Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Antény | CAE | CubeSat | EMWORKS | Simulace | Vzdělávání | Webinar

Návrh CubeSat Systemu-2232Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lač­ní soft­ware k do­sa­že­ní efek­tiv­ní­ho a spo­leh­li­vé­ho ná­vr­hu sys­té­mu Cu­be­Sat. Po mnoho let byly kon­venč­ní sa­te­li­ty je­di­nou mož­nos­tí pro kos­mic­ký prů­my­sl.

Celý článek...

Tags: Calibre | DOD | EDA | Microsoft | RAMP II | Siemens

Siemens Microsoft Calibre RAMP Newsroom-2232Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je pro­gram vy­tvo­ře­ný Mi­nis­ter­stvem obra­ny Spo­je­ných států ame­ric­kých (DoD), jehož cílem je vy­vi­nout mož­nos­ti bez­peč­né­ho ná­vr­hu a pro­to­ty­po­vá­ní, aby se uká­za­lo, jak může DoD bez­peč­ně vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší mi­k­ro­elek­tro­nic­ké tech­no­lo­gie.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | 3D Sculptor | 3DE­x­pe­ri­en­ce | Povrchy | SolidWorks

3D Sculptor-2232Po­dí­vej­te se, proč je prů­mys­lo­vý de­sig­nér Jason Pohl, který dříve pů­so­bil ve spo­leč­nos­ti Oran­ge Coun­ty Chop­pers, nad­še­ný z role 3D Sculp­tor. Kon­struk­té­ři a elek­tro­tech­ni­ci jsou stále čas­tě­ji žá­dá­ni, aby kromě kon­strukč­ní­ho ná­vr­hu vý­rob­ku na­vrh­li také jeho vzhled. Pokud jste uži­va­te­li So­lid­works a rádi byste rych­le vy­tvo­ři­li hlad­ké or­ga­nic­ké tvary, vy­zkou­šej­te roli 3D Sculp­tor.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | Figure 4 | Materiály | Průvodce

Figure 4 Materials Guide-2232Díky ne­dáv­ným po­kro­kům v pro­ce­sech umo­ž­ňu­je adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k dílům s kva­li­tou, rych­los­tí a cenou při­pra­ve­nou pro vý­ro­bu. Je­di­né, co zbývá zvlád­nout, je do­sáh­nout vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lu vhod­ných pro vý­ro­bu. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4, které jsou vhod­né pro vý­ro­bu, je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od vý­ro­by pro­to­ty­pů přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu a do­sáh­nout tak bez­pro­blé­mo­vé­ho a efek­tiv­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu.

Celý článek...

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | Covestro | Divize materiálů | Stratasys

Covestro Jigs and fixtures stage-2232Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ak­reč­ní. Bude za­hr­no­vat za­ří­ze­ní a ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je, glo­bál­ní vý­vo­jo­vé a pro­dej­ní týmy v Ev­ro­pě, USA a Číně, port­fo­lio při­bliž­ně 60 ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a roz­sáh­lé port­fo­lio du­šev­ní­ho vlast­nic­tví za­hr­nu­jí­cí stov­ky pa­ten­tů a při­hlá­še­ných pa­ten­tů.

Celý článek...

Tags: Chytré známky | Hardwarové projekty | Interaktivní značení | PrusaLab | Skládací inlajny

flocklockPrototypZnamka-2231Pro­to­ty­po­vá dílna 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši od­star­to­va­la druhý roč­ník ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Ze 75 při­hlá­še­ných vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta tři mladé firmy, které zís­ka­ly fi­nanč­ní pod­po­ru v hod­no­tě sta­ti­sí­ců korun a od květ­na 2022 úzce spo­lu­pra­cu­jí s tech­no­lo­gic­ký­mi ex­per­ty na roz­vo­ji je­jich ře­še­ní. Ne­ob­vyk­lé za­mě­ře­ní pro­gra­mu na fy­zic­ké pro­duk­ty se opět pro­ká­za­lo vel­kým lá­ka­dlem pro ino­vu­jí­cí firmy.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | CERN | CFD.3D tisk | Dynamika tekutin

Fluid Flow eBook-2231In­že­ný­ři Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce pro ja­der­ný vý­zkum CERN ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho hadro­no­vé­ho urych­lo­va­če (LHC). Jed­na­lo se o slo­ži­tý pro­blém, který bylo možné vy­ře­šit pouze adi­tiv­ní vý­ro­bou a který po­ve­de ke zlep­še­ní de­tek­ce čás­tic.

Celý článek...

Tags: Brno | Digitalizace | Digitální továrna 2.0 | MSV 2022 | Průmysl

MSV Digitalni tovarna 2 0-2231Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci v růz­ných po­do­bách. Pro­jekt při­blí­ží tech­no­lo­gie umožňující trans­for­ma­ci nejen prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí, ale i celé eko­no­mi­ky. Cílem je po­mo­ci zfor­mu­lo­vat vizi změny české eko­no­mi­ky tak, aby byla úspěš­ná i v 21. sto­le­tí a v mě­ní­cím se ge­o­po­li­tic­kém kon­tex­tu.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | BCN3D | Ep­si­lon W50 | Lékařství | Sig­max

BCN3D-3D nahrada-2-2231Když se malý An­dres do­stal do Dět­ské ne­moc­ni­ce SJD v Bar­ce­lo­ně, po­tře­bo­val re­sekč­ní zá­krok na pra­vém oku. Sa­mo­zřej­mě se jed­na­lo o velmi chou­los­ti­vou a dů­le­ži­tou ob­last, kte­rou bylo třeba ope­ro­vat, chi­rur­go­vé však mu­se­li mít na pa­mě­ti i to, že na levé oko již ztra­til zrak a že kost­ra to­ho­to ma­lé­ho chlap­ce bude dále růst. Uká­za­lo se, že 3D tiš­tě­né ana­to­mic­ké mo­de­ly byly přes­ně to, co si lékař ob­jed­nal.

Celý článek...

Tags: 2022 | BIM | CAD/CAM | CADfórum | Olomouc | PDM

CADforum 2022-konference CAD CAM PDM BIM v praxi-2231De­va­te­nác­tý roč­ník kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 je po­řá­dán 13. září 2022, nově v NH ho­te­lu v Olo­mou­ci. Le­toš­ní změna této tra­dič­ní akce se ne­tý­ká jen lo­ka­li­ty, ale no­vin­kou je i její jed­no­den­ní for­mát. Větší pro­sto­ry umožňují po­řá­dá­ní obou sekcí kon­fe­ren­ce – oboru sta­veb­nic­tví s BIM/CDE ře­še­ní­mi a stro­jí­ren­ství s CAD/CAM/PDM ře­še­ní­mi – v je­di­ném dni, za­kon­če­ném spo­le­čen­ským ve­če­rem.

Celý článek...

Tags: ABICOR BINZEL | Blackbird Robotersysteme | Obchod | Partnerství | Servis | svařování

Abicor-Binzel-Blackbird-Kooperation-Laser-Schweissen-2230Spo­leč­nost Blac­kbi­rd Ro­bo­ter­sys­te­me, za­bý­va­jí­cí se dál­ko­vým la­se­ro­vým sva­řo­vá­ním, na­va­zu­je part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Abi­cor Bin­zel. Tato spo­lu­prá­ce umožňuje po­sky­to­vat vy­lep­še­nou pod­po­ru glo­bál­ním zá­kaz­ní­kům, od tech­nic­ké­ho pro­de­je přes apli­kač­ní pod­po­ru až po roz­ší­ře­ný zá­kaz­nic­ký ser­vis na místě pro všech­ny me­zi­ná­rod­ní in­sta­la­ce.

Celý článek...

Tags: CATIA | Creo | Data | konverze | R12.31.200 | Solid Edge | SolidWorks | TransMagic

TransMagic-x625-2230Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. Nej­no­věj­ší kolo vy­lep­še­ní pro­duk­tu TransMa­gic R12 za­hr­nu­je ak­tu­a­li­zo­va­né verze for­má­tů CAD, nové po­ly­go­no­vé for­má­ty a ně­ko­lik dal­ších vy­lep­še­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Formy | Nexa3D | Pepsi | Webinar | xPE­EK147

PepsiCo-Hybrid-Bottle-Mold-from-Nexa3D-3D-Printer-2230O tom, jak spo­leč­nost Pe­p­si­Co ze­fek­tiv­ni­la pro­ces vý­vo­je vy­fu­ko­va­cí formy ze 4 týdnů na pou­hých 5 dní s po­mo­cí 3D tisku bude live webi­nář spo­leč­nos­ti Nexa­3D ve čtvr­tek 28. čer­ven­ce od 19:00 hodin. Spo­leč­nost Pe­p­si­Co dělá spous­tu vý­lis­ků. Za­tím­co vět­ši­na forem se ob­rá­bí, in­že­ný­ři ve spo­leč­nos­ti Pepsi vy­mys­le­li tech­ni­ku 3D tisku svých forem, což je pro­ces, který zkrá­til dobu vý­vo­je ná­stro­jů ze 4 týdnů na 5 dní a sní­žil ná­kla­dy z 10 000 USD na pou­hých 350 USD na jeden ná­stroj.

Celý článek...

Strana 1 z 723

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>