Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ANCA uvádí FX7 ULTRA pro výrobu malých nástrojů

Autor článku: Redakce   
Úterý, 15 Srpen 2023 22:42

Tags: ANCA | CNC | FX7 | Nástroje | Obrábění | Ultra

ANCA FX7-Ultra-2333FX7 ULTRA, nej­no­věj­ší ino­va­ce pré­mi­o­vé řady stro­jů ULTRA od firmy ANCA, se vy­zna­ču­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou kva­li­tou a po­sou­vá vý­ro­bu ma­lých ná­stro­jů na novou úroveň. Před­sta­vu­je nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, které při­ná­še­jí re­vo­lu­ci v přes­ném brou­še­ní ma­lých ná­stro­jů do prů­mě­ru 0,1 mm. Pokud vy­rá­bí­te ná­stro­je, jako jsou ku­lič­ko­vé frézy, frézy s ro­ho­vým rá­diu­sem a slo­ži­té nebo kom­pli­ko­va­né pro­fi­lo­vé ná­stro­je, pak je tento stroj určen právě pro vás.

Nový soft­ware, hard­ware a kon­strukč­ní prvky vý­raz­ně zlep­šu­jí kva­li­tu po­vrchu, přes­nost a ří­ze­né há­ze­ní, což za­jiš­ťu­je kon­zis­ten­ci dávky od prv­ní­ho brou­še­né­ho ná­stro­je až po po­sled­ní. Tyto po­kro­ky za­jiš­ťu­jí, že FX7 ULTRA je ře­še­ním pro přes­né brou­še­ní v prů­mys­lo­vých od­vět­vích, která jsou zá­vis­lá na ma­lých ná­stro­jích, včet­ně elek­tro­ni­ky, te­le­ko­mu­ni­ka­cí, lé­kař­ských pří­stro­jů, le­tec­ké­ho a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, li­so­vá­ní a vše­o­bec­né­ho ob­rá­bě­ní.

Vlastnosti FX7 ULTRA:

  • jeden na­no­me­t­ro­vý ří­di­cí sys­tém,
  • nový al­go­rit­mus ser­vo­ří­ze­ní pro ply­nu­lý pohyb,
  • sys­té­mo­vá a me­cha­nic­ká vy­lep­še­ní zvy­šu­jí pev­nost a tu­host,
  • mě­ře­ní v pro­ce­su, vy­va­žo­vá­ní a kom­pen­za­ce há­zi­vos­ti pro kon­zis­tent­ní přes­nost,
  • ří­ze­ní tep­lo­ty mo­to­ru (MTC) - pa­ten­to­va­ná ino­va­ce fir­my ANCA a
  • od­bor­ná ško­lí­cí pod­po­ra tech­nic­kých ex­per­tů o tom, jak brou­sit do­ko­na­lé řezné ná­stro­je.

Anca FX7 Ultra--2333

FX7 ULTRA ne­jen­že brou­sí ná­stro­je rych­le­ji než jiné stro­je, ale také vy­rá­bí ná­stro­je s jem­něj­ším po­vr­chem a větší přes­nos­tí, což zna­me­ná vy­ni­ka­jí­cí výkon a kva­li­tu.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.anca.com/FX7Ultra.

 


Mohlo by vás zajímat: