Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kamion FabLab University proškolil přes 27 tisíc žáků

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 22 Únor 2024 00:12

Tags: 3D tiskárny | Digitální stroje | Fablab | Kamión | Plotry | University

FabLab kamion-4-2408První po­jízd­ná di­gi­tál­ní dílna v Česku, a zá­ro­veň nej­vět­ší mo­bil­ní Fa­bLab na světě, ob­jíž­dí školy (nejen) v Ji­ho­mo­rav­ském kraji už od roku 2019. Pro­jekt, za­mě­ře­ný na po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní, tak slaví pět let svého úspěš­né­ho fun­go­vá­ní. Žákům i uči­te­lům při­blí­žil práci s 3D tis­kár­na­mi, la­se­ro­vou ře­zač­kou, ro­bo­tic­kým ra­me­nem a dal­ší­mi po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Jen loni pro­šlo worksho­py 6806 žáků ze 68 škol.

Ka­mi­on Fa­bLab Uni­ver­si­ty vzni­kl z po­tře­by se­zná­mit mladé s no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, pod­po­řit tvo­ři­vost a zvý­šit zájem o tech­nic­ké obory. Žákům tak spíše než te­o­re­tic­ké zna­los­ti, na­bí­zí prak­tic­ké do­ved­nos­ti v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la. Cílem bylo zpřístup­nit mo­der­ní tech­no­lo­gie mla­dým lidem. Pod­po­řit je v tvo­ři­vos­ti a tech­nic­kém myš­le­ní zá­bav­nou formu a in­spi­ro­vat školy a uči­te­le. Stu­den­ti tak mohou vidět a po­cho­pit, jak mohou oni ve spo­lu­prá­ci s tech­no­lo­gi­e­mi měnit svět kolem sebe.

FabLab kamion-3-2408

Za pět let svého fun­go­vá­ní mo­bil­ní dílna za­zna­me­na­la po­zi­tiv­ní ohla­sy jak ze stra­ny škol, tak ze stra­ny stu­den­tů. Pro­jít s účast­ní­ky cestu od ná­pa­du přes návrh v po­čí­ta­či až po re­ál­ný pro­dukt je osvěd­če­ný způ­sob, jak nejen mladé lidi mo­ti­vo­vat k tvo­ře­ní, pod­po­řit je­jich kre­a­ti­vi­tu a bořit ste­re­o­ty­py o di­gi­tál­ních stro­jích. Pro­jekt uspěl i v me­zi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci a v roce 2021 byl za­řa­zen mezi 50 nej­lep­ších pro­jek­tů po­pu­la­ri­zu­jí­cích vědu a tech­ni­ku na světě v rámci pres­tiž­ní sou­tě­že Ber­lin Fal­ling Walls En­gage.

Pro­gram v ka­mi­o­nu je za­mě­ře­ný na praxi. Během 90­mi­nu­to­vé­ho worksho­pu žáci pro­zkou­ma­jí vždy jednu tech­no­lo­gii. Pod ve­de­ním lek­to­rů vy­tvo­ří di­gi­tál­ní návrh svého pro­duk­tu, upra­ví data pro po­tře­by da­né­ho stoje a ná­sled­ně pro­dukt vy­ro­bí. Dneš­ní mladí lidé jsou zvyklí po­u­ží­vat tech­no­lo­gie, ale vět­ši­nou jen pa­siv­ně, v roli kon­zu­men­tů. Tady jsou z nich tvůr­ci, kteří je po­u­ží­va­jí, aby své ná­pa­dy pro­mě­ni­li v re­ál­ný pro­dukt. Stu­den­ti nej­čas­tě­ji vy­rá­bí klí­čen­ky na 3D tis­kár­nách, dře­vě­né zá­lož­ky s gra­ví­ro­vá­ním a po­tis­ky na tex­til. Jsou to jed­no­du­ché pro­jek­ty, díky kte­rým žáci pře­ko­na­jí obavy z práce s tech­ni­kou a zá­ro­veň ob­je­vu­jí její mož­nos­ti.

FabLab kamion-7-2408

Pro­jekt po­jízd­né dílny je za­mě­řen pri­már­ně na žáky 2. stup­ně zá­klad­ních škol a stře­do­ško­lá­ky a pro školy je vždy zdar­ma. Vý­stav­bu i pro­voz ka­mi­o­nu fi­nan­cu­je z velké části Ji­ho­mo­rav­ský kraj a Město Brno, ale také Vy­so­ké učení tech­nic­ké, Ho­ney­well a řada dal­ších part­ne­rů.

FabLab kamion-2-2408

Ka­mi­on Fa­bLab Uni­ver­si­ty je na cestách 280 dní v roce. Vy­jíž­dí nejen ke ško­lám, ale také na fes­ti­va­ly a akce pro ve­řej­nost, kde ho za 5 let pro­vo­zu na­vští­vi­lo přes 235 tisíc lidí.

To, že vlast­ní zku­še­nost s di­gi­tál­ním ře­mes­lem stu­den­ty in­spi­ru­je k další tvor­bě, do­klá­dá i množ­ství při­hlá­šek do dal­ší­ho, kom­plex­něj­ší­ho pro­gra­mu v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la – Sou­tě­že s Fa­bLa­bem, kte­rou již pro­šlo 258 žáků. Sou­tě­že se účast­ní 4člen­né stu­dent­ské týmy, které 2 mě­sí­ce pra­cu­jí na vý­ro­bě vlast­ní­ho ino­va­tiv­ní­ho pro­duk­tu. Zatím po­sled­ní­ho (osmé­ho) běhu Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo 28 stu­den­tů ze 7 škol a uspěl na­pří­klad pro­jekt bi­o­nic­ké ruky, hyd­ro­po­nic­ké farmy nebo ori­gi­nál­ní po­můc­ky pro truh­lá­ře. Cesta mnoha účast­ní­ků do sou­tě­že vedla právě přes ka­mi­on Fa­bLab Uni­ver­si­ty.

FabLab kamion-6-2408

Fa­bLab Uni­ver­si­ty ka­mi­on plá­nu­je v nad­chá­ze­jí­cích le­tech po­kra­čo­vat v roz­ši­řo­vá­ní svých ak­ti­vit. Ve­řej­nost bude moci letos mo­bil­ní dílnu na­vští­vit třeba v květ­nu na Ani­me­Fes­tu, v červ­nu na Fes­ti­va­lu plném chutí v Hru­šo­va­nech nebo v říjnu na Maker Faire Brno.

5 let ka­mi­o­nu v čís­lech

  • Ka­mi­on je na cestách 280 dní v roce.
  • Jen loni pro­šlo worksho­py 6806 žáků z 68 škol.
  • Za 5 let fun­go­vá­ní bylo pro­ško­le­no přes 27 000 žáků.
  • Na po­pu­la­ri­zač­ních ak­cích se do ka­mi­onu do­sta­lo 235 000 lidí z řad ši­ro­ké ve­řej­nos­ti.
  • Kamionu FabLab University byl za­řa­zen mezi 50 nej­lep­ších pro­jek­tů po­pu­la­ri­zu­jí­cích vědu a tech­ni­ku na světě v rámci pres­tiž­ní sou­tě­že Ber­lin Fal­ling Walls En­ga­ge.

Více na webu www.fablabbrno.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: