Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář: Jak vyvíjet hardware jako software

Autor článku: Redakce   
Úterý, 29 Srpen 2023 21:55

Tags: ABI Re­search | Agile | Hardware | PTC | SaaS | Software | Vývoj

PTC Webinar-c-2335Steve Der­ti­en, EVP a tech­nic­ký ře­di­tel PTC, a Ryan Mar­tin, se­ni­or ře­di­tel vý­zku­mu v ABI Re­search, budou ve středu 6. září v 16:00 prů­vod­ci webi­ná­ře, ve kte­rém se do­zví­te se, jak se Agil­ní me­to­di­ky a ná­stro­je SaaS po­u­ží­va­jí spo­leč­ně při vý­vo­ji pro­duk­tů ke sní­že­ní ri­zi­ka, pro­dlou­že­ní doby do­sa­že­ní hod­no­ty a dal­ším věcem. Agil­ní vývoj pro­duk­tů se hojně po­u­ží­vá v ob­las­ti soft­wa­ru, ale stále více se uplatňuje (a při­způ­so­bu­je) při vý­vo­ji hard­wa­ru.

Agil­ní me­to­di­ky mohou pod­po­řit fle­xi­bil­ní spo­lu­prá­ci, zvý­šit sla­dě­ní, sní­žit ne­jis­to­tu a po­sky­to­vat hod­no­tu v častých pří­růst­cích. Clou­do­vé ná­stro­je a ná­stro­je SaaS mají dobré před­po­kla­dy k tomu, aby tento pře­chod u vý­rob­ců pod­po­ři­ly a urych­li­ly. Díky kom­bi­na­ci Agile a SaaS vý­rob­ní spo­leč­nos­ti zrych­lu­jí dobu do­sa­že­ní hod­no­ty u ini­ci­a­tiv di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce – a ode­my­ka­jí nové způ­so­by vý­vo­je pro­duk­tů.

Při­poj­te se k Stevu Der­ti­e­no­vi a Ryanu Mar­ti­no­vi na webi­ná­ři, kde se do­zví­te:

  • Kde a jak dnes SaaS a Agile zvy­šu­jí hod­no­tu.
  • Jaké jsou hlav­ní vý­ho­dy SaaS a Agile pro vý­rob­ce.
  • Proč je SaaS bu­dou­cím sta­vem prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru.
  • Jaké jsou výzvy při pře­cho­du na SaaS nebo Agile.
  • Jaké kroky by měly spo­leč­nos­ti pod­nik­nout, aby při­pra­vi­ly svůj eko­sys­tém na SaaS a Agile.

PTC-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: