Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tuzemské firmy zaostávají v kalibraci výrobních strojů

Autor článku: Renishaw   
Pondělí, 04 Červenec 2022 02:33

Tags: ballbar | Diagnostika | Elektromobilita | Kalibrace | Renishaw | Strojírenství

Pyramida produktivniho procesu-Petr Kurdiovsky-2227Kdo ka­libru­je, ten vy­rá­bí přes­ně­ji, rych­le­ji a beze zmet­ků. V řadě firem to ale vy­pa­dá, že dříve nebo poz­dě­ji strá­ví více času opra­va­mi či se­ři­zo­vá­ním stro­jů a pro­duk­cí zmet­ků. Týká se to zejmé­na firem, které budou do­dá­vat sou­část­ky pro elek­tro­au­ta. Mo­der­ní po­je­tí ka­lib­ra­ce navíc po­má­há kom­pen­zo­vat ne­do­sta­tek od­bor­ně kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků.

Nejen o ka­lib­ra­ci jsme si po­ví­da­li s ex­per­tem na se­ři­zo­vá­ní a di­a­gnos­ti­ku stro­jů Pe­trem Kur­di­ov­ským ze spo­leč­nos­ti Re­nishaw.

Jak se na ka­lib­ra­ci stro­jů dí­va­jí v tu­zem­ských prů­mys­lo­vých pro­vo­zech?

Stále pře­vlá­dá názor, že ka­lib­ra­cí je třeba se za­bý­vat jen při na­sta­vo­vá­ní vý­rob­ní­ho pro­ce­su pro za­jiš­tě­ní po­ža­do­va­né přes­nos­ti. Pokud si to ne­vy­žá­da­jí okol­nos­ti, tedy na­pří­klad ne­zač­nou vzni­kat zmet­ky, ka­lib­ra­ci se moc po­zor­nos­ti ne­vě­nu­je. To je ale již pře­ko­na­ný pří­stup, pro­to­že řeší jen dů­sle­dek, ni­ko­li pre­ven­ci vzni­ku pro­blé­mů.

Ka­lib­ra­ce se tedy po­su­nu­la do ob­las­ti di­a­gnos­ti­ky a za­jiš­tě­ní sta­bi­li­ty pro­stře­dí?

Přes­ně tak, mo­der­ní ka­lib­rač­ní pří­stro­je jsou schop­ny nejen za­ru­čit přes­nost na­sta­ve­ní, ale také od­ha­lit pro­blém v po­čát­ku jeho vzni­ku. Lze tak za­brá­nit pro­duk­ci zmet­ků či po­rou­chá­ní stro­je, který si vy­žá­dá delší od­stáv­ku. Pokud sle­du­je­te stav stro­je prů­běž­ně, za­zna­me­ná­te na­sta­lé změny a mů­že­te na ně včas re­a­go­vat.

Ale i při prů­běž­né ka­lib­ra­ci se vý­ro­ba za­sta­ví a vznik­nou pro­sto­je.

To sice ano, ale zá­klad­ní di­a­gnos­ti­ka stro­je si vy­žá­dá za­sta­ve­ní stro­je v řádu minut. Stroj, který svou ne­přes­nos­tí ba­lan­cu­je na hra­ni­ci způ­so­bi­los­ti k po­ža­do­va­ným to­le­ran­cím, někdy na­dě­lá méně škody, pokud je včas od­sta­ven a při­vo­lá­na ser­vis­ní firma k jeho opra­vě.

Tím mys­lí­te, že do­ká­že pre­ven­tiv­ně od­ha­lit pro­blém a určit diagnózu?

Přes­ně tak, na­pří­klad sys­tém ball­bar QC20 do­ká­že za po­mo­ci soft­wa­ru ana­ly­zo­vat od­chyl­ky a na zá­kla­dě toho určit prav­dě­po­dob­nou pří­či­nu, na­pří­klad pro­blém s vy­vá­že­ním stro­je. Je proto možné ihned za­vo­lat spe­ci­a­lis­tu na vy­va­žo­vá­ní stro­jů. S ball­ba­rem v rukou jste v pod­sta­tě ta­ko­vý dok­tor, který do­ká­že na­smě­ro­vat na kon­krét­ní­ho spe­ci­a­lis­tu.

Kalibrace-ballbar QC20-W-2227

Jak vy­pa­dá ka­lib­ra­ce v pro­vo­zech, kde ne­ma­jí ná­stro­je typu ball­bar?

Zdlou­ha­vě a draze. Kvůli di­a­gnos­ti­ce stavu stro­je se často vo­la­jí ex­ter­ní firmy. Proto se vo­la­jí, jen když je to oprav­du nutné, což roz­hod­ně pro pre­ven­ci ne­sta­čí. Pak když je pro­blém, ob­slu­ha volá ser­vis, který ale není ob­vykle po ruce, takže se čeká a vý­ro­ba stojí. Ser­vis­ní tech­nik pak zdlou­ha­vě zjiš­ťu­je, co bylo pr­vot­ní pří­či­nou vznik­lé zá­va­dy na stro­ji. Pří­pad­ně musí za­vo­lat dal­ší­ho spe­ci­a­lis­tu. Celou tu dobu stroj stojí a vý­ro­ba ne­stí­há.

Vy­pla­tí se nákup ta­ko­vé­ho ná­stro­je? Asi to ne­bu­de nic lev­né­ho.

Ná­stro­je, jako je ball­bar, jsou v po­rov­ná­ní s pří­no­sy ce­no­vě snad­no do­stup­né. Jsou navíc pře­nos­né, takže mě­ři­dlo může ko­lo­vat po vý­ro­bě a v pra­vi­del­ných in­ter­va­lech kon­t­ro­lo­vat stro­je. Ob­rá­bě­cí stroj stojí ně­ko­lik mi­li­o­nů korun, ser­vis­ní zásah a vý­mě­na dílu může být v dů­sled­ku draž­ší než sa­mot­ný nákup ball­ba­ru. To ne­mlu­vím o dra­hých od­stáv­kách, vzni­ku zmet­ků a po­dob­ně. Upřím­ně si ne­u­mím před­sta­vit vý­ro­bu, kde by se ta­ko­vý ka­lib­rač­ní ná­stroj ne­vy­pla­til.

Proč se tedy v praxi vy­sky­tu­je tak málo?

Je to síla zvyku a ne­o­cho­ta změ­nit myš­le­ní. To se ale rych­le mění s růs­tem cen ener­gií a ma­te­ri­á­lů. Pro­duk­ce zmet­ků se za­čí­ná ex­trém­ně pro­dra­žo­vat. Při ab­sen­ci prů­běž­né ka­lib­ra­ce ve vý­rob­ním cyklu za­chy­tí­te zme­tek až na vý­stup­ní kon­t­ro­le, při­čemž vý­ro­bek už zby­teč­ně pro­šel ně­ko­li­ka ope­ra­ce­mi ob­rá­bě­ní. Tomu může ka­lib­ra­ce za­brá­nit. Upo­zor­ní na pro­blém ještě před­tím, než se pus­tí­te do ob­rá­bě­ní dílce s přís­ný­mi to­le­ran­ce­mi a ten pak ne­vy­ho­ví za­dá­va­cí do­ku­men­ta­ci. Další hroz­bou pro tu­zem­ské firmy je ná­stup elek­tro­mo­bi­li­ty.

Proč vi­dí­te elek­tro­mo­bi­li­tu jako ta­ko­vou hroz­bu?

Pro­to­že ve vý­ro­bě sou­čás­tek pro elek­tro­au­ta stou­pa­jí ná­ro­ky na přes­nost a navíc se zkra­cu­jí vý­rob­ní cykly. Ino­va­ce zde totiž pro­bí­ha­jí rych­le­ji než u spa­lo­va­cích mo­to­rů, a proto je třeba stro­je čas­tě­ji pře­na­sta­vo­vat. Zvy­šu­je se tak pro­stor pro chy­bo­vost a vý­ro­bu zmet­ků.

A oprav­du to před­sta­vu­je ta­ko­vý pro­blém?

Ne­za­po­meňte, že lo­kál­ní firmy sou­tě­ží s celým svě­tem. Mohou se rych­le do­stat do si­tu­a­ce, kdy už ne­bu­dou kon­ku­ren­ce­schop­né. Musí se na­u­čit vy­rá­bět „na první dobrou“. Za­chy­tit pro­blém v po­čát­ku, než ve vý­ro­bě za­čnou vzni­kat zmet­ky, se stává nut­nos­tí pro pře­ži­tí. Ušet­ří to čas stro­jů a lidí, zby­teč­ně se ne­pla­tí za le­a­sing od­sta­ve­né­ho stro­je ani za pro­duk­ci zmet­ků.

Řada firem má zku­še­né pra­cov­ní­ky, ti třeba po­zna­jí pro­blém i podle zvuku stro­je.

(Směje se.) Ano, také ta­ko­vé zku­še­né od­bor­ní­ky znám, ale těch ubývá a na­o­pak při­bý­vá ne­kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků, kteří ma­xi­mál­ně spus­tí a vy­pnou stroj či za­lo­ží a ode­be­rou ob­ro­bek. Ten ne­do­sta­tek od­bor­nos­ti mu­sí­te něčím na­hra­dit a tech­no­lo­gie jako ball­bar to umí.

To tedy nezní moc op­ti­mis­tic­ky.

Já jsem op­ti­mis­ta v tom, že vím, že tech­no­lo­gie nám mohou po­mo­ci ta­ko­vé ne­do­stat­ky pře­ko­nat. Kromě ka­lib­rač­ní­ho ná­stro­je jako ball­bar tu jsou i další sys­témy, na­pří­klad laser XL-80. Pak sa­mo­zřej­mě exis­tu­jí sondy, které rych­le re­a­gu­jí rych­le na změny ve vý­ro­bě, pro­to­že sle­du­jí ge­o­me­t­rii ná­stro­jů, roz­mě­ry ob­rob­ku, tep­lot­ní vlivy. To vše berou v potaz a upra­ví ob­rá­bě­ní, což sta­bi­li­zu­je vý­ro­bu.

Co byste tedy fir­mám do­po­ru­čil, aby si za­jis­ti­ly pro­spe­ri­tu?

Firmy jsou často kon­fron­to­vá­ny s pro­ti­chůd­ný­mi po­ža­dav­ky: vy­rá­bět co nej­lev­ně­ji, co nej­rych­le­ji, co nej­přes­ně­ji. Vy­ho­vět lze jen do­dr­že­ním osvěd­če­né­ho pro­ce­su vý­ro­by, který má po­do­bu py­ra­mi­dy (viz ob­rá­zek). Její zá­klad­nu tvoří pří­pra­va vý­ro­by, s čímž po­mů­že na­pří­klad zmiňovaný ball­bar nebo laser XL-80. Tím se vy­tvo­ří sta­bil­ní pod­lo­ží, na němž mů­že­te po­sta­vit vý­ro­bu. Te­pr­ve pak ná­sle­du­jí další vrst­vy py­ra­mi­dy, tedy se­ří­ze­ní ná­stro­jů, ak­tiv­ní mo­ni­to­ring vý­ro­by a vý­stup­ní kon­t­ro­la ob­rob­ku. Vy­ne­chá­te jednu pro­ces­ní vrst­vu a zmiňované po­ža­dav­ky ne­spl­ní­te.

Dě­ku­ji za roz­ho­vor.


Mohlo by vás zajímat: