Axis Talk 2021
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Kodys
Axis Talk 2021
Kingston - velká jarní soutěž

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Alvao - novinky

Tags: 2022 | Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | Inventor | Revit

Autodesk Inventor 2022-2116Au­to­de­sk uvádí další nové pro­duk­ty řady 2022. V úterý 6. dubna 2121 byla uve­de­na stro­jař­ský kon­struk­tér­ský soft­ware Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal 2022 (včet­ně CZ verze a mo­du­lu Fac­to­ry De­sign Uti­li­ties), pro­jekč­ní BIM soft­ware Au­to­de­sk Revit 2022 (včet­ně CZ verze a verze Revit LT 2022), ná­stroj pro na­vr­ho­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí Advan­ce Steel 2022 a PDM apli­ka­ce pro tý­mo­vou sprá­vu tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce Au­to­de­sk Vault Pro­fes­si­o­nal 2022 (a verze Vault Wor­k­group).

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | Digitální dvojčata | Infrastruktura | iTwin | Nvidia | Omniverse

Jacobs Waterworks Team-2116Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat roz­sáh­lých pro­jek­tů prů­mys­lo­vé a ob­čan­ské in­frastruk­tu­ry. Bent­ley roz­ší­ři­la svoji plat­for­mu iTwin o in­te­gra­ci s Nvi­dia Omni­ver­se a po­skyt­la gra­fic­ký kanál pro vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase s vy­lep­še­nou umě­lou in­te­li­gen­cí a si­mu­la­ci di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry.

Celý článek...

Tags: 2021 | Digital Edition | Hannover Messe | Inovace | Veletrhy | Výstavy

3DEX2021001-2116Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka Car­men Hent­s­chel s Dr. Jo­che­nem Köckle­rem, před­se­dou správ­ní rady ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe. Jen dou­fám, že další pro­gram ne­bu­de ve zna­me­ní to­ho­to kola.

Celý článek...

Tags: CADLM | CAE | Digitální dvojčata | Hexagon | ODYSEE | PLM | Simulace | Umělá inteligence

CADLM-Acquisition-2115He­xa­gon ozná­mil 1. dubna 2021 akvi­zi­ci firmy CADLM, prů­kop­ní­ka v pod­po­ře CAE umě­lou in­te­li­gen­cí (AI) a stro­jo­vým uče­ním pro pře­vrat­ný dopad si­mu­la­ce na vý­vo­jo­vé pro­ce­sy a ži­vot­ní cykly pro­duk­tu. Spo­leč­nost CADLM se síd­lem ve Fran­cii byla za­lo­že­na v roce 1989 a má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s vý­vo­jem vý­po­čet­ních ná­vr­ho­vých a op­ti­ma­li­zač­ních metod pro prů­mys­lo­vé vý­rob­ky a pro­ce­sy.

Celý článek...

Tags: Chytré senzory | Hannover Messe | IIoT | Kaspersky | Kybernetická imunita

Aprotech Kaspersky IoT Secure Gateway-2115Nové bez­peč­nost­ní ře­še­ní pro vzdá­le­né ode­čí­tá­ní dat z chyt­rých sen­zo­rů za­lo­že­né na ope­rač­ním sys­té­mu Kasper­sky­OS před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 spo­leč­nost Kasper­sky. Jde o za­bez­pe­če­nou bránu Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100, která pro­po­ju­je prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a sen­zo­ry se služ­ba­mi plat­for­my In­dustrial IoT (IIoT).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Hardware | MCAE Systems | Řada H | SAF | Stratasys

Stratasys SAF-4096-2730-max-2115Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys tak rázně vstu­pu­je na ros­tou­cí trh 3D tiš­tě­ných dílů pro vel­ko­ob­je­mo­vou vý­ro­bu. Stra­ta­sys po­sky­tl na konci mě­sí­ce břez­na 2021 první in­for­ma­ce o své při­pra­vo­va­né řadě 3D tis­ká­ren, které vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Ab­sorb­ti­on Fusi­on (se­lek­tiv­ní vy­tvr­zo­vá­ní in­fra­čer­ve­ným svět­lem).

Celý článek...

Tags: AR/VR | CAD Schröer | Digital Edition | Factory design | Hannover Messe | IoT | NRW | Veletrhy

HMDE2021-2115Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty le­toš­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Eko­no­mi­ka za­ží­vá bez­pre­ce­dent­ní otře­sy. Han­no­ver Messe je plat­for­ma, kde se dis­ku­tu­je o těch­to pro­blé­mech a před­sta­vu­jí se prů­kop­nic­ká ře­še­ní. zúčast­ně­te se on-line schůz­ky ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě na­ži­vo na ve­letr­hu v Han­no­ve­ru.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | Amputace | BioDapt | Mike Schultz | Protetika | SolidWorks

BioDapt Mike Schultz-2115Spo­leč­nost Bi­o­Dapt vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­nou pro­te­ti­ku za po­mo­ci ře­še­ní So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, byla mu am­pu­to­vá­na noha osm cen­ti­me­t­rů nad ko­le­nem. Pro vět­ši­nu lidí by ta­ko­vé zra­ně­ní zna­me­na­lo konec ka­ri­é­ry, ale pro za­kla­da­te­le spo­leč­nos­ti Bi­o­Dapt to byla pří­le­ži­tost.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Evatronix | eviXscan 3D | FinePrecision | Hardware | Universal Robots | Webináře

Evatronix-Webinar-EN-2115Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude konat 8. dubna 2021 na plat­for­mě Get Re­spon­se. Během jed­no­ho dne se budou konat dva webi­ná­ře – v 11:00 v pol­šti­ně (mo­de­ru­jí Paweł Kna­pek, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots) a v 16:00 v an­g­lič­ti­ně (mo­de­ru­jí Pa­try­c­jusz Do­rosz, Eva­t­ro­nix a Karol Habry­ka, Uni­ver­sal Ro­bots).

Celý článek...

Tags: Anomálie | Detekce | Neuron Soundware | Poruchy | Umělá inteligence | Zvuk

Neuron soundware-1-2115Spo­leč­nost Neu­ron soun­d­ware pre­zen­to­va­la ně­ko­lik ře­še­ní v rámci de­tek­ce ano­má­lií a před­ví­dá­ní po­ruch za­ří­ze­ní v prů­mys­lu. Pár z nich pro snaz­ší stra­vi­tel­nost při­pra­vi­la ten­to­krát v čes­kém ja­zy­ce. První zmín­kou je la­kov­na a vý­ro­ba pře­vo­do­vek ve Škoda Auto. Jak jste mohli na­ra­zit ve twee­tu Sku­pi­ny ČEZ, Neu­ron soun­d­ware ana­ly­zu­je zvu­ko­vé vzor­ce za­ří­ze­ní a po­má­há před­chá­zet po­ru­chám v la­kov­ně zá­vo­du Škoda Auto v Kva­si­nách.

Celý článek...

Tags: 2D CAD | alternativa za AutoCAD | AutoCAD | Autodesk | dwg | GstarCAD

clanok-2114Program GstarCAD pomůže automobilovému sektoru
Spo­leč­nost SE Bord­ne­t­ze – Slo­va­kia s.r.o., se síd­lem v Nitře (his­to­ric­ký název: Volkswagen Elek­tric­ké Sys­témy s.r.o.) je od roku 2006 sou­čás­tí kon­cer­nu Su­mi­to­mo. Spo­leč­nost vy­rá­bě­la ka­be­lo­vé svaz­ky pro au­to­mo­bi­ly znač­ky Volkswagen, Audi, Škoda, Por­sche a Seat, a rov­něž pro­to­ty­po­vé for­mo­va­cí desky.

Celý článek...

Tags: 2021 | Dassault Systemès | Digital Edition | Hannover Messe | Technodat

HM2021DE Technodat-2114Pan­de­mie do­zní­vá. Firmy hle­da­jí způ­so­by, jak se znovu na­dech­nout. V době krize a loc­kdow­nů se na­pl­no uká­za­la síla di­gi­ta­li­za­ce. Vez­mě­te to jako pří­le­ži­tost pro re­start fun­go­vá­ní vaší firmy s ma­xi­mál­ní pod­po­rou di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on vás krok za kro­kem pro­ve­de­me svě­tem agil­ních fi­rem­ních po­stu­pů. Po­tkej­me se 12.–16. dubna 2021 na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on!

Celý článek...

Tags: AeroMobil | Ae­ro­Mo­bil | AM 4 | Reklama | Stink Films

AeroMobil FINAL-2114Spo­leč­nost Ae­ro­Mo­bil ozná­mi­la 30. břez­na 2021, že za­há­ji­la pro­pa­gač­ní kampaň na pod­po­ru plá­no­va­né­ho ko­merč­ní­ho uve­de­ní mo­de­lu Ae­ro­Mo­bil AM 4 v roce 2023. Téma kam­pa­ně: „Be. The. Ex­pe­ri­en­ce.“ od­rá­ží je­di­neč­ný pocit vzru­še­ní, který může lé­ta­jí­cí auto při­nést ři­di­čům i ces­tu­jí­cím, na­pří­klad při vzle­tu při se­šlápnu­tí ak­ce­le­rá­to­ru a stou­pá­ním přes 1200 stop (366 m) za mi­nu­tu, poté letu rych­los­tí 160 mil (257,5 km) za ho­di­nu nad po­zem­ním pro­vo­zem a s ohro­mu­jí­cí sce­né­rií pod sebou.

Celý článek...

Strana 1 z 687

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>