Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

5 důvodů k účasti na konferenci 3DEXPERIENCE 2022

Autor článku: Karel Heinige   
Čtvrtek, 08 Září 2022 10:52

Tags: 3DEXPERIENCE 2022 | Darmstadt | Dassault Systemès | Konference | SolidWorks

3dexperience-conference 2022-2236Ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce 2022 v ně­mec­kém Darm­sta­d­tu se ne­za­dr­ži­tel­ně blíží – 14. a 15. září 2022. Je to po dlou­hé době další velká kon­fe­ren­ce na ev­rop­ském kon­ti­nen­tě. A pokud si ještě stále nejste jisti, zda se jí zú­čast­nit, zve­řejňují po­řa­da­te­lé 5 dů­vo­dů, proč se zú­čast­nit a co si z akce ur­či­tě ne­má­te ne­chat ujít. Se­tkat se mů­že­te s od­bor­ní­ky z Dassault Systèmes a také s před­sta­vi­te­li před­ních prů­mys­lo­vých firem.

Nech­te se in­spi­ro­vat

Ana­ly­tik bu­douc­nos­ti a tren­dů Lars Thom­sen nás za­ve­de do pra­cov­ních rutin roku 2032 a poví nám, jak se na ně při­pra­vit vy­u­ži­tím agil­nos­ti jako hnací síly pro udr­ži­tel­né ino­va­ce.

Buďte první, kdo se dozví

Od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes a ge­ne­rál­ní ře­di­tel So­lid­works Ma­nish Kumar po­skyt­nou in­for­ma­ce a stra­te­gie tý­ka­jí­cí se po­u­ží­va­ných apli­ka­cí, pro­po­je­né­ho a in­te­li­gent­ní­ho vý­vo­je vý­rob­ků, vir­tu­ál­ní­ho dvoj­če­te a udr­ži­tel­né vý­ro­by.

Učte se od před­ních spo­leč­nos­tí

Od­nes­te si domů osvěd­če­né po­stu­py, které mohou po­mo­ci pod­po­řit vaše úsilí v ob­las­ti in­že­nýr­ství, mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ce. Např. usly­ší­te pří­pa­do­vé stu­die od spo­leč­nos­tí Claas, Miele a Trütz­schler nebo od spo­leč­nos­tí Brose Fa­hr­ze­u­g­te­i­le a JLR o pří­pa­dech po­u­ži­tí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu či od spo­leč­nos­ti Ai­r­bus o tom, jak se do­stat od vize k re­a­li­tě v le­tec­kém prů­mys­lu, a také od spo­leč­nos­tí Dell­ner Bu­ben­zer, Möwe Mo­bi­li­ty a mnoha dal­ších o je­jich pří­kla­dech z růz­ných od­vět­ví...

Co je no­vé­ho a tipy a triky

Návrh, mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ce; ote­vře­nost a in­te­gra­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce, při­je­tí pod­ni­ko­vé plat­for­my, 3DE­x­pe­ri­en­ce Works a So­lid­works a Agil­nost díky clou­du. Jed­not­li­vé sekce si mů­že­te vy­brat podle svých in­di­vi­du­ál­ních po­třeb zna­los­tí.

Vý­mě­na ná­pa­dů

Ino­va­tiv­ní mladé spo­leč­nos­ti, jako jsou Kraft­block, Ot­to­bahn, AES a mnoho dal­ších budou in­for­mo­vat o svých pře­vrat­ných pro­jek­tech a stra­te­gi­ích, od nové mo­bi­li­ty po per­so­na­li­zo­va­né ino­va­ce v ob­las­ti zdra­ví.
    
Registrace 3DEXPERIENCE 2022-CZ

 


Mohlo by vás zajímat: