Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář – Zefektivněte navrhování a výrobu nábytku

Autor článku: 3E Praha Engineering   
Středa, 11 Srpen 2021 22:46

Tags: 3E Praha Engineering | Nábytek | Navrhování | Výroba | Webinar

3E-swood-2133Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la on-line webi­nář, ve kte­rém ukáže, jak pro­duk­tiv­ně na­vr­ho­vat ná­by­tek v pro­stře­dí 3D CAD sys­té­mu So­li­dworks včet­ně vazby na vý­ro­bu. Účast­ní­ci se také se­zná­mí se spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi ná­stro­ji pro au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu v dře­vo­vý­ro­bě.

Co při­ná­ší ře­še­ní So­li­dworks?

 • Rych­lé a snad­né na­vr­ho­vá­ní.
 • Au­to­ma­tic­kou úpra­vu ce­lé­ho ná­vr­hu při změně pa­ra­me­t­rů jed­no­ho dílu.
 • Ná­stro­je pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty – kni­hov­ní prvky a in­te­li­gent­ní sou­čás­ti.
 • Vi­zu­a­li­za­ce pro kva­lit­ní mar­ke­tingo­vou pre­zen­ta­ci.
 • Au­to­ma­tic­kou tvor­bu ku­sov­ní­ků.
 • Snad­nou pre­zen­ta­ci ná­vrhů ná­byt­ku na ja­kém­ko­liv za­ří­ze­ní (iOS, An­dro­id) .
 • Rych­lou a pře­hled­nou tvor­bu mon­táž­ních sché­mat.

Spe­ci­a­li­zo­va­né ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu v dře­vo­vý­ro­bě:

 • SWOOD de­sign pro au­to­ma­ti­za­ci ná­vr­hu ná­byt­ku.
 • SWOOD CAM pro ge­ne­ro­vá­ní NC kódu pro dře­vař­ské CNC stro­je (např. ví­ce­o­sá ob­rá­bě­cí cen­t­ra)

Ne­vá­hej­te se při­hlá­sit na bez­plat­ný webi­nář, který je při­pra­ven ve dvou ter­mí­nech:

 • 17. 08. 2021 od 10 hodin
 • 24. 08. 2021 od 10 hodin

Webi­ná­ře budou trvat při­bliž­ně 30 minut a po za­kon­če­ní ukáz­ky bude pro­stor k zod­po­vě­ze­ní do­ta­zů.

Registrace

 

 


Mohlo by vás zajímat: