Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvání na konferenci SprutCAM X World 2024

Autor článku: Redakce   
Pátek, 16 Únor 2024 18:24

Tags: Konference | Kypr | SprutCAM X v18 | SprutCAM X World 2024

SprutCAM X World-2407 Sprut­CAM X World 2024 je při­pra­ven při­ví­tat part­ne­ry, uži­va­te­le Sprut­CAM soft­wa­ru a média. Kon­fe­ren­ce se bude konat v lu­xus­ním pětihvěz­dič­ko­vém le­to­vis­ku St. Ra­pha­el Re­sort & Ma­ri­na na Kypru od 10. do 13. červ­na. Letos se účast­ní­ci po­no­ří do kouz­la CAM, za­mě­ří se na ce­lo­svě­to­vé pre­mi­é­ry Sprut­CAM soft­wa­ru, sdí­le­ní osvěd­če­ných ob­chod­ních po­stu­pů a po­drob­né tech­nic­ké kurzy, které roz­ší­ří je­jich zna­los­ti o pro­duk­tech.

Hlavní body programu:

Den 1: Za­há­je­ní ve­čer­ní­mi ná­po­ji a ob­čer­stve­ním pod sta­ro­by­lým oli­vov­ní­kem, které při­pra­ví půdu pro nad­chá­ze­jí­cí dny.
Den 2: Sle­do­vá­ní ce­lo­svě­to­vé pre­mi­é­ry, včet­ně Sprut­CAM XSprut­CAM X Robot verze 18 a pre­mi­é­ry prů­kop­nic­ké­ho NCtu­ne­ru. Osla­va nej­lep­ších z nej­lep­ších na slav­nost­ním pře­dá­vá­ní cen.
Den 3: Den pro pro­dej­ce s mar­ke­tingo­vý­mi a pro­dej­ní­mi pre­zen­ta­ce­mi, po kte­rém ná­sle­du­je plav­ba na ve­če­ři na pa­lubě 110s­to­pé­ho ka­ta­ma­rá­nu pro dis­ku­si, na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a od­po­či­nek.
Den 4: Ná­vště­va Tech­nic­ké­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra Sprut­CAM, s mož­nou účas­tí ex­klu­ziv­ní­ho ško­le­ní o nej­no­věj­ších funk­cích a osvěd­če­ných po­stu­pech. Za­po­je­ní se do in­di­vi­du­ál­ních dis­ku­sí s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky Sprut­CAM a zís­ká­ní ne­o­ce­ni­tel­ných po­znat­ků.

Na závěr se bude konat his­to­ric­ky první Sprut­CAM X Sports Cup 2024: Disc Golf Cham­pi­on­ship pro všech­ny účast­ní­ky bez ohle­du na úroveň do­ved­nos­tí.

Zbývá už jen 100 dní, abys­te si za­jis­ti­li místo! Na­vštiv­te world.sprutcam.com, kde na­jde­te kom­plet­ní pro­gram a po­drob­nos­ti o re­gis­tra­ci. V pří­pa­dě do­ta­zů nebo dal­ších in­for­ma­cí ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat přímo mar­ke­tingo­vé­ho ma­na­že­ra Sprut­CAM Techu Dmi­t­riye Osna­cha.

Po­řa­da­te­lé se těší, až vás při­ví­ta­jí na Kypru na ne­za­po­me­nu­tel­né cestě do kouz­la CAM. Vez­mě­te své přá­te­le, ko­le­gy a ro­di­nu na akci plnou ino­va­cí, učení a zá­ba­vy.


Mohlo by vás zajímat: