Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: AEC | ALL­PLAN | BIM | FRILO | Fúze | Nemetschek | Open BIM | Scia | Stavebnictví

Allplan-Scia-Frilo-2428ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly své do­da­va­tel­ské schop­nos­ti, pod­po­ři­ly ino­va­ce a na­bíd­ly vý­kon­né kom­plex­ní pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu po vý­stav­bu, s dů­ra­zem na sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Nový a kom­bi­no­va­ný pří­stup k uvá­dě­ní pro­duk­tů na trh urych­lí cestu k da­to­vě ří­ze­né­mu plá­no­vá­ní a pre­fab­ri­ka­ci z více ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | HyperStudy | HyperWorks | Inspire | OptiStruct | Webináře

AE-Cyklus webinaru-2408Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na nový cyk­lus webi­ná­řů, který je po­kra­čo­vá­ním pod­zim­ní série. S účast­ní­ky se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­perWorks. Pro­gram je do­pl­něn o téma da­to­vých ana­lýz s vy­u­ži­tím AI/ML tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: Hardware | Metaverse | Náhlavní displej XR | Siemens | Sony | Technologie | Xcelerator

Sony XR Siemens-2408Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi 4K OLED mi­k­ro­dis­ple­ji a funk­cí prů­hle­do­vé­ho videa a dvo­ji­ci ovla­da­čů op­ti­ma­li­zo­va­ných pro in­tu­i­tiv­ní in­ter­ak­ci s 3D ob­jek­ty a přes­né smě­ro­vá­ní. Cílem sys­té­mu je pod­po­řit tvůr­ce při vy­tvá­ře­ní so­fis­ti­ko­va­né­ho 3D ob­sa­hu.

Celý článek...

Tags: FERGO | Focus 3 | Hardware | Headset | HTC Vive | ISS

Andreas Mogensen in EVA suit portrait-2408HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí s nu­lo­vou gra­vi­ta­cí se uká­za­la jako funkč­ní. HTC VIVE Focus 3 je tak první he­ad­set, který do­ká­že bez pro­blé­mů kaž­do­den­ně po­má­hat ve­li­te­li šes­ti­mě­síč­ní mise An­dre­asi Mo­gen­se­no­vi z Ev­rop­ské ves­mír­né agen­tu­ry se zvlá­dá­ním dlou­hé­ho od­lou­če­ní od Země i blíz­kých.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Altium | Elektronika | Navrhování | PCB | Renesas

RenesasAltium 1-2408Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti sys­té­mů pro na­vr­ho­vá­ní elek­tro­ni­ky, podle níž Re­ne­sas získá všech­ny ne­spla­ce­né akcie firmy Al­tium, čímž se Al­ti­um stane dce­ři­nou spo­leč­nos­tí plně vlast­ně­nou fir­mou Re­ne­sas, a to po spl­ně­ní ur­či­tých pod­mí­nek (akvi­zi­ce).

Celý článek...

Tags: Apple Vi­si­on Pro | CAD | CAM | On­sha­pe Vi­si­on | PDM | PTC

Apple Onshape Vision-2407Za­čát­kem února byla ozná­me­na do­stup­nost On­sha­pe Vi­si­on pro Apple Vi­si­on Pro. On­sha­pe Vi­si­on mění způ­sob, jakým ná­vr­há­ři pro­duk­tů pro­hlí­že­jí 3D mo­de­ly po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), pra­cu­jí s nimi a spo­lu­pra­cu­jí na nich. On­sha­pe Vi­si­on vy­u­ží­vá pro­sto­ro­vé vý­po­čet­ní schop­nos­ti Apple Vi­si­on Pro a umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům pro­duk­tů ma­ni­pu­lo­vat s di­gi­tál­ní­mi ná­vrhy pro­mí­ta­ný­mi do fy­zic­ké­ho pro­sto­ru po­mo­cí při­ro­ze­ných způ­sobů in­ter­ak­ce, jako jsou gesta rukou, po­hy­by očí nebo hla­so­vé pří­ka­zy.

Celý článek...

Tags: Best Software Awards | CAD/PLM | Siemens | Solid Edge | Žebříček G2

G2-2407Ko­mu­ni­ta Solid Edge, jak se mů­že­me do­číst na blogu Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, do­sáh­la no­vé­ho úspě­chu, pro­to­že Solid Edge byl vy­hlá­šen nej­lep­ším CAD a PLM pro­duk­tem v rámci oce­ně­ní G2 2024 Best Soft­ware Awards. Na před­ních příč­kách v ob­las­ti CAD/PLM pro­duk­tů na­příč G2 se Solid Edge tr­va­le umis­ťu­je od roku 2021.

Celý článek...

Tags: Datová analýza | DroneTech | Drony | Energetika | Inspekce | Stavebnictví

DroneTech 1-2407Na český trh při­chá­zí Dro­ne­Tech, firma ex­per­tů na lé­tá­ní s drony a da­to­vou ana­lý­zu, s uni­kát­ní­mi služ­ba­mi v ob­las­ti in­spek­ce v ener­ge­ti­ce, ve sta­veb­nic­tví a při zá­chran­ných ope­ra­cích. Díky vy­u­ži­tí pr­votříd­ních prů­mys­lo­vých dronů s nej­mo­der­něj­ší sní­ma­cí tech­ni­kou a al­go­ritmy umělé in­te­li­gen­ce do­dá­va­jí rych­lé, bez­peč­né a přes­né sběry dat, je­jichž cílem je sní­žit ná­kla­dy a zvý­šit efek­ti­vi­tu.

Celý článek...

Tags: GNSS | Hardware | Inspekce | Mobilní mapovací systém | MX90 | Skenování | Trimble

Trimble-MX90-3-2407Trim­ble ozná­mi­la špič­ko­vý mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX90. Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii Trim­ble GNSS a iner­ci­ál­ní tech­no­lo­gii po­sky­tu­je Trim­ble MX90 v kom­bi­na­ci s te­rén­ním a kan­ce­lář­ským soft­warem Trim­ble kom­plet­ní ře­še­ní mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní od te­ré­nu až po do­kon­če­ní, které umo­ž­ňuje vý­kon­né pra­cov­ní po­stu­py pro sběr, zpra­co­vá­ní a ana­lý­zu dat.

Celý článek...

Tags: Aditivní výroba | Caracol | Heron AM | Innovation Hub | Itálie | Nová centra | Vývoj

CARACOL event AssemblyTest Facility BARLASSINA-2407Ca­ra­col, před­ní hráč v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé­ho 3D tisku (LFAM), za­há­jil le­toš­ní rok ote­vře­ním nové tech­no­lo­gic­ké mon­tov­ny a ino­vač­ní­ho cen­t­ra ne­da­le­ko ital­ské­ho Mi­lá­na a ote­vřel tak dveře své ev­rop­ské cen­t­rá­ly ve­řej­nos­ti – part­ne­ři, zá­kaz­ní­ci a ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé v ob­las­ti prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií a 3D tisku z ce­lé­ho světa spo­leč­ně osla­vi­li tento mil­ník.

Celý článek...

Tags: AR/VR | FlexEnable | Opticka | OTFT | Vyhodnocovací sady

Focusing-GIF-2407FlexE­na­ble, vě­nu­jí­cí se ob­las­ti vý­vo­je a vý­ro­by fle­xi­bil­ní or­ga­nic­ké elek­tro­ni­ky pro ak­tiv­ní op­ti­ku a dis­ple­je, ozná­mi­la 9. února uve­de­ní op­tic­kých vy­hod­no­co­va­cích sad pro za­ří­ze­ní AR a VR (roz­ší­ře­né a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty). Sady ob­sa­hu­jí mo­du­ly s okol­ním stmí­vá­ním a la­di­tel­nou fólií s čočka­mi vy­ro­be­né po­mo­cí tech­no­lo­gie fle­xi­bil­ních te­ku­tých krys­ta­lů (LC) od FlexE­na­ble.

Celý článek...

Tags: Di­gi­tal In­dustries | PLM | RFK Ra­cing | RFK TeK Al­li­an­ce | Si­e­mens | Soft­ware

siemens-rfk-newsroom-2407Tým RFK Ra­cing ozná­mil, že Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware, dlou­ho­le­tý part­ner týmu RFK Ra­cing, se při­po­jil k RFK TeK Al­li­an­ce a bude na­dá­le po­má­hat týmu ury­ch­lo­vat jeho vý­vo­jo­vé schop­nos­ti po­mo­cí špič­ko­vých tech­no­lo­gií a po­kra­čo­vat v jeho osvěd­če­ných úspě­ších na zá­vod­ní dráze i mimo ni.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Cloud | Das­sault Sys­tè­mes | Stavebnictví | VLO and Partners

3DEXPERIENCE platfom-2406Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že VLP and Part­ners, ital­ská sta­veb­ní in­že­nýr­ská firma spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na na­vr­ho­vá­ní slo­ži­tých fasád a oce­lo­vých kon­struk­cí, vy­u­ží­vá k ří­ze­ní roz­sáh­lých a stále slo­ži­těj­ších ar­chi­tek­to­nic­kých pro­jek­tů plat­for­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce v clou­du od Das­sault Sys­tè­mes. VLP and Part­ners na­bí­ze­jí zú­čast­ně­ným stra­nám pro­jek­tu větší fle­xi­bi­li­tu a sou­čas­ný pří­stup ke sta­veb­ním datům v re­ál­ném čase v kon­tex­tu 3D mo­de­lu.

Celý článek...

Strana 1 z 761

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>