Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Středoškolská Robosoutěž a ROBO číšník z lega

Autor článku: FEL ČVUT   
Pondělí, 22 Listopad 2021 17:48

Tags: ČVUT | FEL | Lego | ROBO číšník | Robotika | Soutěž | Středoškoláci

FEL CVUT-LR ROBO cisnik-2147Zen­ge­ro­va po­slu­chár­na Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT při­ví­tá od úterý 23. do pátku 26. lis­to­pa­du 2021 cel­kem 132 týmů stře­do­ško­lá­ků, kteří se při­hlá­si­li do čtyř sa­mo­stat­ných kol Ro­bo­sou­tě­že. Její dva­nác­tý roč­ník před­sta­ví dů­my­sl­ně se­sta­ve­né a na­pro­gra­mo­va­né ro­bo­ty ze sta­veb­ni­ce LEGO Mind­storms, je­jichž schop­nos­ti pro­vě­ří spe­ci­ál­ně na­vr­že­ná úloha.

Letos ji vý­zkum­ní­ci z po­řá­da­jí­cí ka­ted­ry ří­di­cí tech­ni­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT na­zva­li ROBO číš­ník. Sou­tě­ží­cí mají za úkol se­sta­vit a na­pro­gra­mo­vat ro­bo­ta s vo­zí­kem umís­tě­ným na rampě. Robot musí co nej­rych­le­ji pře­jet sa­mo­stat­ně bez ja­ké­ko­liv po­mo­ci ne­rov­nou dráhu tak, aby vozík z rampy ne­spa­dl. Po­řa­dí ovliv­ní vedle vý­sled­né­ho času také počet zís­ka­ných bodů, které robot získá prů­jez­dem jed­not­li­vý­mi poli hra­cí­ho hřiš­tě. Za­dá­ní vy­chá­zí z kla­sic­ké úlohy z au­to­ma­tic­ké­ho ří­ze­ní, při níž se re­gu­lu­je ku­lič­ka na tyči.

Do fi­ná­le, které se usku­teč­ní 17. pro­sin­ce 2021, po­stou­pí cel­kem 32 stře­do­škol­ských týmů. I le­toš­ní roč­ník Ro­bo­sou­tě­že po­zna­me­ná ko­ro­na­vi­ro­vá in­fek­ce. Loňský roč­ník byl zru­šen, do le­toš­ní­ho klání se opro­ti mi­nu­lým při­hlá­si­lo méně škol, pro­to­že řada z nich ne­mů­že ces­to­vat či se účast­nit po­dob­ných akcí.

Ro­bo­sou­těž jako líheň ta­len­to­va­ných in­for­ma­ti­ků

Vedle Ro­bo­sou­tě­že pro stře­do­ško­lá­ky je v jar­ních mě­sí­cích tra­dič­ně po­řá­dá­na verze pro zá­klad­ní školy. Sou­těž­ním klá­ním s ori­gi­nál­ně na­vr­že­ný­mi lego vo­zít­ky, které je v ob­las­ti po­pu­la­ri­za­ce in­for­ma­ti­ky a ro­bo­ti­ky na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách v České re­pub­li­ce nej­vět­ší udá­los­tí svého druhu, tak kaž­do­roč­ně pro­jde více než tisíc stu­den­tů ze zá­klad­ních a střed­ních škol. Od­mě­nou pro tři ví­těz­né týmy stře­do­ško­lá­ků ve fi­ná­lo­vé Ro­bo­sou­tě­ži je mož­nost stu­do­vat neje­nom v pro­gra­mu Ky­ber­ne­ti­ka a ro­bo­ti­ka na FEL ČVUT bez při­jí­ma­cích zkou­šek.

Úspěš­ní sou­tě­ží­cí se ne­zříd­ka pro­je­ví ve vy­so­ko­škol­ském stu­diu na FEL ČVUT jako per­spek­tiv­ní vý­zkum­ní­ci. Patří mezi ně mimo jiné au­to­ři Lud­ví­ka, nej­vět­ší­ho hu­ma­no­id­ní­ho ro­bo­ta se­sta­ve­né­ho z lega, stu­den­ti magis­ter­ské­ho pro­gra­mu Ky­ber­ne­ti­ka a ro­bo­ti­ka Mar­tin Šrá­mek a Matěj Štět­ka. Je­jich pro­jek­tem jsou také ro­bo­tic­ké klá­ve­sy. K dal­ším vy­ni­ka­jí­cím ře­ši­te­lům Ro­bo­sou­tě­že patří mimo jiné stu­den­ti ba­ka­lář­ské­ho stu­dia pro­gra­mu Ky­ber­ne­ti­ka a ro­bo­ti­ka Jan Hla­váč či Jakub Vaněk, před nimiž ak­tu­ál­ně stojí další ná­roč­ný úkol – po­sta­vit LEGO to­vár­nu na au­to­ma­tic­ké tří­dě­ní tech­nic­kých LEGO dílků.

Pro­gram čtyř sa­mo­stat­ných kol Ro­bo­sou­tě­že ze Zen­ge­ro­vy po­slu­chár­ny na Kar­lo­vě ná­měs­tí bude možné sle­do­vat on­li­ne ve dnech 23. – 26. lis­to­pa­du, vždy od 13.00 pro­střed­nic­tvím stre­a­mu. Odkaz a další in­for­ma­ce o prů­bě­hu Ro­bo­sou­tě­že na­jde­te strán­kách www.robosoutez.fel.cvut.cz či Fa­ce­boo­ku.

Part­ne­ry Ro­bo­sou­tě­že jsou spo­leč­nos­ti MathWorks, Hu­mu­soft, Ap­plif­ting, Škoda Auto, Fanuc, Sick, Strand a Kings­ton Tech­no­lo­gy.


Mohlo by vás zajímat: