Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

siemens-arm-semiconductor-education-alliance-2408Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že se při­po­jil k Se­mi­con­duc­tor Edu­cati­on Al­li­an­ce, aby po­mohl bu­do­vat a roz­ví­jet pro­spe­ru­jí­cí ko­mu­ni­ty na­příč od­vět­vím ná­vr­hu in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IC) a au­to­ma­ti­za­ce elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA), od uči­te­lů a škol až po uni­ver­zi­ty, vy­da­va­te­le, spo­leč­nos­ti za­bý­va­jí­cí se vzdě­lá­va­cí­mi tech­no­lo­gi­e­mi a vý­zkum­né or­ga­ni­za­ce.

Celý článek...

intelligent-factory-solution-01-2409Na ve­letr­hu MWC 2024 před­sta­vi­la Hu­a­wei v rámci pre­zen­ta­ce pro sek­tor vý­ro­by a velké pod­ni­ky s ná­zvem „S dů­ra­zem na prů­my­sl, cesta k lepší, ze­le­něj­ší a chytřej­ší bu­douc­nos­ti“ (Delve into In­dustries, Cre­a­ting a Bet­ter, Gre­e­ner, and Smar­ter Fu­tu­re) nové ře­še­ní In­tel­li­gent Fac­to­ry. Na tomto za­se­dá­ní se sešli ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé a od­bor­ní­ci z růz­ných oborů, aby spo­leč­ně sdí­le­li nej­no­věj­ší ře­še­ní a správ­nou praxi v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je pro­duk­tů, vý­ro­by a ří­ze­ní pro­vo­zu a rov­něž pod­po­ři­li spo­lu­prá­ci.

Celý článek...

Tags: Altair | Integral Solutions | Partnerství | Polsko | RapidMiner | SLC

Partners table-2409Al­tair ozná­mil, že se pol­ská spo­leč­nost In­te­gral So­lu­ti­ons při­po­ji­la k ros­tou­cí síti ob­chod­ních part­ne­rů Al­tai­ru. In­te­gral So­lu­ti­ons bude svým zá­kaz­ní­kům na­bí­zet kom­plex­ní sadu ře­še­ní Al­tai­ru pro ana­lý­zu dat a umě­lou in­te­li­gen­ci, včet­ně ře­še­ní Al­tair Ra­pi­d­Mi­nerAl­tair SLC. Toto part­ner­ství po­skyt­ne or­ga­ni­za­cím v Pol­sku vy­spě­lé tech­no­lo­gie pro ana­lý­zu dat a umě­lou in­te­li­gen­ci a pod­po­ří ino­va­ce v rych­le se vy­ví­je­jí­cím tech­no­lo­gic­kém pro­stře­dí.

Celý článek...

Tags: Dassault Systemès | Disconnected Tools | Ebook | SolidWorks | Tech Clarity | Zpráva

Solidworks nastroje-2429Nej­vý­kon­něj­ší spo­leč­nos­ti do­sa­hu­jí vět­ších úspě­chů díky tomu, že upouš­tě­jí od ne­pro­po­je­né­ho pří­stu­pu za­lo­že­né­ho na tzv. nej­lep­ším soft­wa­ru svého druhu a za­vá­dě­jí in­te­gro­va­nou plat­for­mu pro vývoj vý­rob­ků. Zprá­va od Tech Cla­ri­ty, za­lo­že­ná na prů­zku­mu mezi 187 od­bor­ní­ky z ob­las­ti IT, vý­vo­je vý­rob­ků a vý­ro­by, od­ha­lu­je osvěd­če­né po­stu­py, jak pře­ko­nat ná­kla­dy na ne­pro­po­je­né ná­stro­je pro­po­je­ním týmů na je­di­né plat­for­mě.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Capgemini | Digital Twin | Digitální transformace | RT3D | Unity

GenArt23 Superman Sh01 8K 165-2409Ca­p­ge­mi­niUnity, před­ní svě­to­vá plat­for­ma pro vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní 3D ob­sa­hu v re­ál­ném čase (RT3D), ozná­mi­ly roz­ší­ře­ní své stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce. V rámci do­ho­dy se tým Di­gi­tal Twin Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces spo­leč­nos­ti Unity stane sou­čás­tí Ca­p­ge­mi­ni. Tato trans­ak­ce po­sí­lí vývoj a na­sa­ze­ní špič­ko­vé­ho soft­wa­ru pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a 3D (RT3D), ur­če­né­ho pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | Creo Piping | Izometrie | M4 ISO | Potrubí | Verze 4.2

20240220 m4iso-4-2-release-2409Izo­me­t­rie po­tru­bí tvoří pevný zá­klad pro vý­ro­bu a do­ku­men­ta­ci po­tru­bí li­bo­vol­né ve­li­kos­ti. Díky je­jich jed­no­du­chos­ti a kom­pakt­ní vi­zu­a­li­za­ci lze spo­leč­ně s po­drob­ný­mi se­zna­my dílů zná­zor­nit i velmi slo­ži­té po­trub­ní sys­témy. Modul Creo Pi­ping po­sky­tu­je fir­mám efek­tiv­ní ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní po­tru­bí. M4 ISO je pří­dav­ný modul, který umožňuje au­to­ma­ti­zo­va­né ge­ne­ro­vá­ní po­drob­ných izo­me­t­ric­kých údajů po­tru­bí přímo z ná­vr­hu Creo Pi­pingu.

Celý článek...

Tags: Busi­ness Edi­ti­on | Elite | HTC Vive | Mo­bi­le World Con­gress | VIVE XR | VIVERSE

MWC2024 HTC VIVE-2409HTC VIVE na ve­letr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2024 HTC VIVE před­sta­vi­la pro­fe­si­o­nál­ní verzi he­ad­se­tu VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on s pod­po­rou LBE soft­wa­ru a služ­ba­mi VIVE Busi­ness+. Ty usnad­ní sprá­vu ce­lých flo­til he­ad­se­tů i na­sa­ze­ní ob­sa­hu v ja­kém­ko­li mě­řít­ku. VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on také při­ná­ší nové fy­zic­ké doplňky pro ještě dů­sled­něj­ší vše­stran­nost a zvý­še­ní po­hod­lí při del­ších se­ze­ních nebo při spo­lu­prá­ci více uži­va­te­lů.

Celý článek...

Tags: AEC | ALL­PLAN | BIM | FRILO | Fúze | Nemetschek | Open BIM | Scia | Stavebnictví

Allplan-Scia-Frilo-2428ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly své do­da­va­tel­ské schop­nos­ti, pod­po­ři­ly ino­va­ce a na­bíd­ly vý­kon­né kom­plex­ní pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu po vý­stav­bu, s dů­ra­zem na sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Nový a kom­bi­no­va­ný pří­stup k uvá­dě­ní pro­duk­tů na trh urych­lí cestu k da­to­vě ří­ze­né­mu plá­no­vá­ní a pre­fab­ri­ka­ci z více ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | HyperStudy | HyperWorks | Inspire | OptiStruct | Webináře

AE-Cyklus webinaru-2408Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na nový cyk­lus webi­ná­řů, který je po­kra­čo­vá­ním pod­zim­ní série. S účast­ní­ky se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­perWorks. Pro­gram je do­pl­něn o téma da­to­vých ana­lýz s vy­u­ži­tím AI/ML tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: Hardware | Metaverse | Náhlavní displej XR | Siemens | Sony | Technologie | Xcelerator

Sony XR Siemens-2408Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi 4K OLED mi­k­ro­dis­ple­ji a funk­cí prů­hle­do­vé­ho videa a dvo­ji­ci ovla­da­čů op­ti­ma­li­zo­va­ných pro in­tu­i­tiv­ní in­ter­ak­ci s 3D ob­jek­ty a přes­né smě­ro­vá­ní. Cílem sys­té­mu je pod­po­řit tvůr­ce při vy­tvá­ře­ní so­fis­ti­ko­va­né­ho 3D ob­sa­hu.

Celý článek...

Tags: FERGO | Focus 3 | Hardware | Headset | HTC Vive | ISS

Andreas Mogensen in EVA suit portrait-2408HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí s nu­lo­vou gra­vi­ta­cí se uká­za­la jako funkč­ní. HTC VIVE Focus 3 je tak první he­ad­set, který do­ká­že bez pro­blé­mů kaž­do­den­ně po­má­hat ve­li­te­li šes­ti­mě­síč­ní mise An­dre­asi Mo­gen­se­no­vi z Ev­rop­ské ves­mír­né agen­tu­ry se zvlá­dá­ním dlou­hé­ho od­lou­če­ní od Země i blíz­kých.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Altium | Elektronika | Navrhování | PCB | Renesas

RenesasAltium 1-2408Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti sys­té­mů pro na­vr­ho­vá­ní elek­tro­ni­ky, podle níž Re­ne­sas získá všech­ny ne­spla­ce­né akcie firmy Al­tium, čímž se Al­ti­um stane dce­ři­nou spo­leč­nos­tí plně vlast­ně­nou fir­mou Re­ne­sas, a to po spl­ně­ní ur­či­tých pod­mí­nek (akvi­zi­ce).

Celý článek...

Tags: Apple Vi­si­on Pro | CAD | CAM | On­sha­pe Vi­si­on | PDM | PTC

Apple Onshape Vision-2407Za­čát­kem února byla ozná­me­na do­stup­nost On­sha­pe Vi­si­on pro Apple Vi­si­on Pro. On­sha­pe Vi­si­on mění způ­sob, jakým ná­vr­há­ři pro­duk­tů pro­hlí­že­jí 3D mo­de­ly po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), pra­cu­jí s nimi a spo­lu­pra­cu­jí na nich. On­sha­pe Vi­si­on vy­u­ží­vá pro­sto­ro­vé vý­po­čet­ní schop­nos­ti Apple Vi­si­on Pro a umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům pro­duk­tů ma­ni­pu­lo­vat s di­gi­tál­ní­mi ná­vrhy pro­mí­ta­ný­mi do fy­zic­ké­ho pro­sto­ru po­mo­cí při­ro­ze­ných způ­sobů in­ter­ak­ce, jako jsou gesta rukou, po­hy­by očí nebo hla­so­vé pří­ka­zy.

Celý článek...

Strana 1 z 761

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>