E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
GFI

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CNC | Petr Fořt | Projekty | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

vozidlo 05-large-2118Spo­je­ní mo­der­ních pro­dukč­ních tech­no­lo­gií s vý­ro­bou s vy­u­ži­tím nor­ma­li­zo­va­ných sou­čás­tí a 3D tisku se stalo zá­kla­dem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Našim hlav­ním cílem bylo před­sta­vit stu­den­tům spo­je­ní tvor­by di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu pá­so­vé­ho vo­zi­dla ří­ze­né­ho mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých sys­té­mem, který bude ná­sled­ně vy­u­žit pro ří­ze­ní ma­lé­ho ob­rá­bě­cí­ho CNC stro­je.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | MCAE Systems | Studio System 2 | Webináře

Webinář MCAE Systems-Studio System 2-2115Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, jak se do­zvě­dět o této 3D tis­kár­ně vše.

Celý článek...

Tags: BIM | Kon­cep­ce BIM ČAS | Stavebnictví | StaWEBnice | Střední školy stavební | Výuka

StaWEBnice-Android ČAS-2114Me­to­da BIM se uka­zu­je jako jedna z nej­per­spek­tiv­něj­ších cest k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­nic­tví. Prů­zkum po­řá­da­ný od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou EDU BIM na pod­zim loňského roku ale uká­zal, že vel­kou pře­káž­kou může být ne­do­sta­tek od­bor­ní­ků. Sta­veb­ní firmy po­ci­ťu­jí již nyní velký ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců s po­třeb­ný­mi zna­lost­mi.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Academia | ACADEMIA 20 | Creaform | Metrologie

academia 20 - pr picture 1 -2114Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní vý­ro­bu, umož­ní uči­te­lům, stu­den­tům i vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům bez ná­ma­hy pře­jít od 3D ske­no­vá­ní k 3D tisku. S tímto po­kra­ču­jí­cím zdo­ko­na­lo­vá­ním na­bíd­ky ACA­DE­MIA Cre­a­form znovu po­tvr­zu­je svůj zá­va­zek vůči  oblasti vzdě­lá­va­ní­ tím, že po­sky­tu­je ještě více mož­nos­tí po­mo­ci vzdě­lá­vat a in­spi­ro­vat stu­den­ty po­u­ží­va­jí­cí me­t­ro­lo­gii.

Celý článek...

Tags: Balóny | Meteorologické sondy | STEAM | Steam Academy | Stratosféra

SteamAcademy1-2113Na Den uči­te­lů, 28. břez­na, bude za­há­jen os­mi­mě­síč­ní vzdě­lá­va­cí pro­jekt Do­tkni se vesmí­ru, do kte­ré­ho se za­po­jí ně­ko­lik de­sí­tek škol z Česka i Slo­ven­ska. Stov­ky stu­den­tů se v tý­mech pustí do se­sta­vo­vá­ní a pro­gra­mo­vá­ní vlast­ních stra­to­sfé­ric­kých balónů s me­te­o­ro­lo­gic­kou son­dou, které na pod­zim 2021 vy­šlou do výšky 30 km.

Celý článek...

Tags: Czechitas | Experience | Fablab | JIC | University | Vzdělávání

FabLab Univerzity-2112Jak vy­u­žít 3D tisk v ho­di­nách ma­te­ma­ti­ky, vý­tvar­ky nebo ci­zích ja­zy­ků? Nejen to učí od 17. břez­na 2021 Fa­bLab Uni­ver­si­ty – první kom­plex­ní vzdě­lá­va­cí plat­for­ma v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la v Česku. Tvoří ji pre­zenč­ní kurzy a work­sho­py pro uči­te­le střed­ních a zá­klad­ních škol, ale i vzdě­lá­va­cí web plný lekcí, tu­to­ri­á­lů a doplňko­vých ma­te­ri­á­lů pro stu­den­ty.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Arduino | CNC stroje | Digitalizace | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

PF-cad 003-2109Le­toš­ní rok při­ná­ší nejen ve výuce řadu úska­lí a změn. Stu­den­ti pra­cu­jí v do­má­cím pro­stře­dí, ko­mu­ni­ku­jí se svými vy­u­ču­jí­cí­mi pro­střed­nic­tvím sku­pi­no­vé spo­lu­prá­ce a in­di­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí. Di­gi­ta­li­za­ce mění za­běh­lé pří­stu­py a me­to­di­ku. Od­bor­ná výuka v tomto ob­do­bí není snad­ná a při­blí­žit našim stu­den­tům po­třeb­né zna­los­ti je někdy oprav­do­vým oříš­kem.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | ATX Zdroje | Autodesk | Microsoft | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

PF-zdroj003-2109Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou výuku v la­bo­ra­to­řích, která pro­bí­há bez fy­zic­ké pří­tom­nos­ti žáků se za­jí­ma­vým pro­jek­tem? V prů­bě­hu le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku ře­ší­me tuto otáz­ku sku­teč­ně často.

Celý článek...

