Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference ATCx Discrete Element Method

Autor článku: Advanced Engineering   
Čtvrtek, 17 Listopad 2022 15:41

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | DEM | Konference | on-line

ATCx DEM-2246Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Dis­cre­te Ele­ment Me­thod 30. lis­to­pa­du 2022 od 11:00 hodin. ATCx DEM, která se po­pr­vé ko­na­la v roce 2020, je tech­no­lo­gic­ká kon­fe­ren­ce (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce) vě­no­va­ná me­to­dě dis­krét­ních ele­men­tů (DEM) pro si­mu­la­ci syp­kých a zr­ni­tých ma­te­ri­á­lů.

Na této kon­fe­ren­ci se schá­ze­jí in­že­ný­ři, vý­zkum­ní pra­cov­ní­ci a vědci a dis­ku­tu­jí o růz­ných apli­ka­cích DEM na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi – včet­ně ob­las­ti vý­ro­by te­rén­ních vo­zi­del, tě­žeb­ní­ho prů­mys­lu, che­mic­ké­ho prů­mys­lu, far­ma­cie, po­tra­vi­nář­ství a dal­ších.

Načerpejte zkušenosti

Za­jí­má­te-li se kon­krét­ně o si­mu­lač­ní ná­stroj Al­tair EDEM, po­slech­ně­te si od před­ních uži­va­te­lů z ce­lé­ho světa, jak jej vy­u­ží­va­jí k op­ti­ma­li­za­ci svých vý­rob­ků a pro­ce­sů. O zku­še­nos­ti se po­dě­lí mimo jiné zá­stup­ci z firem Tata Steel, Merck, Abb­vie, Ma­hin­d­ra či Hy­un­dai Mo­tors Com­pa­ny.

Zjis­tě­te též, jaký je nej­no­věj­ší vývoj v ob­las­ti DEM včet­ně po­kro­či­lých mul­ti­fy­zi­kál­ních si­mu­la­cí, HPC, stro­jo­vé­ho učení a umělé in­te­li­gen­ce.


Program a registrace-2246

Ostatni konference Altair

 


Mohlo by vás zajímat: