Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAM | CAMWorks | Drátové obrábění | SolidWorks | Webinar | Wire EDM

Wired-EDM-Pro-webinar-2248Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu na jedno klik­nu­tí – zvý­ší­te tak efek­ti­vi­tu a zkrá­tí­te do­da­cí lhůty. CA­MWorks Wire EDM je k dis­po­zi­ci v úrov­ních Wire EDM Pro­fes­si­o­nal a Wire EDM Pre­mi­um pro kom­plex­ní dvou­o­sé, dvou­o­sé s ku­že­lo­vým a plně čtyřo­sé elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní.

Celý článek...

Tags: CAE | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sázavou

cad 000-2248Na­sa­ze­ní mo­der­ních vý­vo­jo­vých po­stu­pů při zpra­co­vá­ní tech­nic­kých pro­jek­tů sebou při­ná­ší řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jak ucho­pit práci s PLM ná­stro­ji pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů ve výuce? Po­dí­vej­me se de­tail­ně­ji na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

 

Celý článek...

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Webinar

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | DEM | Konference | on-line

ATCx DEM-2246Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, je tech­no­lo­gic­ká kon­fe­ren­ce (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) vě­no­va­ná me­to­dě dis­krét­ních ele­men­tů (DEM) pro si­mu­la­ci syp­kých a zr­ni­tých ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | Konference | Stární správa

BIM2023-2246Datum 26. ledna 2023 by si do svých ka­len­dá­řů již nyní měli za­psat všich­ni nad­šen­ci a zá­stup­ci sta­vař­ské ve­řej­nos­ti, kteří se za­jí­ma­jí o bu­douc­nost čes­ké­ho sta­veb­nic­tví. V tento den se totiž koná kon­fe­ren­ce BIM 2023, na které se Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci roz­hod­la před­sta­vit své další kroky v re­a­li­za­ci Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM.

Celý článek...

Tags: APS | Axiom Tech | Produktivita | Seminář | Výroba | Webinar

Axion Tech-seminar-2245AXIOM TECH ze Žďáru nad Sá­za­vou zve na hyb­rid­ní se­mi­nář 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod. s ná­zvem APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | Dynamické děje | OpenRadioss | Simulace

Altair Advanced Eng-Radios-2244Pokud se za­jí­má­te o si­mu­la­ce rych­lých dějů, ne­li­ne­ár­ní úlohy, pa­siv­ní bez­peč­nost au­to­mo­bi­lů, ana­lý­zy otře­sů a ná­ra­zů, tes­to­vá­ní pádů elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní a spo­třeb­ní­ho zboží, či o in­ter­ak­ci struk­tur s te­ku­ti­na­mi, pak je pro­ble­ma­ti­ka vy­u­ži­tí ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če ur­če­na právě vám.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | SLA | SLA 750 | Webináře

3D Systems--2242Adi­tiv­ní vý­ro­ba za­lo­že­ná na SLA tech­no­lo­gii, která byla v prů­bě­hu let uzná­na pro vý­ji­meč­nou kva­li­tu pro­to­ty­pů a přes­nost dílů, se mění ve vel­kém stylu a při­ná­ší ře­še­ní při­pra­ve­né k au­to­ma­ti­za­ci, které na­bí­zí až dva­krát vyšší rych­lost tisku a až tři­krát vyšší výkon než stá­va­jí­cí sys­témy SLA. Při­poj­te se k webi­ná­ři a od­hal­te re­vo­luč­ní ino­va­ce, které 3D Sys­tems před­sta­vu­je se svým novým ře­še­ním SLA 750 pro kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup.

Celý článek...

Tags: AGACAD | Arkance Systems | Revit | Smart Documentation | Webináře

CS SmartDocumentation-2242Se­znam­te se s apli­ka­cí AGA­CAD Smart Do­cu­men­tati­on pro ge­ne­ro­vá­ní a sprá­vu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce v Re­vi­tu. Smart Do­cu­men­tati­on umožňuje rych­lou, přes­nou a kva­lit­ní tvor­bu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce sta­veb­ních pro­jek­tů. Všech­ny uži­teč­né ná­stro­je pro tvor­bu pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce v Re­vi­tu jsou do­stup­né na jed­nom místě v kom­pakt­ním ba­líč­ku.

Celý článek...

Tags: Elektromotory | EMWORKS | EMWorks2D | Magnety | Topologie | Webináře

Webinar EMWorks-2240V tomto webi­ná­ři EMWorks 6. října v 15:00 nebo 20:00 hodin se po­dí­vá­me na různé typy mag­ne­tů a je­jich vlast­nos­ti. Po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je EMWorks2D na­vrh­ne­me motor s mag­ne­ty pro po­vr­cho­vou mon­táž s fe­ri­to­vým nebo ke­ra­mic­kým mag­ne­tem, sa­ma­ri­um­ko­bal­to­vým mag­ne­tem (SmCo) a ne­o­dy­mo­vým mag­ne­tem (NdFeB).

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Certifikace | FDM | Stratasys | Technologie

FDM Certification-2239Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys. Pro­gram je na­vr­žen tak, aby zá­kaz­ní­kům Stra­ta­sy­su po­sky­tl kom­plex­ní vzdě­lá­ní, které pod­po­ří je­jich při­je­tí 3D tisku v celém pro­ce­su tisku FDM. Zá­kaz­ní­ci, kteří ab­sol­vu­jí kurzy, ob­dr­ží ofi­ci­ál­ní cer­ti­fi­ká­ty Stra­ta­sys Aca­de­my, které osvěd­ču­jí je­jich do­ved­nos­ti a úroveň zvlád­nu­tí před­ní tech­no­lo­gie v oboru 3D tisku.

Celý článek...

Tags: BIM | Petr Fořt | Studenti | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Výuka

bim002-2-2239Vy­u­ži­tí mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu po­sky­tu­je do výuku řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Na naší škole, VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou jsme v uply­nu­lých pěti le­tech vy­zkou­še­li hned ně­ko­lik za­jí­ma­vých in­te­gra­cí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy s PLM daty po­chá­ze­jí­cí­mi z růz­ných tech­nic­kých oborů.

Celý článek...

Tags: Frankfurt | Smart City | Veletrhy

Light a Building 2022-2238Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí tech­ni­ky a tech­ni­ky budov. V le­toš­ním roč­ní­ku je hlav­ním té­ma­tem Smart City spo­leč­ně s in­te­li­gent­ní­mi bu­do­va­mi, které myslí samy za sebe.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>