Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Bin Picking | Photoneo | PhoXi | Studio | Webináře

Photoneo-bin picking-2322Bin Pic­king je tech­no­lo­gie, při které robot spo­lu­pra­cu­je s 3D (HD) prů­mys­lo­vou ka­me­rou. Ra­me­no ro­bo­ta vy­bí­rá na­ho­di­le na­vr­še­né díly z bedny a podle pře­dem sta­no­ve­né­ho al­go­rit­mu je dále již or­ga­ni­zo­va­ně pře­dá­vá k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní. Bin Pic­king Stu­dio je kom­bi­na­cí vý­kon­né­ho hard­wa­ru pro 3D vi­dě­ní, který před­sta­vu­je řada ske­ne­rů PhoXi, a in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro na­sta­ve­ní ode­bí­rá­ní.

Celý článek...

maker faire praha 2022 janhromadko-2319Šestý Maker Faire Pra­gue od­star­tu­je už za měsíc. Nej­vět­ší fes­ti­val kre­a­ti­vi­ty v Česku při­pra­vu­je pes­t­rý pro­gram plný tvůr­čích pro­jek­tů, ak­ti­vit a worksho­pů. Do Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nů na Vý­sta­viš­tě Praha za­ví­ta­jí o ví­ken­du 10. do 11. červ­na nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky.

Celý článek...

Tags: Samsung | Solve for Tommorow | Soutěž | Středoškoláci

TZ SFT 2023 Vitezny tym REFUTURE-2319Ve fi­ná­le pro­gra­mu Sam­sung Solve for To­morrow pro mladé Čechy a Slo­vá­ky před­sta­vi­lo své ná­pa­dy „pro udr­ži­tel­nou bu­douc­nost“ deset stu­dent­ských týmů. Zví­tě­zil pro­jekt stře­do­ško­lá­ků z Čes­ko­slo­van­ské aka­de­mie ob­chod­ní v Praze 2 – z recyklo­va­ných ma­te­ri­á­lů zho­to­vi­li mul­ti­funkč­ní pat­ník, který má po­ten­ci­ál zvý­šit bez­peč­nost na čes­kých sil­ni­cích.

Celý článek...

Tags: Bregenz | Co-Design | EICF 2023 | ESI Group | Konference | ProCAST

ESI na EICF 2023-2318Tři­cá­tý roč­ník vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Eu­ro­pe­an In­vest­ment Cas­ters’ Fe­de­rati­on ve dnech 7. až 10. květ­na v ra­kous­kém Bre­gen­zu je jed­ním z nej­vět­ších a nej­vý­znam­něj­ších kon­gre­sů v Ev­ro­pě, který se týká prů­mys­lu přes­né­ho lití. Tým od­bor­ní­ků sem vy­sí­lá také ESI Group a účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se s ním zde mohou se­tkat a pro­dis­ku­to­vat své po­ža­dav­ky na od­lit­ky.

Celý článek...

Tags: 2024 | GrindingHub | Registrace | Stuttgart | Veletrhy

pr RegistrationStart 2023-05-03 en-2318Pokud máte jako firma zájem před­sta­vit své ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a tech­no­lo­gie vy­bra­né cí­lo­vé sku­pi­ně, mů­že­te tak uči­nit od 14. do 17. květ­na 2024 na ve­letr­hu Grin­dingHub ve Stutt­gar­tu. Po loňském úspěš­ném uve­de­ní akce chce po­řa­da­tel VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) - ve spo­lu­prá­ci s Messe Stutt­gart a Schleifta­gung tento úspěch zo­pa­ko­vat, neboť ote­ví­rá re­gis­tra­ci na akci.

Celý článek...

Tags: ČVUT | FEL | Lego | Robosoutěž | Studenti | Žáci

LR robo 24 04 19-139-1317Nej­vět­ší kon­cen­t­ra­ce mla­dých ta­len­tů v ob­las­ti ro­bo­ti­ky bude k vi­dě­ní při tra­dič­ní Ro­bo­sou­tě­ži – přes­ně ře­če­no v její jarní části ur­če­né pro zá­klad­ní školy a od­po­ví­da­jí­cí stup­ně ví­ce­le­tých gym­ná­zií. V Zen­ge­ro­vě po­slu­chár­ně Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze se ve stře­du 26. 4., ve čtvr­tek 27. 4. a v pátek 28. 4. 2023 utká cel­kem 138 ro­bo­tic­kých vo­zí­tek z Lega.

Celý článek...

Tags: Idiada | Konference | Modelování | MODSIM | PLM EF | Simulace | Technodat | Valeč

modsim konference-2317Pod tímto ne­tra­dič­ním ná­zvem letos při­pra­vil Tech­no­dat svoje tra­dič­ní PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum na 13.–14. červ­na 2023 do Ho­te­lu Zámek Valeč. V dneš­ní době již sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní ne­sta­čí. Řeší se kom­plex­něj­ší úlohy, pro­hlu­bu­je se spo­lu­prá­ce mezi od­dě­le­ní­mi. Svět se mění a k udr­že­ní kroku, je po­tře­ba pro­po­jit svět mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­cí.

Celý článek...

Tags: BIM | HTC Vive | Petr Fořt | PLM | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sá­za­vou

PetrFortcad001-2313Vy­u­ži­tí zob­ra­zo­va­cích a in­ter­ak­tiv­ních tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní re­a­li­ty při práci stu­den­tů na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou se stalo sou­čás­tí se­mi­ná­ře, který byl re­a­li­zo­ván v rámci výuky PLM a BIM tech­no­lo­gií. Na­hléd­ně­te spo­leč­ně s námi na ně­ko­lik zku­še­nos­tí s pě­ti­le­tým vy­u­ži­tím této mo­der­ní tech­no­lo­gie ve výuce na naší prů­mys­lo­vé škole.

Celý článek...

Tags: 2023 | Česko | Dislokace | Maker Faire

Maker Faire-2312Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky. Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí za­po­je­ní přes 500 tu­zem­ských ma­ke­rů s ná­vštěv­nos­tí okolo 30 000 lidí. Nej­vět­ší Maker Faire se už po šesté usku­teč­ní v Praze.

Celý článek...

Tags: Architektura | ČZU | Soutěž | Správa železnic | Studenti

SZ-tym 2-vitez-2309V Ma­sa­ry­ko­vě sa­lon­ku sta­ni­ce Praha-Dej­vi­ce se usku­teč­ni­lo vy­hlá­še­ní vý­sled­ků stu­dent­ské sou­tě­že o nej­lep­ší návrh no­vé­ho dře­vě­né­ho pří­střeš­ku pro čes­kou že­lez­ni­ci. Jejím po­řa­da­te­lem byla kromě Sprá­vy že­lez­nic také Fa­kul­ta les­nic­ká a dře­vař­ská ČZU Praha. Cílem bylo mo­ti­vo­vat stu­den­ty, aby se ak­tiv­ně za­po­ji­li do změny vní­má­ní že­lez­ni­ce a sou­­čas­ně pod­po­ři­li vy­u­ži­tí dřeva jako hlav­ní­ho sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu na vla­ko­vých za­stáv­kách.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | OpenRadioss | RADIOSS | Vzdělávání | Webinar

HS form banner webinar pro akademiky 2023-02-23 2307Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­ring zve na webi­nář ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin, ve kte­rém před­sta­ví vy­bra­né CAE tech­no­lo­gie, které mohou do­pl­nit port­fo­lio ná­stro­jů pro R&D, umož­nit re­a­li­za­ci spe­ci­fic­kých si­mu­la­cí či pod­po­řit práci a vzdě­lá­vá­ní stu­den­tů. Dále se bude ho­vo­řit o kon­krét­ních vý­vo­jo­vých pro­jek­tech a ak­ti­vi­tách jako pří­kla­dech možné bu­dou­cí spo­lu­prá­ce.

Celý článek...

Tags: Architektura | ČVUT | Fuc­kUp Night | Konference | VIZKON 2023 | Vizualizace

vizkon23-2307Čtvr­tý re­gu­lér­ní roč­ník kon­fe­ren­ce je ko­neč­ně na světě. Bude se konat 4. břez­na 2023 v pro­sto­rách ČVUT v Praze. Kon­krét­ně jde o Ate­li­ér D. Vizkon bude ten­to­krát jako jed­no­den­ní akce, bude mu před­chá­zet sa­mo­stat­ný ve­čer­ní pro­gram v pátek na téma Fuc­kUp Night - pří­běhy toho, co se ne­po­ved­lo. Sa­mo­zřej­mě sou­vi­se­jí­cí s vi­zu­a­li­za­ce­mi a ar­chi­tek­tu­rou.

Celý článek...

Tags: Desigo | Energeticky efektivní budovy | Siemens

Siemens Desigo webinar-2305Ve čtvr­tek 9. února po­řá­dá Si­e­mens od 13:30 do 14:30 webi­nář s ná­zvem De­si­go –⁠ ře­še­ní pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. De­si­go je uce­le­ný, šká­lo­va­tel­ný a mo­du­lár­ní sys­tém pro ener­ge­tic­ky efek­tiv­ní bu­do­vy. Jedná se o sou­bor hard­wa­ro­vých a soft­wa­ro­vých pro­střed­ků pro op­ti­mál­ní ře­še­ní mě­ře­ní a re­gu­la­ce pri­már­ních zdro­jů (MaR), pro in­di­vi­du­ál­ní re­gu­la­ci jed­not­li­vých míst­nos­tí (IRC) a pro mo­ni­to­ro­vá­ní a do­hled tech­nic­kých za­ří­ze­ní v bu­do­vě z jedné plat­for­my (BMS/SCADA).

Celý článek...

Strana 1 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>