Tags: Elektromagnetismus | EMWORKS | Simulace | SolidWorks | Transformátory | Webináře

EMWORKS webinar-2109Pla­nár­ní mag­ne­tis­mus na­hra­zu­je kon­venč­ní mag­ne­tic­ké struk­tu­ry v mnoha apli­ka­cích. Pla­nár­ní a izo­lač­ní trans­for­má­to­ry jsou dobrou vol­bou pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­gro­va­ný mag­ne­tis­mus. Pla­nár­ní trans­for­má­tor je v pod­sta­tě trans­for­má­tor, který po­u­ží­vá plo­ché vi­nu­tí, ob­vykle na desce s ploš­ný­mi spoji, místo mě­dě­né­ho drátu k vy­tvo­ře­ní cívek.

Celý článek...

Tags: Autodesk | BIM | Stavebnictví | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | VR prezentace | Vzdělávání

PF stavby 002-2107Le­toš­ní ma­tu­rit­ní pro­jek­ty vzni­ka­jí pře­váž­ně v pro­stře­dí kon­zul­ta­cí na dálku. I přes tuto ztí­že­nou si­tu­a­ci jsme se pus­ti­li i do roz­sáh­lej­ších témat, které se sna­ží­me spo­jit s nej­no­věj­ším soft­ware vy­ba­ve­ním. Vel­kou po­mo­cí v této ob­las­ti je pře­de­vším mul­ti­li­cenč­ní po­li­ti­ka od­bor­né­ho soft­ware a clou­do­vých slu­žeb do­stup­ných našim stu­den­tům pro do­má­cí práci. Jedná se pře­de­vším o kom­plet­ní sadu vý­vo­jo­vých ná­stro­jů spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk a Micro­soft.

Celý článek...

Tags: Autodesk | CAD | CAE | EDU | FEM | Inventor | Microsoft Teams | PLM | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

voziky 02-2104Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me se na jednu z uká­zek on-line ře­še­ných pro­jek­tů s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií a pro­jek­to­vé výuky, které bylo v lis­to­pa­du zpra­co­vá­no na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Zá­kla­dem na­še­ho pro­jek­tu bylo zpra­co­vá­ní pro­to­ty­pu no­vé­ho vý­rob­ku s vy­u­ži­tím PLM soft­waru a před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých CAE funk­cí mo­der­ních ná­vr­ho­vých sys­té­mů.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | Josef Malý | Rozhovor

Ing. Josef MalýDa­tum 22. úno­ra 1990 se po­dle úda­je ve Ve­řej­ném rej­stří­ku na we­bu Justice.cz po­jí se vzni­kem spo­leč­nos­ti 3E Pra­ha En­gi­neer­ing, a. s. Je to­mu te­dy už 30 let od za­lo­že­ní fir­my, na­víc od sa­mé­ho po­čát­ku v pres­tiž­ní práv­ní for­mě ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti. Ta­ko­vých fi­rem na na­šem tr­hu a v ná­mi sle­do­va­ných obo­rech čin­nos­ti op­rav­du mno­ho ne­pů­so­bí. Pro­to se ob­ra­cím se svý­mi do­ta­zy na ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Ing. Jo­se­fa Ma­lé­ho, se kte­rým jsme té­ma fi­rem­ní­ho ju­bi­lea na­kou­sli už při na­šem set­ká­ní na úno­ro­vé kon­fe­ren­ci 3DEX­PE­RI­ENCE World 2020 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes v ame­ric­kém Nash­villu.

Celý článek...

Tags: Adams | ADAS | Autonomní vozidla | Hexagon | MSC | Virtuální testovací jízdy | VTD

Spo­leč­nost MSC Soft­ware (MSC), sou­část di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­fac­tur­ing In­tel­li­gen­ce, oz­ná­mi­la uve­de­ní vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd (VTD) pro si­mu­lač­ní soft­ware Adams, kom­bi­nu­jí­cí špič­ko­vou dy­na­mi­ku vo­zi­del se si­mu­la­ce­mi vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd pro urych­le­ní vý­vo­je no­vé ge­ne­ra­ce pok­ro­či­lých asis­tenč­ních sys­té­mů pro ři­di­če (ADAS) a bez­peč­ných au­to­nom­ních vo­zi­del. Osob­ní vo­zid­la již mo­hou číst dop­rav­ní znač­ky ne­bo de­te­ko­vat pro­jíž­dě­ný pro­voz, ale ty­to funk­ce ADAS 2+ zá­vi­sí na zdo­ko­na­le­né fú­zi sen­zo­rů – pro­ce­su slu­čo­vá­ní dat z ví­ce sen­zo­rů s vy­so­kou spo­leh­li­vos­tí, aby elek­tro­nic­ké sys­té­my moh­ly při­jí­mat bez­peč­ná roz­hod­nu­tí. Zá­ro­veň bu­dou­cí au­to­nom­ní al­go­rit­my ří­ze­ní vy­ža­du­jí re­a­lis­tic­ká tes­to­va­cí da­ta pro výz­kum a cvič­né mo­de­ly. VTD pro Adams zrych­lu­jí vý­voj tím, že si­mu­lu­jí cho­vá­ní dy­na­mic­ky je­dou­cí­ho vo­zid­la a je­ho sen­zo­rů ve slo­ži­tých pros­tře­dích na sil­ni­ci.

Celý článek...

Strana 1 z 19

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>