Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Acer | Hardware | Notebooky | TravelMate B3 | TravelMate Spin B3 | Windows 11 for Education

TM-Spin-B3-2203Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" no­te­boo­ky, které byly zkon­stru­o­vá­ny tak, aby pře­ži­ly škol­ní den, se mohou pochlu­bit cer­ti­fi­ka­cí odol­nos­ti na ar­mád­ní úrov­ni a de­seti­ho­di­no­vou vý­dr­ží ba­te­rie. Nyní se do­dá­va­jí s pře­din­sta­lo­va­ným sys­té­mem Win­dows 11 SE nebo Win­dows 11 for Edu­cati­on.

Celý článek...

Advanced Altair-2203Na webi­nář s tímto dlou­hým ná­zvem zve po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Máte pocit, že vaše do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Možná je čas po­o­hléd­nout se po al­ter­na­ti­vě nebo do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: 2D navrhování | 3D Modelování | Autodesk | BIM | Petr Fořt | PLM | VOŠ a SPŠ | Výuka

stavby01-2203-2Na­sa­ze­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky a mo­der­ních 3D apli­ka­cí do výuky sebou při­ná­ší řadu mož­nos­tí, jak při­blí­žit od­bor­nou výuku tech­nic­ké praxi. Velmi po­zi­tiv­ně lze v této ob­las­ti hod­no­tit navíc dlou­ho­do­bou pod­po­ru vzdě­lá­vá­ní ze stra­ny do­da­va­te­lů od­bor­ných soft­warových tech­no­lo­gií. Po­dí­vej­me se na stra­te­gii, kte­rou vo­lí­me ve výuce po­stu­pů a vy­u­ži­tí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: Budoucnost výroby | Hexagon | HxGN LIVE Glo­bal 2022 | Konference | Summit

HxGN-1-2203Pouhé 2 týdny zbý­va­jí, abys­te ušet­ři­li za re­gis­tra­ci na HxGN LIVE Glo­bal 2022, stě­žej­ní kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti He­xa­gon o ře­še­ních di­gi­tál­ní re­a­li­ty, která se vrací do ho­te­lu The Ve­ne­ti­an v Las Vegas v Ne­va­dě ve dnech 20.–23. červ­na 2022. Na kon­fe­ren­ci HxGN LIVE Glo­bal 2022 usly­ší­te ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti He­xa­gon Olu Rollé­na, na­vá­že­te kon­tak­ty s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky a dal­ší­mi oso­ba­mi s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi.

Celý článek...

Tags: Altium | Chandigarh University | Indie | PCB | Učební osnovy | Upverter Education

Upverter Education PCB-2201Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la, že Up­ver­ter Edu­cati­on, její bez­plat­né zá­klad­ní kurzy elek­tro­ni­ky bě­ží­cí na pro­hlí­že­či, budou nyní ne­díl­nou sou­čás­tí učeb­ních osnov pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) na ka­tedře elek­tro­ni­ky a ko­mu­ni­ka­cí na uni­ver­zi­tě v Čan­dí­gar­hu v in­dic­kém Mo­ha­li. Kurzy Up­ver­ter Edu­cati­on pro­ve­dou stu­den­ty prvky ná­vr­hu, pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­by elek­tro­nic­ké­ho in­že­nýr­ství od zá­klad­ní po po­kro­či­lou úroveň.

Celý článek...

Tags: Aplikace VR | Autodesk | EBNER | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sá­za­vou

Fort-002-2152Vy­u­ži­tí no­vých zob­ra­zo­va­cích VR metod ve výuce a stu­dent­ských pro­jek­tech uka­zu­je za­jí­ma­vou mož­nost, jak pre­zen­to­vat ge­o­me­t­ric­ká PLM a BIM data nově vzni­ka­jí­cích pro­jek­tů. Po­dí­vej­me se na pár zku­še­nos­tí z výuky, které byly zís­ká­ny v po­sled­ní době na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta je často chá­pá­na lehce „zá­bav­ním“ způ­so­bem.

Celý článek...

Tags: Cisco | Dell | Microsoft | Serverovna | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

spszr 001-1-2148VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi clou­dy. Pra­co­viš­tě bylo vy­bu­do­vá­no v rámci gran­to­vých pro­jek­tů a jeho do­kon­če­ní bylo pro­ve­de­no spo­leč­ně se zá­sad­ní re­kon­struk­cí škol­ní in­frastruk­tu­ry. Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě v sobě spo­ju­je zá­ze­mí pro za­jiš­tě­ní pre­zenč­ní a on-line výuky s na­tiv­ní li­cenč­ní pod­po­rou a služ­ba­mi v ob­las­tech zá­klad­ní­ho a od­bor­né­ho soft­wa­ru.

