Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference ATCx Praha 2022 (15.–16. září 2022)

Autor článku: Advanced Engineering   
Úterý, 19 Červenec 2022 12:26

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | CAE | Konference | Praha | Simulace

Pozvanka na ATCx-2229Ne­nech­te si ujít tuto letos je­di­neč­nou praž­skou kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce), na které se se­zná­mí­te s no­vin­ka­mi ze světa CAE. Přijď­te se in­spi­ro­vat pro své pro­jek­ty. Tato kon­fe­ren­ce je ur­če­ná pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le, ale i nové zá­kaz­ní­ky a další pří­z­niv­ce si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií od spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring Inc. a další od­bor­ní­ky z ob­las­ti tech­nic­kých vý­po­čtů, kon­struk­ce a en­gi­nee­rin­gu.

Tra­dič­ně se zde bude před­ná­šet o vý­po­čtář­ských pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Al­tair a před­vá­dět ně­kte­ré z je­jích no­vi­nek. Těšit se mů­že­te i na živé ukáz­ky Hy­perWorks s novým uži­va­tel­ským pro­stře­dím, po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti a jak je apli­ko­vat v praxi. Pořadatelo, Advan­ced En­gi­nee­ring, se také s vámi po­dě­lí o své zku­še­nos­ti i zku­še­nos­ti od zá­kaz­ní­ků z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů.

Uložit termín 15.–16. září 2022 do Outlook kalendáře

Kon­fe­ren­ce je ale pro kaž­dé­ho i pří­le­ži­tos­tí pro se­tká­ní se za­jí­ma­vý­mi a zku­še­ný­mi od­bor­ní­ky z bran­že, se kte­rý­mi lze dis­ku­to­vat té­ma­ta z re­ál­né praxe.

Program

Čtvrtek 15. září 2022

9:00 – 18:00 | Budova Microsoftu | Vyskočilova 1561, Praha 4
Novinky HyperWorks 2022 | Advanced Engineering / Altair

  • Pre a post-procesing
  • Solvery
  • Optimalizační techniky
  • Multifyzikální úlohy

Projekty zákazníků Advanced Enguneeringu

19:00 | Praga Arena | Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha 9
Večerní program, raut, závody motokár o ceny

Pátek 16. září 2022

9:30 – 12:30 | Budova Microsoftu | Vyskočilova 1561, Praha 4
Workshop HyperWorks 2022

 

Sle­duj­te strán­ky komference, pro­gram bude po­stup­ně ak­tu­a­li­zo­ván.

Registrace ATCx

Akce pro­běh­ne v sou­la­du s ak­tu­ál­ní­mi hy­gi­e­nic­ký­mi opat­ře­ní­mi. Ne­bu­de-li možné ji z dů­vo­dů proti-epi­de­mi­o­lo­gic­kých vlád­ních opat­ře­ní uspo­řá­dat, budou při­hlá­še­ní účast­ní­ci včas in­for­mo­vá­ni.


Mohlo by vás zajímat: