Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vortum pomáhá Y Softu s výukovými lekcemi 3D tisku

Autor článku: Vortum   
Sobota, 22 Květen 2021 10:19

Tags: 3D tisk | Překlady | Transcreations | Vortum | Výukové lekce | Y Soft

Zabezpecene 3D tiskarny-2121Vor­tum po­mo­cí slov ote­ví­rá světy. Spo­leč­nost Y Soft si Vor­tum vy­bra­la jako part­ne­ra, který jí po­mů­že v ote­ví­rá­ní světa 3D tisku pe­da­go­gům a stu­den­tům čes­kých škol. Y Soft po­sky­tu­je za­bez­pe­če­né tis­kár­ny a je­jich soft­ware v rámci be3D Aca­de­my potom na­bí­zí řadu kom­plex­ních vý­u­ko­vých lekcí v an­g­lič­ti­ně. Právě tyto ma­te­ri­á­ly pře­vá­dí tým od­bor­ní­ků z Vor­tumu do čes­ké­ho ja­zy­ka.

Nejde však o běžné pře­kla­dy, ale o tzv. transcre­ati­ons. Je­jich vý­sled­kem jsou ja­zy­ko­vé adap­ta­ce věrné ori­gi­ná­lu a sou­čas­ně od­po­ví­da­jí­cí da­né­mu kul­tur­ní­mu pro­stře­dí.

Tuto tvůr­čí práci za­jiš­ťu­jí zku­še­ní co­py­wri­te­ři. Ti pře­vá­dě­jí texty do češ­ti­ny ta­ko­vým způ­so­bem, aby byly v sou­la­du s ori­gi­ná­ly a sou­čas­ně zněly při­ro­ze­ně, vzbu­zo­va­ly od­po­ví­da­jí­cí aso­ci­a­ce a vedly ke stej­ným dů­sled­kům jako vý­cho­zí text. Zá­ro­veň musí být – tak jako ostat­ní texty – sro­zu­mi­tel­né a pří­nos­né uži­va­te­lům.

Vor­tum sdru­žu­je tým se­ni­or­ních od­bor­ní­ků z mar­ke­tingu a re­kla­my. Transcre­ati­ons jsou jed­nou z mnoha slu­žeb v ob­las­ti ko­mu­ni­ka­ce a tvor­by ob­sa­hu, kte­rou na­bí­zí. V transcre­ati­ons pro Y Soft do­sta­la pří­le­ži­tost se­hra­ná část týmu z re­dak­ce, která v mi­nu­los­ti vy­tvá­ře­la na­pří­klad i ná­kup­ní rádce pro Heu­re­ku.

3D tisk vy­u­ží­va­jí školy k ak­ti­vi­za­ci stu­den­tů, pod­po­ře kre­a­tiv­ní­ho myš­le­ní a usnad­ně­ní výuky. Y Soft na­bí­zí kom­plex­ní a po všech strán­kách bez­peč­né ře­še­ní 3D tisku pro školy. Tisk­nout je možné řadu věcí. Může jít na­pří­klad o model pře­vo­du ozu­be­ných kol, který umožňuje po­cho­pit, jak pře­vod fun­gu­je, stej­ně tak ale o rám pro ochran­ný zdra­vot­nic­ký štít.

Tis­ko­vé služ­by be3D Aca­de­my obo­ha­cu­je o do­pro­vod­né ma­te­ri­á­ly, které usnadňují práci uči­te­lů a mo­ti­vu­jí stu­den­ty k za­po­je­ní. Za­hr­nu­je ma­nu­á­ly, pří­ruč­ky pro pe­da­go­gy i videa. 3D tisk je vhod­ný ná­stroj pro vy­svět­le­ní slo­ži­té látky. Dotek a in­ter­ak­ce s fy­zic­kým před­mě­tem, ob­zvlášť pokud si jej žáci sami vy­tisk­li, při­ná­ší po­ro­zu­mě­ní i za­u­je­tí stu­den­tů. Po­cho­pe­ní tech­nic­kých, pří­ro­do­věd­ných nebo umě­lec­kých před­mě­tů může být ob­tíž­né. Lekce v be3D Aca­de­my jsou na­o­pak zá­bav­né a za­jí­ma­vé.

Vor­tum

Svo­bod­né sdru­že­ní od­bor­ní­ků na volné noze má ve svých řa­dách co­py­wri­te­ry, re­dak­to­ry, edi­to­ry, pře­kla­da­te­le, ko­or­di­ná­to­ry, stra­té­gy, a další. Z těch vy­bí­rá ty nej­vhod­něj­ší pro kon­krét­ní pro­jekt. Spo­lu­prá­ce ve Vor­tu­mu je za­lo­že­ná na sdí­le­ní hod­not a vy­so­kých ná­ro­ků na kva­li­tu vý­stu­pů.


Mohlo by vás zajímat: