Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Heaxel | HEX-E | OnRobot | Rehabilitace | Senzory | zdravotnictví

HEX-E bottom top-2141OnRo­bot ozná­mil, že firma He­a­xel, do­da­va­tel ro­bo­tic­kých zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní pro re­ha­bi­li­tač­ní pro­cedu­ry, vy­u­ží­vá ve svých pro­duk­tech sen­zor OnRo­bot HEX-E. Vy­so­ká cit­li­vost a přes­nost sen­zo­ru OnRo­bot umožňuje za­ří­ze­ním He­a­xel bez­peč­né a přes­né na­sta­ve­ní síly při re­ha­bi­li­ta­ci pa­ci­en­tů s neu­ro­lo­gic­ký­mi po­tí­že­mi.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | CAD | Cloud | SolidWorks | Works

3DExperience Solidworks-2141Plat­for­ma 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works umožňuje bez­pro­blé­mo­vý a bez­peč­ný pří­stup k vý­kon­ným clou­do­vým ná­stro­jům. Mi­li­o­ny kon­struk­té­rů dů­vě­řu­jí CAD soft­wa­ru So­lid­works pro stol­ní po­čí­ta­če, který po­krý­vá je­jich po­tře­by od kon­cepč­ních ná­vrhů až po uve­de­ní pro­duk­tů na trh. Nyní je možné So­lid­works po­mo­cí plat­for­my 3DEx­pe­ri­en­ce So­lid­works pro­po­jit s port­fo­li­em 3DEx­pe­ri­en­ce Works a vy­u­ží­vat tak jed­not­né clou­do­vé pro­stře­dí pro vývoj vý­rob­ků.

Celý článek...

Tags: 3D Systems.3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Materiály

Figure 4 Materials Guide-2141Díky nej­no­věj­ším tech­no­lo­gic­kým po­kro­kům umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k součástem s kva­li­tou, rych­los­tí a ná­kla­dy při­pra­ve­ný­mi na vý­ro­bu. Je­di­nou věcí, kte­rou je třeba zvlád­nout, je do­sa­že­ní ma­te­ri­á­lo­vých vlast­nos­tí na úrov­ni vý­ro­by. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4 na vý­rob­ní úrov­ni je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od pro­to­ty­po­vá­ní přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu pro bez­pro­blé­mo­vý a efek­tiv­ní pra­cov­ní po­stup.

Celý článek...

Tags: ECAD | Elektronické výrobky | EMWORKS | HFWorks | Výkon

EMWorks-webinar-2141EMWorks zve na webi­nář Ovla­da­tel­nost vý­ko­nu elek­tro­nic­kých vý­rob­ků, který se koná ve čtvr­tek 14. října 2021 ve dvou re­la­cích v 15:0020:00 hodin. Ma­ni­pu­la­ce s vý­ko­nem elek­tro­nic­kých pro­duk­tů má pro elek­tro­nic­ké­ho in­že­ný­ra zá­sad­ní vý­znam. Aby se ochrá­ni­lo tes­to­va­né za­ří­ze­ní, jsou sys­témy ob­vykle pře­di­men­zo­vá­ny tak, aby fun­go­va­ly v dy­na­mic­kém roz­sa­hu hlu­bo­ko pod škod­li­vý­mi úrov­ně­mi vý­ko­nu.

Celý článek...

Tags: CareAR | DocuShare | Rozšířená realita | Softwarová divize | Xerox | XMPie

Xerox-Desktop-CareAR-2141Spo­leč­nost Xerox ozná­mi­la vy­tvo­ře­ní Ca­reAR, A Xerox Com­pa­ny, která kon­so­li­du­je Ca­reAR, Inc., Do­cuSha­re a XMPie pod jednu hol­din­go­vou spo­leč­nost s ná­zvem Ca­reAR Hol­dings. Nová plat­for­ma Ca­reAR Ser­vi­ce Ex­pe­ri­en­ce Ma­nage­ment je oce­ně­na na 700 mi­li­o­nů do­la­rů a zís­ká­vá in­ves­ti­ci ve výši 10 mi­li­o­nů do­la­rů od spo­leč­nos­ti Ser­vi­ce­Now, před­ní spo­leč­nos­ti v ob­las­ti ří­ze­ní di­gi­tál­ních slu­žeb.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Future.Industry | Konference

Future.Industry-2141Ne­za­po­meňte se zú­čast­nit příští týden (19.–21. 10.) vý­roč­ní tech­no­lo­gic­ké kon­fe­ren­ce Fu­tu­re.In­dust­ry 2021 spo­leč­nos­ti Al­tair, vy­slech­nout před­náš­ky špič­ko­vých osob­nos­tí z ob­las­ti en­gi­nee­rin­gu a R&D. dis­ku­to­vat tren­dy, tech­no­lo­gie a pra­k­tic­ké zku­še­nos­ti zís­ka­né z vý­vo­jo­vých pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: Aktuality | Allplan 2022 | BIM | Plánování | Stavebnictví

Allplan 2022-2141Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní nové verze svého BIM soft­wa­ru. All­plan 2022 umožňuje ar­chi­tek­tům, in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům in­te­gro­va­ný způ­sob práce na je­di­né plat­for­mě, a to od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na stav­bě. Nová verze pod­po­ru­je za­chy­ce­ní okolí stav­by a dis­po­nu­je funk­ce­mi pro mo­de­lo­vá­ní te­ré­nu a návrh ko­mu­ni­ka­cí.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | Infor | Smartphone on Wheel | Webinar

Infor-Ilustracni-2141Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl stojí na bodu zlomu. Vzhle­dem k tomu, že růst e-mo­bi­li­ty za­čí­ná do­sa­ho­vat hod­not vel­ko­ob­je­mo­vých trhů, musí před­ní vý­rob­ci a do­da­va­te­lé pře­pra­co­vat svůj ob­chod­ní model s cílem za­cho­vá­ní své re­le­van­ce. Při­poj­te se 19. října od 10 hodin k bez­plat­né­mu webi­ná­ři a zjis­tě­te, jak spo­leč­nost LTH Cas­tings, před­ní svě­to­vý au­to­mo­bi­lo­vý do­da­va­tel, trans­for­mo­va­la své vý­rob­ní ope­ra­ce tak, aby od­po­ví­da­ly tren­dům.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Forum aditivní výroby | Konference | MSV | Novinky | Trendy

3d-tisk-forum-aditivni-vyroby-4-2141Za­jí­má vás, co vše vám mohou na­bíd­nout nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie 3D tisku? Chce­te se do­zvě­dět, jak je lze eko­no­mic­ky vy­u­ží­vat už i pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu? Ať už je stře­dem vaší po­zor­nos­ti vý­ro­ba z plas­tů nebo kovů, kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by vám po­skyt­ne dobrý pře­hled a cen­nou in­spi­ra­ci. Kon­fe­ren­ce vě­no­va­ná tren­dům, zku­še­nos­tem a ob­chod­ním pří­le­ži­tos­tem ve 3D tisku, se 9. lis­to­pa­du vrátí na br­něn­ské vý­sta­viš­tě.

Celý článek...

Tags: AMR | Automatizace | Certifikace IP52 | CSi palletising | FMCG | Logistika | MiR1350 | Robotika

CSi palletizing-2140Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci spo­lu­prá­ce před­sta­vu­je pa­le­ti­zá­tor od CSi palle­ti­sing po­sta­ve­ný na novém ro­bo­tu Mi­R1350. Ře­še­ní plně au­to­ma­ti­zu­je pře­pra­vu těž­kých palet ma­te­ri­á­lů v od­vět­ví s rych­lo­ob­rát­ko­vým spo­třeb­ním zboží, zejmé­na v FMCG/CPG vý­rob­ních a skla­do­vých za­ří­ze­ních.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Hardware | Pro AFS | Prusa

Prusa Research-farma-2140Spo­leč­nost Prusa Re­search při­pra­vi­la pro vý­sta­vu EXPO v Du­ba­ji in­ter­ak­tiv­ní ex­po­zi­ci – au­to­ma­ti­zo­va­nou tis­ko­vou farmu Prusa Pro AFS (Au­to­ma­ted Farm Sys­tem). Jedná se o se­sta­vu 34 stro­jů Ori­gi­nal Prusa, které pro­du­ku­jí vý­tis­ky zcela bez lid­ské ob­slu­hy. Au­to­ma­ti­zo­va­ná tis­ko­vá farma s 34 no­vý­mi tis­kár­na­mi Ori­gi­nal Prusa byla před­sta­ve­na na vý­sta­vě EXPO v Du­ba­ji jako sou­část in­ter­ak­tiv­ní ex­po­zi­ce „The Fu­tu­re of Ma­nu­factu­ring“.

Celý článek...

Tags: Automatizuace | Logistika | Moduly | ROEQ | TML200 | TMS-C1500

TML200-2140Společnost ROEQ uvedla dva nové nadstavbové moduly a související doplňky určené ke zvýšení nosnosti a zlepšení manipulačních schopností AMR robotů od Mobile Industrial Robots (MiR). Zatímco nový produkt ROEQ TMS-C1500 umožňuje robotům MiR nově přepravovat náklad o hmotnosti až 1500 kg, modul TML200 dokáže efektivně zvedat náklad s modelem MiR250.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | 3D tisk | IDET | MCAE Systems | Veletrhy

MCAE Systems zve na veletrh IDET-2140Za­jí­má vás, jak lze vy­u­žít adi­tiv­ní tech­no­lo­gie v obran­ném prů­mys­lu? Víte, že vy­tiš­tě­ný díl je možné po­u­žít jako kon­co­vý vý­ro­bek a vy­dr­ží i ty nej­ná­roč­něj­ší pod­mín­ky? Pře­svěd­čí­te se o tom na stán­ku MCAE Sys­tems 045A v pa­vi­lo­nu P na br­něn­ském vý­sta­viš­ti. Uvi­dí­te, jak v MCAE po­mo­cí 3D tisku vy­tisk­li funkč­ní pro­to­typ před­ní masky na obr­ně­ný trans­por­tér od spo­leč­nos­ti Ex­ca­li­bur Army nebo jak mů­že­te zjiš­ťo­vat me­cha­nic­ké vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů po­mo­cí 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní.

Celý článek...

Strana 1 z 701

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>