Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MODSIM konference 2023

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 24 Duben 2023 10:37

Tags: Idiada | Konference | Modelování | MODSIM | PLM EF | Simulace | Technodat | Valeč

modsim konference-2317Pod tímto ne­tra­dič­ním ná­zvem letos při­pra­vil Tech­no­dat svoje tra­dič­ní PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum na 13.–14. červ­na 2023 do Ho­te­lu Zámek Valeč. V dneš­ní době již sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní ne­sta­čí. Řeší se kom­plex­něj­ší úlohy, pro­hlu­bu­je se spo­lu­prá­ce mezi od­dě­le­ní­mi. Svět se mění a k udr­že­ní kroku, je po­tře­ba pro­po­jit svět mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­cí.

Proto se v Tech­no­da­tu roz­hod­li na tyto tren­dy za­re­a­go­vat a uspo­řá­dat ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí IDI­A­DA spo­leč­nou MOD­SIM kon­fe­ren­ci 2023.

Účast­ní­ci se mohou jako vždy těšit na bo­ha­tý pro­gram – in­spi­ra­tiv­ní zá­kaz­nic­ké pre­zen­ta­ce, od­bor­né sekce a také worksho­py.

Proč se zúčastnit?

 • Bude před­sta­ven MOD­SIM kon­cept a uká­zá­ny jeho prak­tic­ké pří­no­sy.
 • Pre­zen­tu­jí­cí po­ra­dí, jak ze­fek­tiv­nit práci bez nut­nos­ti in­ves­to­vá­ní do SW.
 • Na­čer­pá­te know-how v rámci od­bor­ných worksho­pů.
 • Před­sta­ve­ny budou nové verze soft­wa­rů a je­jich vy­lep­še­ní.
 • Po­tká­te ko­le­gy ze svého oboru a na­čer­pá­te in­spi­ra­ci pro svou práci.

Výběr z programu

 • MOD­SIM phi­lo­so­phy
 • Si­mu­lač­ní ná­stro­je do­stup­né pro de­signe­ra
 • In­te­gra­ce PLM sys­té­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce do vý­vo­je spor­tov­ní­ho vo­zi­dla
 • Pro­jek­to­vé ří­ze­ní, úkoly a zpět­ná vazba v 3D­Ex­pe­ri­en­ce
 • Vy­u­ži­tí si­mu­la­cí při 3D tisku
 • Kva­li­ta jako zá­klad­ní kámen spo­leč­nos­ti

 


Mohlo by vás zajímat: