Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průmysl letos ovlivní ceny energií

Autor článku: Profika   
Čtvrtek, 02 Únor 2023 00:00

Tags: CNC | Energie | Profika | Průmysl | Robotizace | Stroje | Válka

Profika-Jakub Kaufman-2305Podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka, která se spe­ci­a­li­zu­je na CNC stro­je, ros­tou­cí ná­kla­dy za ener­gie i chy­bě­jí­cí pra­cov­ní síla za­fun­gu­jí jako motor pro za­vá­dě­ní au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­za­ce. Do­pa­dy ruské in­va­ze na Ukra­ji­ně se do­tknou lo­gis­ti­ky, tu­zem­ské firmy se musí při­pra­vit na pro­blémy s do­dáv­ka­mi ma­te­ri­á­lů. Spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí­cí ob­rá­bě­cí stro­je se budou stále více ob­ra­cet na au­to­ri­zo­va­né do­da­va­te­le, kteří na­bí­zí kom­plex­ní ře­še­ní na klíč, což ma­xi­ma­li­zu­je efek­ti­vi­tu vý­ro­by.

Po­sled­ní roky se nesou ve zna­me­ní tur­bu­lent­ní­ho vý­vo­je, který ur­ču­jí vněj­ší vlivy: český prů­my­sl musel na­před re­a­go­vat na epi­de­mii covid 19, ná­sled­ně čelit do­pa­dům, které při­nes­la ruská agre­se. I v roce 2023 budou pře­tr­vá­vat pro­blémy, kte­rým tu­zem­ské firmy če­li­ly již loni. Vý­zvou budou třeba ceny ener­gií, či ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků, který po­ve­de k vyš­ší­mu zájmu o au­to­ma­ti­za­ci.

Trh práce – nedostatek zaměstnanců motivuje k zavádění robotizace a automatizace

Čes­kým fir­mám se dlou­ho­do­bě ne­da­ří se­hnat do­sta­tek za­měst­nan­ců, nebo pře­dá­ní dra­ho­cen­ných zku­še­nos­tí na mlad­ší pra­cov­ní­ky. To vede k vyš­ší­mu zájmu o za­vá­dě­ní ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­za­ci. Loni se podle Pro­fi­ky po­ptáv­ka zvý­ši­la o více jak dvoj­ná­so­bek. A firma od­ha­du­je, že po­dob­ný trend bude po­kra­čo­vat i v roce 2023. Lidé se často obá­va­jí, že za­ve­de­ní ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce při­pra­ví za­měst­nan­ce o práci. Re­ál­ně ale už nyní schá­zí na pra­cov­ním trhu lidé, kteří chtě­jí tyto po­zi­ce za­stá­vat. Ro­bo­tic­ké buňky vět­ši­nou za­sta­nou velmi přes­nou, nicmé­ně spíše monotónní a nud­nou práci, o kte­rou mezi za­měst­nan­ci není zájem. Na­o­pak, kdo se naučí ro­bo­ty ovlá­dat a pro­gra­mo­vat, ten se stane na trhu hor­kým zbo­žím a jeho po­zi­ce ve firmě velmi po­sí­lí, navíc může oče­ká­vat velmi dobrý plat.

Přetrvají problémy s logistikou

Loni se tu­zem­ské firmy po­tý­ka­ly se znač­ný­mi po­tí­že­mi s pře­pra­vou ob­jed­na­ných stro­jů. Na vině byl mimo jiné ne­do­sta­tek trans­port­ních kon­tej­ne­rů a ne­če­ka­ně dlou­há doba vy­klád­ky i v době, kdy již zboží do­ra­zi­lo do cí­lo­vé­ho pří­sta­vu. Od firem, které ne­ma­jí do­sta­teč­né skla­dy, se stro­je k zá­kaz­ní­kům do­stá­va­ly s vý­znam­ným, i mno­ha­tý­den­ním zpož­dě­ním. Na si­tu­a­ci pro­fi­to­va­ly spo­leč­nos­ti, které si mohly do­vo­lit mít skla­do­vé zá­so­by jak ce­lých stro­jů, tak i jed­not­li­vých dílů. Pro­fi­ce se osvěd­čil showro­om v Be­nát­kách. Na trhu jsou již ná­zna­ky změny k lep­ší­mu, kdy se na­pří­klad do­da­va­te­lům sní­ma­cí tech­ni­ky nebo bez­peč­nost­ních prvků za­čí­na­jí opět ob­je­vo­vat skla­do­vé zá­so­by. Vý­raz­né zlep­še­ní ale přes­to oče­ká­vat nejde.

Kom­pli­ka­cí je i to, že v ob­do­bí co­vi­du mnoho firem na­ku­po­va­lo více na sklad, aby pří­pad­né ne­do­stat­ky do­ká­za­ly vy­ře­šit vlast­ní­mi díly. Ta­ko­vé sko­ko­vé na­skladňování ale při­ne­se sní­že­ní od­by­tu dílů v dal­ších le­tech, a proto budou mít do­da­va­te­lé na­pří­klad zmí­ně­né sní­ma­cí tech­ni­ky pro­blémy na­vý­šit skla­do­vé zá­so­by, když ne­bu­de oče­ká­va­ný odbyt.

Zesílí zájem firem o služby na klíč

Tlak na čas, kva­li­tu, efek­ti­vi­tu i ne­do­sta­tek ka­pa­cit za­měst­nan­ců vede stro­jí­ren­ské spo­leč­nos­ti k tomu, že stále více vy­hle­dá­va­jí služ­by na klíč. To zna­me­ná, že ne­hle­da­jí sub­do­da­va­te­le pro každý z po­ža­dav­ků, ale rov­nou volí firmu, která jim po­ra­dí jak s vý­bě­rem kon­krét­ní­ho stro­je a tech­no­lo­gie, tak s ma­xi­mál­ním na­vý­še­ním efek­ti­vi­ty je­jich vý­ro­by. Po­kra­ču­je zpra­co­vá­ním eko­no­mic­ké strán­ky pro­jek­tu, po­ra­dí s fi­nan­co­vá­ním, za­ří­dí sa­mot­nou koupi a trans­port, stej­ně jako uve­de­ní do pro­vo­zu. Ná­sled­ně se stará i o ser­vis a ško­le­ní ob­slu­hy. Firmy mohou vý­znam­ně ušet­řit, a to nejen pe­ní­ze, ale i čas při ná­sled­ném pro­vo­zu. Navíc je u jedné do­da­va­tel­ské firmy na­pros­to jasná zod­po­věd­nost, od­pa­dá tak pro­blém s tím, že se v pří­pa­dě po­tí­ží jedna zú­čast­ně­ná spo­leč­nost snaží hodit vinu na jinou.

Zákazníci budou více preferovat autorizované dodavatele

V mi­nu­lých le­tech i v sou­čas­nos­ti se ještě více pro­je­vu­je od­klon od ne­au­to­ri­zo­va­ných do­da­va­te­lů a ná­kup­čích CNC tech­ni­ky. Tito po­sky­to­va­te­lé jen zříd­ka umí dodat kom­plex­ní ře­še­ní. Na­bí­ze­né stro­je navíc ne­mu­sí být bez­peč­né a schvá­le­ny pro pro­voz v EU. Na první po­hled to může mít po­zi­tiv­ní vliv na nižší cenu, ovšem na dru­hou stra­nu se může sní­žit i kva­li­ta a bez­peč­nost. Velké pro­blémy by pak při­šly v pří­pa­dě, že by při práci na stro­ji došlo k pra­cov­ní­mu úrazu. Bez­peč­nost stro­jů a za­ří­ze­ní je ne­díl­nou sou­čás­tí au­to­ri­zo­va­ných a zku­še­ných do­da­va­te­lů. Řídí se velmi přís­ný­mi pra­vi­dly, které stojí do­da­va­te­le mnoho času a peněz. Ně­kte­ré i ba­nál­ní úpra­vy na stro­jích pod­lé­ha­jí nut­nos­ti znovu zkon­t­ro­lo­vat bez­peč­nost – to je důvod proč to ně­kte­ré firmy ani ne­chtě­jí na­bí­zet. Tím kli­en­tům zabraňují vy­u­ží­vat vý­rob­ní po­ten­ci­ál na ma­xi­mum.

Válka na Ukrajině udrží komplikace s dodávkami

Pokud bude kon­flikt po­kra­čo­vat, je zá­sad­ní co nejdří­ve sta­bi­li­zo­vat do­da­va­tel­ské ma­te­ri­á­lo­vé a lo­gis­tic­ké ře­těz­ce. Z Ukra­ji­ny totiž do Česka prou­di­la celá řada su­ro­vin dů­le­ži­tých pro stro­jí­ren­ský prů­my­sl. Firmy se budou muset na změny při­pra­vit. Ty, které již mají ve svých díl­nách tuhé pro­dukč­ní CNC stro­je, mohou změ­nit ob­rá­bě­ní a ná­sled­nou další vý­ro­bu ve­li­ce brzy, i v řá­dech dnů. Vý­rob­ci spo­třeb­ních dílů pro ná­sled­nou vý­ro­bu by ale již teď měli mít při­pra­ve­né scé­ná­ře na sko­ko­vé a vý­raz­né na­vý­še­ní ka­pa­cit.

Na dru­hou stra­nu může krize po­zi­tiv­ně ovliv­nit míst­ní trh práce. Velká část ukra­jin­ských uprch­lí­ků se snaží být v Česku eko­no­mic­ky ak­tiv­ní a hle­da­jí si za­měst­ná­ní, což zna­me­ná pří­le­ži­tost ale­spoň čás­teč­ně a krát­ko­do­bě uleh­čit fir­mám, které pro méně od­bor­né pra­cov­ní úkony dosud ne­ma­jí ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci.

Čím dál více se středobodem stanou mobilní telefony

Sběr dat a sle­do­vá­ní pro­ce­su vý­ro­by je stále ob­lí­be­něj­ším ře­še­ním, do něhož již in­ves­tu­jí i malé a střed­ní firmy. Po­má­há zvy­šo­vat efek­ti­vi­tu. Vel­kým be­ne­fi­tem je i mož­nost sle­do­vat celý pro­ces na mo­bil­ním te­le­fo­nu. To je již běžně u no­vých stro­jích Hy­un­dai-Wia a Ha­nwha možné na­bíd­nout a v roce 2023 to bude pa­tr­ně pa­t­řit mezi zá­klad­ní po­ža­dav­ky kli­en­tů.

Na snímku je Jakub Kaufman, expert na robotizaci ve společnosti Profika.


Mohlo by vás zajímat: