Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tisk | Implantáty | Medicína | Protézy | TrabCup | TrabTech

TrabTech TrabCup-2305Turecký Trab­Tech, spin-off spo­leč­nos­ti BTech, která vy­ví­jí pro­duk­ty a služ­by v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by, zís­kal po­čá­teč­ní in­ves­ti­ci ve výši 6 mi­li­o­nů USD s před­pe­něž­ním oce­ně­ním a vý­zkum­ný fond ve výši 1,3 mi­li­o­nu eur na ma­te­ri­á­lo­vý vý­zkum a vý­zkum no­vých ma­te­ri­á­lů. Díky této in­ves­ti­ci Trab­Tech do­kon­čí pro­ces re­gu­la­ce svých no­vých vý­rob­ků, pře­su­ne své sídlo do Ně­mec­ka, aby se ote­vře­l ev­rop­ské­mu trhu.

Celý článek...

Tags: Cat6A | ECAD | Konektory | Mini I/O | Robotika | Součástky | Strojírenství | Výroba

Heilind Mini IO Cat6A konektor-2305He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ether­ne­to­vých pro­duk­tů TE. Ko­nek­to­ry Industrial Mini I/O Field In­stalla­ble od TE Con­necti­vi­ty se vy­zna­ču­jí rych­los­tí pře­no­su dat až 10 Gb/s. Ko­nek­to­ry Mini I/O firmy TE In­dustrial eli­mi­nu­jí po­tře­bu spe­ci­ál­ních ná­stro­jů pro vy­tvo­ře­ní rych­lé­ho a bez­peč­né­ho spo­je­ní mezi vo­di­či nebo mezi vo­di­či a des­ka­mi.

Celý článek...

Tags: AppOnFly | CAD | ČMIS | Streamování | Václav Svátek | Zetor

Vaclav Svatek CEO a zakladatel CMIS 1-2305Startup Ap­pOn­Fly, který za­lo­žil ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČMIS Vác­lav Svá­tek, roz­ši­řu­je port­fo­lio a nově umož­ní stre­a­mo­vá­ní gra­fic­ky ná­roč­ných her. Pro­jekt se chce od kon­ku­ren­ce od­li­šit ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem a kromě stre­a­me­rů cílí rov­něž na au­di­o­vi­zu­ál­ní tvůr­ce, kteří ren­de­ru­jí videa, nebo firmy stre­a­mu­jí­cí v CAD. Ta­ko­vou workstati­on pro vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci ČMIS po­sky­tu­je na­pří­klad firmě Zetor, s níž při vý­vo­ji spo­lu­pra­co­val.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | 3D tisk | 3DP | Aluminium | Elementum 3D | PBF-LB | Webinar

3D Systems-webinar-Gap-2305Proč se hli­ník stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších ko­vo­vých ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk (3DP)? Jaké pře­svěd­či­vé po­kro­ky ve vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů umož­ni­ly do­sáh­nout téměř ne­mož­né­ho cíle, kte­rým je tisk vy­so­ce pev­ných hli­ní­ko­vých sli­tin po­mo­cí la­se­ro­vé fúze v práš­ko­vém loži (PBF-LB)? Jak in­že­ný­ři uplatňují jeho vý­hod­né vlast­nos­ti v re­ál­ných adi­tiv­ně vy­rá­bě­ných apli­ka­cích?

Celý článek...

Tags: 2022 | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD/CAM | Hospodaření

Arkance-Spolecna2022sm-2305Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku (které čás­teč­ně spa­da­jí pod CZ) za­zna­me­na­la za rok 2022 ná­růst tržeb o 14,2 %, na cel­ko­vý objem ve výši 744 mil. Kč. V sa­mot­né České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce činí roční tržby 615 mil. Kč. Spo­leč­nost po­sí­li­la i per­so­nál­ně.

Celý článek...

Tags: Inves­ti­ce | LMV | Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res | Ma­chi­na Labs | Robotika | Tváření plechu | Umělá inteligence

MachinaLabs-2304Ma­chi­na Labs ozná­mi­la do­kon­če­ní in­ves­ti­ce ze stra­ny Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res (LMV), di­vi­ze spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin Corp., glo­bál­ní bez­peč­nost­ní a le­tec­ké spo­leč­nos­ti. Ma­chi­na Labs kom­bi­nu­je umě­lou in­te­li­gen­ci a ro­bo­ti­ku k rych­lé vý­ro­bě zdo­ko­na­le­ných ple­cho­vých vý­rob­ků. Díky nej­no­věj­ší­mu fi­nan­co­vá­ní se cel­ko­vá část­ka, kte­rou Ma­chi­na Labs zís­ka­la, vy­špl­ha­la na 21,8 mi­li­o­nů do­la­rů.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Ultimaker | Ul­ti­Ma­ker S7

UltiMaker S7-2304Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren na trhu je Ul­ti­Ma­ker S5 a v mo­de­lu S7 je vše, co si zá­kaz­ní­ci na mo­de­lu S5 ob­lí­bi­li. Ul­ti­Ma­ker S7 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí na­vr­že­ných pro snad­né po­u­ží­vá­ní a spo­leh­li­vost tisku.

Celý článek...

Tags: Deep Lear­ning Ro­bo­tics | DLR | ovládání | Programování | Robotika | Strojové učení

DLR controller-2304Deep Lear­ning Ro­bo­tics (DLR) uved­la na trh soft­ware pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů. Tento soft­ware umožňuje uži­va­te­lům učit ro­bo­ty úkoly je­jich jed­no­du­chým před­vá­dě­ním. Cílem DLR je umož­nit kaž­dé­mu, aby snad­no od­ha­lil plný po­ten­ci­ál ro­bo­tů bez ohle­du na tech­nic­ké zna­los­ti. Tento re­vo­luč­ní soft­ware vý­raz­ně roz­ší­ří vy­u­ži­tí a uplat­ně­ní ro­bo­tů v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.

Celý článek...

Tags: EON AI As­sistant | EON Reality | Umělá inteligence

EON Reality AI Assistent-2304EON Re­a­li­ty ozna­mu­je uve­de­ní vlast­ní­ho mo­du­lu AI, EON AI As­sistant. EON AI As­sistant je ino­va­tiv­ní modul, který vy­u­ží­vá dvě je­di­neč­né tech­no­lo­gie AI k po­sky­to­vá­ní kom­plex­ní­ho a in­ter­ak­tiv­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho zá­žit­ku. První for­mou tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce, kte­rou EON AI As­sistant vy­u­ží­vá, je kon­tex­to­vá umělá in­te­li­gen­ce („kon­tex­to­vá AI“).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Beton | CyBe Construction | Florida | Stavebnictví | USA

CyBe render-2303Ni­zo­zem­ská spo­leč­nost CyBe, která se za­bý­vá 3D tis­kem be­to­nu, ote­vře­la firmu na Flo­ri­dě a plá­nu­je re­a­li­zo­vat ně­ko­lik pro­jek­tů byd­le­ní ve Spo­je­ných stá­tech. CyBe Con­structi­on byla za­lo­že­na v roce 2013 a při­ná­ší deset let zna­los­tí a zku­še­nos­tí z ce­lo­svě­to­vých pro­jek­tů 3D tisku be­to­nu. Se­ve­ro­a­me­ric­ká po­bočka CyBe pod­po­ří růst spo­leč­nos­ti v ná­sle­du­jí­cích le­tech.

Celý článek...

Tags: BIM | EPD | LCA | One Click LCA | Partnerství | Stavebnictví | Symetri | Udržitelnost

Symetri-globe-2303Sy­me­t­ri, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro di­gi­tál­ní BIM, na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků a ře­še­ní pro ži­vot­ní cyk­lus v Ev­ro­pě a USA, ozná­mil nové part­ner­ství s One Click LCA, před­ním svě­to­vým po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru pro po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb­ních vý­rob­ků (LCA) a en­vi­ron­men­tál­ní­ho pro­hlá­še­ní o vý­rob­ku (EPD). Tímto kro­kem Sy­me­t­ri svým zá­kaz­ní­kům umož­ní de­kar­bo­ni­za­ci sta­veb­nic­tví.

Celý článek...

Winter-badges-2303Si­e­mens ozná­mil, že před­ní on-line tr­žiš­tě se soft­warem G2 jme­no­va­lo NX CAM líd­rem v ka­te­go­rii soft­wa­ru pro po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­nou vý­ro­bu (CAM). Pod­po­ru a obdiv zá­kaz­ní­ků si NX CAM vy­slou­žil díky od­zna­ku Users Love Us ve zprá­vách Win­ter 2023. V rámci stej­né ka­te­go­rie soft­wa­ru byl NX CAM také oce­něn jako Mo­men­tum lea­der, což na­zna­ču­je, že pro­dukt je ino­va­tiv­ní a roste s vyš­ším skóre spo­ko­je­nos­ti uži­va­te­lů.

Celý článek...

Tags: Akvizice | CobiotX | Ro­bot­nik | Ro­bot­nik Au­to­mati­on | Uni­ted Ro­bo­tics Group | URG

Robotnik Bacchus-2303Uni­ted Ro­bo­tics Group (URG) ozna­mu­je do­ho­du o pře­vze­tí vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu ve spo­leč­nos­ti Ro­bot­nik Au­to­mati­on (Ro­bot­nik), špič­ko­vém po­sky­to­va­te­li slu­žeb v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce a ří­ze­ní vý­ro­by tech­no­lo­gií v ob­las­ti mo­bil­ní ser­vis­ní ro­bo­ti­ky, se síd­lem ve špa­něl­ské Va­len­cii. Touto akvi­zi­cí spo­leč­nost Uni­ted Ro­bo­tics Group roz­ví­jí svou stra­te­gii pro­sa­zo­vá­ní ve­dou­cí­ho po­sta­ve­ní v ob­las­ti ro­bo­ti­ky na ev­rop­ském trhu ro­bo­ti­ky pro­střed­nic­tvím or­ga­nic­ké­ho růstu a akvi­zic.

Celý článek...

Strana 1 z 733

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>