Celý článek...

Tags: ČVUT | Den otevřených dveří | FEL | Robopes SPOT | Studium

FEL CVUT-SPOT2-2148Na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT pro­běh­ne 3. pro­sin­ce 2021 po roční pře­stáv­ce opět v pre­zenč­ní po­do­bě Den ote­vře­ných dveří s podtitulem Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku technologií budoucnosti. Zá­jem­ci o stu­di­um elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky při něm na­vští­ví pra­co­viš­tě s tech­no­lo­gi­e­mi, které vý­raz­ně ovliv­ní způ­sob, jakým bu­de­me pra­co­vat, od­po­čí­vat či ces­to­vat v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti­le­tích.

Celý článek...

Tags: ČVUT | FEL | Lego | ROBO číšník | Robotika | Soutěž | Středoškoláci

FEL CVUT-LR ROBO cisnik-2147Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných kol Ro­bo­sou­tě­že. Její dva­nác­tý roč­ník před­sta­ví dů­my­sl­ně se­sta­ve­né a na­pro­gra­mo­va­né ro­bo­ty ze sta­veb­ni­ce LEGO Mind­storms, je­jichž schop­nos­ti pro­vě­ří spe­ci­ál­ně na­vr­že­ná úloha.

Celý článek...

Tags: Dynabook | Hardware | Microsoft | Notebooky | Pro E10-S | Satellite | Vzdělávání

Satellite Pro E10 Lifestyle-2146Dy­na­book Eu­ro­pe ozná­mil, že no­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S byl vy­brán jako jedno z ome­ze­né­ho počtu za­ří­ze­ní do­po­ru­če­ných spo­leč­nos­tí Micro­soft pro Win­dows 11 SE – zcela nový ope­rač­ní sys­tém učený pro ob­last vzdě­lá­vá­ní. Výběr to­ho­to za­ří­ze­ní po­tvr­zu­je pevné part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Dy­na­book a Micro­soft ve vzdě­lá­va­cím sek­to­ru. No­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 11,6” byl před­sta­ven v břez­nu to­ho­to roku.

Celý článek...

Tags: Bentley Education | Bentley Systems | SŠ a VŠ | Vzdělávání

Bentley Education Connect Educators Library-2143Bent­ley Sys­tems v rámci svého zá­vaz­ku k roz­ší­ře­ní pří­stu­pu ke svým pro­fe­si­o­nál­ním apli­ka­cím pro vzdě­lá­vá­ní, ozná­mi­la 26. října glo­bál­ní ex­pan­zi pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, na­bí­ze­jí­cí­ho bez­pro­blé­mo­vý a bez­plat­ný pří­stup ke vzdě­lá­va­cím li­cen­cím na více než 60 ob­lí­be­ných apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Bent­ley pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Bent­ley Edu­cati­on všem opráv­ně­ným stu­den­tům a pe­da­go­gům od střed­ních škol až po vy­so­ké školy.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Program

Konference GIS Esri v CR-2140Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se letos usku­teč­ní vir­tu­ál­ně. Pojď­te si o jejím pro­gra­mu pře­číst více a ne­za­po­meňte se na kon­fe­ren­ci při­hlá­sit, abys­te o nic z toho ne­při­šli. Na webo­vých strán­kách akce nyní na­lez­ne­te in­for­ma­ce o ná­pl­ni za­ha­jo­va­cí­ho bloku, pro­fi­ly hlav­ních řeč­ní­ků, náplň tech­no­lo­gic­ké­ho bloku a dal­ších živě vy­sí­la­ných sekcí, pře­hled před­to­če­ných vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů, abs­trak­ty worksho­pů, které bu­de­me vy­sí­lat v prů­bě­hu lis­to­pa­du a pro­sin­ce, in­for­ma­ce o le­toš­ní no­vin­ce – se­tká­ní s kon­zul­tan­ty AR­C­DA­TA a další do­pro­vod­ný pro­gram.

Celý článek...

Seminar CSKI-2139Česká spo­leč­nost pro ky­ber­ne­ti­ku a in­for­ma­ti­ku (ČSKI) ve spo­lu­prá­ci s Ná­rod­ním cen­t­rem Prů­mys­lu 4.0 (NCP4.0) a Čes­kým in­sti­tu­tem in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC ČVUT) po­řá­dá pro uči­te­le zá­klad­ních a střed­ních škol Ná­rod­ní in­for­mač­ní se­mi­nář ECDL / ICDL 2021 s podti­tu­lem „Ve zna­me­ní ro­bo­ti­ky“.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>