Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 4D modely | Bent­ley Systems | EarthCam | EarthCam 4D | iTwin | Stavebnictví | SYNCHRO 4D

EarthCam 4D-2204EarthCam, posky­to­va­tel tech­no­lo­gie a slu­žeb we­bo­vých ka­mer. před­sta­vil 26. ledna 2022 EarthCam 4D, který umo­ž­ňu­je týmům vir­tu­ál­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by (VDC) pře­krý­vat a syn­chro­ni­zo­vat živé sním­ky s je­jich di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty. In­tu­i­tiv­ní ča­so­vá osa umožňuje uži­va­te­lům po­sou­vat se v čase do­za­du a do­pře­du a zob­ra­zo­vat živé sním­ky ve vzta­hu k je­jich 4D mo­de­lům.

Celý článek...

Tags: ADEPT Airmotive | AirCar | CFD | EASA | Štefan Klein

AirCar-2-2204Pokud jste sle­do­va­li naše člán­ky o Ae­ro­mo­bi­lu (jeden z posledních zde), možná vám vr­ta­lo hla­vou, co v sou­čas­nos­ti dělá za­kla­da­tel a kon­struk­tér spo­leč­nos­ti Ae­ro­mo­bil, pro­fe­sor Šte­fan Klein, když Ae­ro­mo­bil opus­til. Inu za­lo­žil spolu s An­to­nem Za­ja­cem další spo­leč­nost Klein Vi­si­on a začal pra­co­vat na pro­jek­tu Ai­r­Car. Nyní létající auto AirCar získalo osvědčení letové způsobilosti.

Celý článek...

Tags: Bezdrátový přenos | ECAD | EMWORKS | IoT | Přemos energie | Simulace | SWIPT | Webinar

Webinar EMWorks-Transfer-2204Sou­čas­ný bez­drá­to­vý pře­nos a pře­nos ener­gie (SWIPT) se v po­sled­ní době stal žha­vým té­ma­tem, pro­to­že má po­ten­ci­ál po­skyt­nout ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gii pře­no­su in­for­ma­cí a ener­gie pro různá za­ří­ze­ní in­ter­ne­tu věcí (IoT). Op­ti­mál­ní návrh sys­té­mu SWIPT je však ná­roč­ný, pro­to­že za­hr­nu­je cívky i an­té­ny. Zřej­mým pro­blé­mem při ná­vr­hu je na­pří­klad mi­ni­ma­li­za­ce vazby a ru­še­ní mezi cív­ka­mi a an­té­na­mi.

Celý článek...

Tags: 2022.1 | Architektura | CEGRA | Epic Games | Stavebnictví | Twinmotion | Vizualizace

twinmotion-2022-1-feature-2-2204Twin­mo­ti­on 2022.1 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, které ještě více usnadňují vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní pře­svěd­či­vých vi­zu­a­li­za­cí a uchva­cu­jí­cích zá­žit­ků ze světa ar­chi­tek­tu­ry, sta­veb­nic­tví, ur­ba­nis­mu a kra­ji­nář­ské ar­chi­tek­tu­ry. Při­prav­te se na nový ren­de­ro­va­cí en­gi­ne Path Tra­cer, HDRI Sky­do­me pro re­a­lis­tič­těj­ší ob­lo­hu a osvět­le­ní, ti­sí­ce no­vých rost­lin, svě­tel, ná­byt­ku a pří­stup do Twin­mo­ti­on Clou­du.

Celý článek...

Tags: Android | Getac | Hardware | Odolné tablety | ZX10

Getac ZX10-2204Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí po bok ob­lí­be­né­ho plně odol­né­ho 7" An­dro­id table­tu Getac ZX70 a na­bíd­ne zá­kaz­ní­kům z oborů, jako je ve­řej­ná bez­peč­nost, ve­řej­né služ­by, ener­ge­ti­ka, do­pra­va a lo­gis­ti­ka, vý­ro­ba, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl či obra­na, při vý­bě­ru odol­ných za­ří­ze­ní s An­dro­idem více mož­nos­tí pro ide­ál­ní na­pl­ně­ní je­jich pro­voz­ních po­třeb.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | BCN3D | Průmysl 4.0 | Technologie

BCN3D New technology 2022 Teaser-2204Dru­hé­ho břez­na v 16:00 hodin před­sta­ví spo­leč­nost BCN3D novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím ži­vé­ho pře­no­su. Tři roky práce vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho týmu, který se cí­le­ně sna­žil roz­luš­tit kód k au­to­nomní vý­ro­bě, vedly k to­mu­to prů­lo­mo­vé­mu ob­je­vu, který je podle BCN3D klí­čem k bu­douc­nos­ti vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Quality | Řízení kvality | Siemens | Teamcenter | v6.0

Siemens-TCQ-2203Po­čát­kem ledna byla vy­dá­na nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty spo­leč­nos­ti Sie­mens – Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.0. Soft­ware Te­am­cen­ter Qua­li­ty verze 6.0 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní ná­sle­du­jí­cích mo­du­lů: Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch (FMEA), Plá­no­vá­ní kon­t­rol a in­spek­cí, Ří­ze­ní pro­jek­tů kva­li­ty, Ře­še­ní pro­blé­mů, Ří­ze­ní pro­blé­mů kva­li­ty a Ří­ze­ní opat­ře­ní v ob­las­ti kva­li­ty.

Celý článek...

Tags: Deutsche Messe | Hannover Messe | Veletrhy | Výstavy

hm22-neues-datum-2203Spo­leč­nost De­ut­sche Messe v úzké spo­lu­prá­ci s po­rad­ním sbo­rem vy­sta­vo­va­te­lů ve­letr­hu Han­no­ver Messe a part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA (Svaz ně­mec­ké­ho stro­jí­ren­ství a stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu) a ZVEI (Ústřed­ní svaz ně­mec­ké­ho elek­tro­tech­nic­ké­ho a di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu) pře­lo­ži­la ve­letrh Han­no­ver Messe 2022 na 30. květ­na až 2. červ­na. Pů­vod­ně byl ve­letrh plá­no­ván na duben.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Na vyžádání | Stohování | Webinar

3D Systems-Stacked Webinar-2203Pokud se chce­te se do­zvě­dět, jak po­kro­ky ve sto­ho­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou na ře­še­ní Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu adi­tiv­ní vý­ro­by a umožňují vy­rá­bět ti­sí­ce dílů za pou­hých 48 hodin, máte mož­nost zhléd­nout webi­nář na vy­žá­dá­ní. Díky novým ma­te­ri­á­lům, vyš­ším rych­los­tem tisku a ino­va­tiv­ním pra­cov­ním po­stu­pům pře­chá­zí adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM) ze svého pri­már­ní­ho vy­u­ži­tí jako pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je na efek­tiv­ní a pro­duk­tiv­ní mož­nost vý­ro­by ve vel­kém mě­řít­ku.

Celý článek...

Tags: Commercial Vehicle Solutions | CVS | Divize | WABCO | ZF Group

ZF-System-Truck w-2203Nová divize užitkových vozidel společnosti ZF „Commercial Vehicle Solutions“ byla spuštěna podle plánu na začátku roku. Spojuje dohromady bývalé divize Commercial Vehicle Technology a Commercial Vehicle Control Systems (dříve WABCO) společnosti ZF. Spo­leč­nost ZF ozná­mi­la úspěš­ný start své nové di­vi­ze „Com­mer­cial Vehicle So­lu­ti­ons“ (CVS) s účin­nos­tí od 1. ledna 2022.

Celý článek...

Tags: Antény | ECAD | EMWORKS | HFWorks | Mimo | Webináře

Webinar EMWorks-2203Webi­nář na téma jak po­u­žít HFWorks k ná­vr­hu an­tén­ní­ho sys­té­mu MIMO pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci na­bí­zí spo­leč­nost EMWorks ve čtvr­tek 20. ledna v 15:00 a 20:00 hodin. MIMO ne­bo­li ví­ce­ná­sob­ný vstup a vý­stup se stal hlav­ní an­tén­ní tech­no­lo­gií pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci díky svým čet­ným vý­ho­dám opro­ti sys­té­mům MISO a SIMO. Hraje klí­čo­vou roli při za­vá­dě­ní tech­no­lo­gií 3GPP, 4G, LTE i 5G.

Celý článek...

Tags: 2022 | 3DEXPERIENCE World | Atlanta | Konference | Osobně | SolidWorks | Virtuálně

3dx World 2022-2203Pokud jste plně oč­ko­va­ní, máte rádi So­li­dworks a ne­ví­te co s časem, tak by se vám mohla hodit in­for­ma­ce, že ještě do úter­ní 23. ho­di­ny (CET) 18. ledna 2022 byste se mohli za­re­gis­tro­vat k osob­ní účas­ti na nej­vět­ší akci So­li­dworks roku – kon­fe­ren­ci 3DE­X­PE­RI­EN­CE World 2022 a zís­kat 50% slevu na vstu­pen­ky po­mo­cí kódu 3DXW22JA­N50O­FF. Roz­ší­ří­te si své zna­los­ti, zís­ká­te nové kon­strukč­ní do­ved­nos­ti, in­spi­ru­je­te se a po­ba­ví­te se.

Celý článek...

Tags: NST | Polygonové skenery | SCANLAB | Te­cIn­vest Hol­ding

SCANLAB-Polygon-Scanner-2203Te­cIn­vest Hol­ding AG, ma­teř­ská spo­leč­nost firem Scan­lab GmbH a Next Scan Tech­no­lo­gy BVBA, mění svou or­ga­ni­za­ci v seg­men­tu po­ly­go­no­vých ske­ne­rů. Next Scan Tech­no­lo­gy (NST) bude na za­čát­ku roku 2022 spo­je­na s od­bor­ní­ky na ske­no­va­cí sys­témy se síd­lem v Pu­chhe­i­mu. Zku­še­ný ob­chod­ní tým Scan­labu se bude sta­rat o mar­ke­ting pro­duk­tů a zá­kaz­nic­ký ser­vis.

Celý článek...

Strana 1 z 709

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>