stro­jí­ren­ské pod­ni­ky ces­tou in­ten­ziv­ní­ho vy­u­ží­vá­ní exis­tu­jí­cích dat a od­bou­rá­vá­ní ba­ri­ér ve sdí­le­ní, tedy ces­tou efek­ti­vi­ty, níz­kých ná­kla­dů a ča­so­vých úspor.

Celý or­ga­ni­zač­ní tým AV EN­GI­NEE­RING dě­ku­je všem za účast a těší se na se­tká­ní na SUPro 2023.

Redakčně kráceno ze zprávy na webu Aveng.cz.


Mohlo by vás zajímat: