Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání učitelů CAD/CAM/PDM systémů

Autor článku: Josef Šír   
Středa, 10 Srpen 2022 00:54

Tags: 3E Praha Engineering | CAD.CAM | PDM | Setkání | Školy | SolidWorks

Setkani ucitelu 3e Praha-2232Dne 23. červ­na 2022 zor­ga­ni­zo­val 3E Praha En­gi­nee­ring v Praze již tra­dič­ní se­tká­ní uči­te­lů – uži­va­te­lů CAD/ CAM/ PDM sys­té­mů v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su střed­ních škol a střed­ních od­bor­ných uči­lišť. Jed­ním z hlav­ních bodů se­tká­ní bylo se­zná­me­ní s no­vin­ka­mi So­lid­works 2022. Jedná se nejen o jeden z nej­roz­ší­ře­něj­ších CAD sys­té­mů v řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví naší re­pub­li­ky, ale také prak­tic­ky ve všech stup­ních škol u nás.

Vět­ši­na sou­čas­ných škol­ních uži­va­te­lů na­sa­dí verzi So­lid­works 2022 již od no­vé­ho škol­ní­ho roku 2022/23.

Prav­dě­po­dob­ně nej­za­jí­ma­věj­ší no­vin­kou, se kte­rou byli uči­te­lé se­zná­me­ni, byla plat­for­ma 3DE­x­pe­ri­en­ce z díly Das­sault Sys­tè­mes. V tomto bloku byl velký čas vě­no­ván sa­mot­né­mu prin­ci­pu plat­for­my, která sdru­žu­je ná­stro­je pro kon­struk­ci (CAD), sprá­vu do­ku­men­ta­ce a ži­vot­ní­ho cyklu (PDM/PLM), NC ob­rá­bě­ní (CAM), a mnoha dal­ších ob­las­tí do jed­no­ho spo­leč­né­ho pro­stře­dí. Plat­for­ma 3DE­x­pe­ri­en­ce před­sta­vu­je bu­douc­nost v tech­no­lo­gi­ích CAD/ CAM/ PDM/ PLM s pře­sa­hem i do ne­stro­jí­ren­ských ob­las­tí.

Jed­nou z výhod plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce je mož­nost pří­stu­pu z růz­ných ope­rač­ních sys­té­mů (Win­dows, IOS, An­dro­id) a růz­ných za­ří­ze­ní (no­te­book, tablet, te­le­fon atd.) bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat soft­ware. Po při­hlá­še­ní do plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce má uži­va­tel v pro­stře­dí webo­vé­ho pro­hlí­že­če všech­ny po­třeb­né ná­stro­je pro 2D/3D tvor­bu, vý­kre­sy, ana­lý­zy, pří­pra­vu NC pro­gra­mů, sprá­vu do­ku­men­ta­ce, sdí­le­ní dat a ko­mu­ni­ka­ci.

Po obec­ném se­zná­me­ní s plat­for­mou byl před­sta­ven jeden z mož­ných způ­sobů vy­u­ži­tí plat­for­my ve vlast­ním pe­da­go­gic­kém pro­ce­su. Ukáz­ka se vě­no­va­la mož­nos­ti tvor­by plánu na vy­pra­co­vá­ní úkolu a ná­sled­né sle­do­vá­ní prů­bě­hu vy­pra­co­vá­ní včet­ně spo­lu­prá­ce mezi jed­not­li­vý­mi stu­den­ty. Vše se za­kon­či­lo ukáz­kou mož­nos­tí vy­hod­no­ce­ní práce uči­te­lem.
Účast­ní­ci se­tká­ní byli v rámci bloku o plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce in­for­mo­vá­ni, že od verze 2022 jsou vy­bra­né role ci­to­va­né plat­for­my sou­čás­tí škol­ní­ho „ba­lí­ku“ So­lid­works. Totéž platí i o stu­dent­ských ver­zích sys­té­mu So­lid­works.
Stej­ně jako v mi­nu­lých le­tech byla jedna část se­tká­ní vě­no­vá­na CAM sys­té­mům a je­jich apli­ka­ci v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su. V prů­bě­hu se­tká­ní byly pre­zen­to­vá­ny no­vin­ky v Surf­ca­mu a Ed­ge­ca­mu. A sa­mo­zřej­mě byl znovu před­sta­ven So­lid­works CAM, který je ne­díl­nou sou­čás­tí jak každé škol­ní li­cen­ce So­lid­works, tak li­cen­cí stu­dent­ských. So­lid­works CAM ob­sa­hu­je 2osé fré­zo­vá­ní, vr­tá­ní a dále sou­stru­že­ní. Čili po­kry­je pod­stat­nou část výuky v NC pro­gra­mo­vá­ní a tím, že je k dis­po­zi­ci i stu­den­tům doma, lze výuku ještě zjed­no­du­šit.

V ne­po­sled­ní řadě bylo se­tká­ní vě­no­vá­no i li­te­ra­tu­ře „z dílny 3E Praha En­gi­nee­ring“ pod­po­ru­jí­cí výuku. Byly před­sta­ve­ny ak­tu­ál­ní verze ma­nu­á­lů, vý­u­ko­vých pří­ru­ček a ře­še­ných pří­kla­dů, ale byly i před­sta­ve­ny dlou­ho avi­zo­va­né nové „Pra­cov­ní se­ši­ty pro tech­nic­ké kres­le­ní“ Pra­cov­ní se­ši­ty jsou vy­dá­ny ve dvou edi­cích: pro stu­den­ty – ti vy­pra­co­vá­va­jí za­da­né úlohy přímo do to­ho­to se­ši­tu. – a pro uči­te­le s do­po­ru­če­ným způ­so­bem zpra­co­vá­ní jed­not­li­vých úloh. Tyto pra­cov­ní se­ši­ty jsou vhod­né pro po­u­ži­tí v ho­di­nách tech­nic­ké­ho kres­le­ní a ho­di­nách po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky bez ohle­du na CAD sys­tém po­u­ží­va­ný ve škole.

Pra­cov­ní­ci 3E Praha En­gi­nee­ring v zá­vě­ru se­tká­ní před­sta­vi­li So­lid­works a jeho po­u­ži­tí v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su také tro­chu jinak, a to pro pod­po­ru výuky v ji­ných ob­las­tech, než je kon­struk­ce. Šlo na­pří­klad o tvor­bu ob­ráz­ko­vé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu pro sou­stru­že­ní for­mou kon­fi­gu­ra­cí a jiné vý­kre­so­vé ša­b­lo­ny. Dru­hou ukáz­kou pak bylo vy­u­ži­tí mo­du­lu So­lid­works In­s­pec­ti­on. Po­mo­cí di­gi­tál­ní­ho po­suv­né­ho mě­řít­ka pro­po­je­né­ho s tímto doplňkovým mo­du­lem lze snad­no pře­vzít mě­ře­né hod­no­ty do mě­ro­vé­ho pro­to­ko­lu a ob­ra­tem tak vy­hod­no­tit vý­ro­bek a při­dě­lit vý­sled­nou znám­ku.

Se­tká­ní zá­stup­ců firmy 3E Praha En­gi­nee­ring s uči­te­li po­tvr­di­lo i ten­to­krát po­tře­bu a velký pří­nos pro­vá­zá­ní od­bor­né­ho škol­ství s praxí. Tato spo­lu­prá­ce do­vo­lu­je nejen se­zna­mo­vat stu­den­ty s ak­tu­ál­ní­mi tren­dy a no­vin­ka­mi v ob­las­ti kon­struk­ce a tech­no­lo­gic­ké pří­pra­vy vý­ro­by, ale po­má­há v řadě ob­las­tí mo­der­ni­zo­vat i sa­mot­ný pe­da­go­gic­ký pro­ces. Ak­ci­o­vá spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring si bere tyto ak­ti­vi­ty za své už více než 32 let a bude v nich i na­dá­le po­kra­čo­vat.

Zpracoval Josef Šír josef.sir@3epraha.cz (úpravy redakce CAD.cz).


Mohlo by vás zajímat: