Google překladač: English Deutsch
<<  Říjen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIMDAY 2022 | CzBIM | Konference | Praha

BIMday 2022-2239Le­toš­ní kon­fe­ren­ce při­pra­vi­la za­jí­ma­vý obsah, jed­ním z nej­ak­tu­ál­něj­ších témat je vývoj Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM a di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní. Svou vizi, jakým smě­rem by se pří­pra­vy měly ubí­rat, před­sta­ví czBIM, plány ČAS před­ne­se Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a za MMR Petr Klán, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD | CAD Schröer | Chladicí zařízení | M4 Plant

M4-PLANT-Kaeltetechnik-Anlage-2-2238Chla­di­cí tech­no­lo­gie nám každý den za­jiš­ťu­jí, že si mů­že­me kou­pit čer­stvé po­tra­vi­ny. Je to proto, že chla­di­cí ře­tě­zec je přes­ně na­vr­žen spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi spo­leč­nost­mi a při­způ­so­ben přes­ným po­ža­dav­kům jed­not­li­vých pro­duk­tů. To vy­ža­du­je kon­strukč­ní ře­še­ní, které se pruž­ně při­způ­so­bí všem pro­blé­mům zá­kaz­ní­ků, pod­po­ru­je kon­strukč­ní tým in­te­gro­va­ným pří­stu­pem k plá­no­vá­ní a au­to­ma­ti­zu­je mnoho ma­nu­ál­ních pro­ce­sů.

Celý článek...

Tags: MathWorks | MATLAB | Medical | R2022b | Sim­s­ca­pe Bat­te­ry | Si­mu­link

Simscape Battery-2238Spo­leč­nost MathWorks před­sta­vi­la 20. září verzi 2022b (R2022b) ro­di­ny pro­duk­tů MATLAB a Si­mu­link. R2022b při­ná­ší dva nové pro­duk­ty a ně­ko­lik vy­lep­še­ných funk­cí, které zjed­no­du­šu­jí a au­to­ma­ti­zu­jí návrh za­lo­že­ný na mo­de­lech pro in­že­ný­ry a vý­zkum­né pra­cov­ní­ky, je­jichž úko­lem je při­ná­šet ino­va­ce pro­duk­tů a prů­lo­mo­vé ob­je­vy pro je­jich or­ga­ni­za­ce.

Celý článek...

TopSolidVyužití 3D technologií v rámci CAD/CAM systémů je dnes ve dřevozpracujícím průmyslu již standardem. U komplikovanějších nebo rozsáhlejších projektů zpracování nábytku však může 3D modelace působit potíže a narušovat hladký průběh. Právě tyto potíže má CAD/CAM odstraňovat, zaměřit se na specifické problémy zpracovatelů a umožňovat jim navyšování výkonnosti. Jaké jsou nezbytné funkce softwaru, aby dokázal reagovat na výzvy spojené s 3D projekty při zpracování projektu, a jaká je v tomto kontextu přidaná hodnota systému TopSolid?

Celý článek...

Tags: Benchmark | CAD/CAM | Das­sault Sys­tè­mes | Pracovní stanice | SolidWorks | SPEC

SPEC GWPG-2238Spo­leč­nost Stan­dard Per­for­man­ce Eva­luati­on Corp. (SPEC) ozná­mi­la do­stup­nost bench­mar­ku SPE­Capc for So­lid­works 2022. Ak­tu­a­li­zo­va­ný bench­mark na­bí­zí mě­ře­ní vý­ko­nu apli­ka­cí pro pra­cov­ní sta­ni­ce se sys­té­mem Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works 2022, nej­no­věj­ší verzí CAD/CAM apli­ka­ce.

Celý článek...

Tags: Cybord | Desky plošných spojů | MES | OEM | Siemens | Spolupráce

PCB-inspection-traceability-1-2238Vět­ši­nu po­ruch vý­rob­ků na trhu dnes způ­so­bu­jí vadné a pod­vr­že­né sou­část­ky. Je to mimo jiné proto, že velké ne­do­stat­ky v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci sou­čás­tek nutí vý­rob­ce pra­co­vat mimo síť svých dů­vě­ry­hod­ných do­da­va­te­lů. Stá­va­jí­cí ře­še­ní sle­do­va­tel­nos­ti jsou ne­do­sta­teč­ná, pro­to­že se spo­lé­ha­jí na tes­to­vá­ní ma­lých vzor­ků a ne­mo­hou za­jis­tit vi­zu­ál­ní ově­ře­ní každé sou­část­ky ve smí­še­né dávce před jejím umís­tě­ním na desku ploš­ných spojů.

Celý článek...

RapidMiner Website Hero Altair-2238Spo­leč­nost Al­tair do­kon­či­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Ra­pi­d­Mi­ner, lídra v ob­las­ti pro­­gre­siv­ní ana­lý­zy dat a soft­wa­ru pro stro­jo­vé učení (ML). Dobře za­ve­de­ná desk­to­po­vá plat­for­ma Ra­pi­d­Mi­ne­ru a nová clou­do­vá plat­for­ma (při­pra­ve­ná pro více ná­jem­ců a SaaS) po­si­lu­jí sou­čas­né kom­plex­ní port­fo­lio Al­tai­ru v ob­las­ti ana­lý­zy dat (DA), které již nyní na­bí­zí zá­kaz­ní­kům mož­nost po­ro­zu­mět svým datům, trans­for­mo­vat je, využívat a au­to­ma­ti­zo­vat je.

Celý článek...

Tags: 3D solid-state | Autonomní řízení | Hardware | Li­DA­R | ML-X | SO­SLAB

ML-X-meritko-2238Ko­rej­ská spo­leč­nost SO­SLAB ozná­mi­la uve­de­ní své nové ge­ne­ra­ce 3D po­lo­vo­di­čo­vé­ho Li­DA­Ru s ozna­če­ním ML-X, kde ML značí Mobility LiDAR. Nový 3D solid-state Li­DAR se vy­zna­ču­je kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry spolu s více než dvoj­ná­sob­nou mě­ři­cí vzdá­le­nos­tí a roz­li­še­ním opro­ti před­cho­zím pro­duk­tům. SOS­LAB ztroj­ná­so­bil každé úh­lo­vé roz­li­še­ní mo­de­lu ML-X (0,5° na 0,208° při FOV 120°).

Celý článek...

Tags: Emise | FIA | PLM | Siemens | Software | Udržitelnost | Xcelerator

Siemens FiA Sustainability Newsroom-2237Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce před­ních svě­to­vých mo­to­ris­tic­kých or­ga­ni­za­cí, vy­bra­la Sie­mens jako „ofi­ci­ál­ní­ho do­da­va­te­le PLM soft­wa­ru“ a bude po­u­ží­vat ře­še­ní z port­fo­lia Sie­mens Xce­le­ra­tor k udr­ži­tel­né a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci a or­ga­ni­zo­vá­ní roz­ma­ni­tých šam­pi­o­ná­tů včet­ně F1.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Brno | GOM | MCAE Systems | MSV 2022 | Tebis | ZEISS

msv brno 2022 01-2237Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní budou před­sta­ve­ny dvě zcela nové 3D tis­kár­ny – Stra­ta­sys H350 a Ori­gin One. Obě tech­no­lo­gie jsou za­mě­ře­né na sé­ri­o­vou vý­ro­bu dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí, ale každá si najde ji­né­ho uži­va­te­le.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Arkance Systems | Asidek | Monnoyeur

Asidek-bim1-2237Právě dnes, 13. září, kdy pro­bí­há kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems zís­ka­la Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost Mon­noye­ur – spo­leč­nost Asi­dek od spo­leč­nos­ti CT. Firma Asi­dek byla za­lo­že­na v roce 1992 a je klí­čo­vým hrá­čem v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku.

Celý článek...

Tags: BBC | Bentley Systems | Be­ne­ath the Sur­fa­ce | Dokumentární filmy | Voda

Aguas e Energia do Porto-2237Bent­ley Sys­tems chce oce­nit dva ze svých uži­va­te­lů, kteří pre­zen­tu­jí své di­gi­tál­ní po­kro­ky v do­ku­men­tár­ních mi­ni­fil­mech, jež byly uve­de­ny 8. září on-line a na Svě­to­vém kon­gre­su o vodě Me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce pro vodu v Ko­da­ni ve dnech 11. – 15. září. Tuto novou sérii videí s ná­zvem Be­ne­ath the Sur­fa­ce (Pod po­vr­chem) pro­du­ku­je spo­leč­nost BBC Sto­ry­works Com­mer­cial Pro­ducti­ons.

Celý článek...

Tags: Open-source | Partnerství | Prusa Research | Somnium Space | Somnium VR One | VR headset | VRgineers | Vývoj

pr-vrg-som 007-2237Som­ni­um Space, jedno z před­ních imer­ziv­ních me­ta­verz, uza­ví­rá part­ner­ství s líd­rem na poli sys­té­mů pro vý­cvik pi­lo­tů ve vir­tu­ál­ní a smí­še­né re­a­li­tě nové ge­ne­ra­ce, spo­leč­nos­tí Vr­gi­neers, a vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, aby dále po­sí­li­la vývoj no­vé­ho špič­ko­vé­ho open-sour­ce VR he­ad­se­tu. Ten fun­gu­je jak v re­ži­mu drá­to­vé­ho spo­je­ní s po­čí­ta­čem, tak jako sa­mo­stat­ná jed­not­ka.

Celý článek...

Strana 1 z 726

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>