Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Klietsch | Solidpro | SolidSteel | SolidWorks | Webinar

Klietsch-Webinar-2313Naše čte­ná­ře ovlá­da­jí­cí něm­či­nu bychom chtě­li upo­zor­nit na webi­nář, který po­řá­dá firma Kli­et­sch 30. břez­na ve 13:30. Na něm vám Marco Schäfer ze spo­leč­nos­ti So­li­d­pro během pou­hých 45 minut ukáže, jak mů­že­te urych­lit své ná­vrhy pro oce­lář­ství, stro­jí­ren­ství nebo stro­jí­ren­ství po­mo­cí pa­ra­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ru So­lid­Ste­el pro So­lid­works.

Celý článek...

Tags: C3D Labs | CADEX | Konverze dat | Technologické partnerství

CADEX image-2313C3D Labs roz­ši­řu­je svou síť tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů díky spo­lu­prá­ci s fir­mou CADEX, která vy­ví­jí ře­še­ní pro kon­ver­zi dat. V sou­čas­né době je velmi dů­le­ži­té pře­vá­dět všech­ny sou­bo­ry vy­tvo­ře­né v růz­ných soft­wa­ro­vých pro­duk­tech bez chyb a bez ztrá­ty dat. Aby bylo možné za­jis­tit bez­pro­blé­mo­vou a snad­nou práci s růz­ný­mi CAD for­má­ty, uza­vře­ly spo­leč­nos­ti C3D Labs a CADEX tech­no­lo­gic­ké part­ner­ství.

Celý článek...

Tags: CAE | ECAD | PMSM | Technologie | Vnější rotor | Výroba energie | Webináře

EMWorks webinare PMSM--2313Webi­náře EMWorks ve čtvr­tek 30. břez­na v 15 a ve 20 hodin se za­mě­ří na návrh PMSM s vněj­ším ro­to­rem a pro­nik­ne do jeho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho cho­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní EM­Works­2D. Dojde také na ana­lý­zu ge­ne­ro­vá­ní krou­tí­cí­ho mo­men­tu stu­di­em vlivu změny pólo­vé­ho ob­lou­ku mag­ne­tu na pro­voz stro­je, aby byl za­jiš­těn op­ti­mál­ní výkon a spo­leh­li­vost.

Celý článek...

Tags: 50 let | ESI | Hra | Top Tech

ESI50 Header-2313Vě­dě­li jste, že vůbec první vir­tu­ál­ní crash test v roce 1985 za­ve­dla VW Group a ESI? Nebo, že dnes ESI vede v prv­ním prů­mys­lo­vém me­ta­ver­su s re­cen­ze­mi mon­tá­že vý­rob­ků? A víte, že od svého za­lo­že­ní ve Fran­cii v roce 1973 je dnes ESI pří­tom­na ve více než 18 ze­mích? Za uply­nu­lé půl­sto­le­tí bylo do­sa­že­no to­li­ka úspě­chů, mil­ní­ků a úspě­chů.

Celý článek...

Tags: 2023 | Lumiartsoft | Lumion | Ray-Tracing | Realistický render

Lumion 2023-2312Nej­vět­ší již pře­dem zná­mou no­vin­kou verze Lu­mi­on 2023 je sa­mo­zřej­mě im­ple­men­ta­ce Ray-Tra­cing tech­no­lo­gie. Ta má ještě svá ome­ze­ní, ale už teď v pod­sta­tě do­vo­lu­je sní­žit ob­tíž­nost na­sta­ve­ní efek­tů u ob­ráz­ků a videí téměř na nulu. Když to zjed­no­du­ší­me, tak po­tře­bu­je­te jen vy­brat ob­lo­hu, dát ba­rev­nou ko­rek­ci (mi­mo­cho­dem ta pro­šla taky úpra­vou) pro do­la­dě­ní od­stí­nů a za­pnout efekt Ray-Tra­cing.

Celý článek...

Tags: Bentley | iTwin IoT | sen­se­me­t­rics | Strategická dohoda | THREAD | World­sen­sing

Thread-X3-2312Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že uza­vře­la ne­vý­hrad­ní ob­chod­ní do­ho­du o stra­te­gic­kém urych­le­ní za­vá­dě­ní in­ter­ne­tu věcí v in­frastruk­tu­ře, která dále uvol­ní hod­no­tu pro pro­jek­tan­ty, sta­vi­te­le a vlast­ní­ky in­frastruk­tu­ry při vy­u­ží­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat. Za tímto úče­lem ku­pu­je World­sen­sing od Bent­ley za­ří­ze­ní pro při­po­je­ní vlá­ken firmy sen­se­me­t­rics, aby roz­ší­ři­la na­bíd­ku svého hard­wa­ro­vé­ho port­fo­lia.

Celý článek...

Tags: iQ-R | Moduly | Systémový záznamník

Mitsubishi-Electric-RD81RC96-RD81RC96-CA-System-Recorder-Modules-2312Mitsu­bis­hi Elect­ric Au­to­mati­on uvádí na trh nový modul sys­té­mo­vé­ho zá­znam­ní­ku řady iQ-R, který účin­ně po­má­há pro­gra­má­to­rům při ur­čo­vá­ní pří­či­ny po­ru­chy stro­je tím, že za­zna­me­ná­vá všech­ny změny pro­gra­mu a me­cha­nic­ké­ho stavu před a po vzni­ku udá­los­ti nebo chyby. Každý pro­gra­má­tor ví, že nej­ob­tíž­ně­ji se od­st­raňují chyby, které se ne­o­pa­ku­jí a/nebo se vy­sky­tu­jí ve zdán­li­vě ná­hod­ných oka­mži­cích.

Celý článek...

ARRIS-Composites-Flax-Sample-Square-2312ARRIS, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných ter­mo­plas­tic­kých kom­po­zi­tů pro vý­rob­ky hro­mad­né­ho trhu a prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mil 21. břez­na, že na­bí­zí nový ma­te­ri­ál z udr­ži­tel­ných vlá­ken. Udr­ži­tel­nost a ino­va­tiv­ní vývoj ma­te­ri­á­lů jsou já­d­rem všeho, co ARRIS dělá, pro­to­že tým roz­ši­řu­je adi­tiv­ní li­so­vá­ní na mi­li­o­no­vou vý­rob­ní ka­pa­ci­tu, aby uspo­ko­jil po­ptáv­ku (ne­dáv­né ozná­me­ní).

Celý článek...

Tags: Nabídka | Nano Dimension | Společnost | Stratasys

stratasys nano dimension-loga-2312Stra­ta­sys ozná­mil, že jeho správ­ní rada jed­no­my­sl­ně od­mít­la ne­vy­žá­da­nou na­bíd­ku Nano Di­mensi­on na pře­vze­tí Stra­ta­sy­su za 18,00 USD na akcii v ho­to­vos­ti. V sou­la­du se svými fi­du­ci­ár­ní­mi po­vin­nost­mi a po kon­zul­ta­ci s ne­zá­vis­lý­mi fi­nanč­ní­mi a práv­ní­mi po­rad­ci před­sta­ven­stvo Stra­ta­sy­su návrh peč­li­vě pře­zkou­ma­lo a vy­hod­no­ti­lo.

Celý článek...

Tags: ADAS | MBSE | MobilDrive | Siemens | Software | Xcelerator

Siemens MobileDrive 01-2312Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů ři­di­če (ADAS) s vy­u­ži­tím port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a jeho kom­plex­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | 3D tisk | 6K Ad­di­ti­ve | Aditivní výroba | DMP | Do­da­va­te­l | Kovy | Wolfra­mo­vý práš­ek

3DSystems-Tungsten-23126K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la, že uza­vře­la do­ho­du s 3D Sys­tems a stala se jejím pre­fe­ro­va­ným do­da­va­te­lem wolfra­mo­vé­ho práš­ku pro její ře­še­ní 3D tisku z kovu DMP. 6K Ad­di­ti­ve, di­vi­ze spo­leč­nos­ti 6K, která je líd­rem v ob­las­ti udr­ži­tel­né vý­ro­by tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie, může vy­rá­bět žá­ruvzdor­né ko­vo­vé práš­ky po­mo­cí svého ino­va­tiv­ní­ho pro­ce­su Uni­Melt s mi­k­ro­vln­nou plazmou.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | i4 Solutions | Prodloužená realita | Výstavnictví

CAD Schroer-Messestand-Idee-XR-AR-VR 1-2312Ve­letrhy a akce na­bí­ze­jí fir­mám pří­le­ži­tost se­tkat se s po­ten­ci­ál­ní­mi zá­kaz­ní­ky tváří v tvář a zvi­di­tel­nit se na trhu. Pro do­sa­že­ní to­ho­to cíle je pro kaž­dé­ho vy­sta­vo­va­te­le dů­le­ži­té při­jít s kre­a­tiv­ní­mi ná­pa­dy, které za­jis­tí spous­tu ná­vštěv­ní­ků jeho stán­ku. Přes­to­že vstu­pu­je­me do nové éry di­gi­tál­ních ino­va­cí, ve­letrhy jsou pro firmy stále zá­sad­ní plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci je­jich pro­duk­tů, slu­žeb a no­vi­nek na trhu.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Mf­g­Pro­230 xS | Mf­g­Pro­236 xS | Nexa3D | QLS 820 | XYZprinting

GB MP236 a MP230-2312Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá prů­mys­lo­vá la­se­ro­vá ře­še­ní s práš­ko­vým ložem pro po­ly­me­ry (re­pre­zen­to­va­ná čtyř­la­se­ro­vým sys­té­mem QLS 820) o ce­no­vě do­stup­něj­ší sys­témy Mf­g­Pro­230 xS a Mf­g­Pro­236 xS od XYZ a roz­ší­ři­la svou kni­hov­nu ma­te­ri­á­lů.

Celý článek...

Strana 1 z 737

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>