Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

APS pokročilé plánování výroby a zvyšování produktivity

Autor článku: Karel Heinige   
Středa, 09 Listopad 2022 15:25

Tags: APS | Axiom Tech | Produktivita | Seminář | Výroba | Webinar

Axion Tech-seminar-2245AXIOM TECH ze Žďáru nad Sá­za­vou zve na hyb­rid­ní se­mi­nář 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod. s ná­zvem APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Se­mi­nář vám ukáže, jak lze tyto cíle efek­tiv­ně naplňovat soft­warem APS (po­kro­či­lé plá­no­vá­ní) i při ne­u­stá­le mě­ní­cích se po­ža­dav­cích zá­kaz­ní­ků, ter­mí­nech do­dá­ní ma­te­ri­á­lu či změ­nách ve vý­ro­bě.

Hybridní forma tohoto semináře nabízí dvě varianty účasti

  • on­li­ne webi­nář (10:00 – 10:30) – struč­ná pre­zen­ta­ce a ukáz­ka ře­še­ní APS včet­ně pří­no­sů.
  • osob­ně na se­mi­ná­ři (10:00 – 12:30) – navíc de­tail­ní ukáz­ka po­u­ži­tí APS u ně­ko­li­ka zá­kaz­ní­ků Axiom Techu, před­sta­ve­ní prů­bě­hu pro­jek­tu při na­sa­zo­vá­ní APS, ROI, dis­ku­ze a ne­twor­king se spe­ci­a­lis­tou na APS, mož­nost in­di­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce.


Čtvrtek 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod.

hyb­rid­ní se­mi­nář | AXIOM TECH | Stro­jí­ren­ská 341/16, Žďár nad Sá­za­vou

Registrace Axiom

Na se­mi­ná­ři uvi­dí­te

  • Jak op­ti­ma­li­zo­vat vý­rob­ní plány
  • Jak ope­ra­tiv­ně řešit mě­ní­cí se po­ža­dav­ky na vý­ro­bu
  • Jak se vy­rov­nat s vý­ky­vy počtu pra­cov­ní­ků
  • Jak vy­u­žít své do­stup­né vý­rob­ní ka­pa­ci­ty na ma­xi­mum
  • Jak vi­zu­a­li­zo­vat různé vý­rob­ní scé­ná­ře a pro který se roz­hod­nout
  • Jak řešit kri­zo­vé scé­ná­ře ve vý­ro­bě

Se­mi­nář je určen pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky ve vý­ro­bě a lo­gis­ti­ce, pro­ces­ní in­že­ný­ry a plá­no­va­če vý­ro­by, je bez­plat­ný a ote­vře­ný pro všech­ny re­gis­tro­va­né účast­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: