Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAE | Novinky | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | Verze 2026

Simcenter-3D 2022 1-2226Sim­cen­ter 3D rych­le roste a nová verze není vý­jim­kou, pro­to­že ak­tu­a­li­za­ce na­příč ob­chod­ní­mi li­ni­e­mi umožňují uži­va­te­lům vi­zu­a­li­zo­vat vý­sled­ky snad­ně­ji a lépe než kdy­ko­li před­tím. Vy­lep­še­ní v této verzi po­má­ha­jí roz­ví­jet ino­va­ce v in­že­nýr­ství a zá­ro­veň se na­dá­le za­mě­řo­vat na čtyři klí­čo­vé pi­lí­ře – mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tos­ti, jít rych­le­ji, pro­zkou­má­vat mož­nos­tizů­stat in­te­gro­va­ní.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | Future.AI | Konference | Strojové učení | Umělá inteligence

CORP Events Future-2225Vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vá on­li­ne kon­fe­ren­ce o da­to­vých ana­lý­zách s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení se koná 28.–29. červ­na 2022 | 10:00 – 14:00 hodin. Zjis­tě­te, jak data a umělá in­te­li­gen­ce po­má­há usnad­nit roz­ho­do­vá­ní, urych­lit ino­va­ce a po­sí­lit naše schop­nos­ti ve stále pro­po­je­něj­ším a slo­ži­těj­ším světě.

Celý článek...

Tags: Broušení | CNC | Grinding Academy | Obrábění | TITANS of CNC | United Grinding

Grinding-Academy First-Peek 4-2225Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC, vý­rob­ní sku­pi­na vý­rob­ců dílů, vliv­ných osob­nos­tí a pe­da­go­gů, spo­lu­pra­cu­jí na spuš­tě­ní zcela nové Aka­de­mie brou­še­ní. Stej­ně jako stá­va­jí­cí aka­de­mie Ti­tans pro ob­rá­bě­ní a le­tec­ký prů­my­sl bude i Grin­ding Aca­de­my na­bí­zet bez­plat­né on-line kurzy, které vy­u­ču­jí a školí novou ge­ne­ra­ci ob­rá­bě­čů. Přes­nost a kva­li­ta, kte­rou umožňuje CNC brou­še­ní, je něco, o čem by mělo vědět více vý­rob­ců.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | CAE | Kosmonautika | Letectví | Simulace | Webináře

Zaznam webinare Advanced Engineering-2225Webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­ring, ve kte­rém byly před­ve­de­ny během 90 minut po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py, pro­bě­hl ve čtvr­tek 16. červ­na 2022. Pre­zen­tu­jí­cí se po­dě­lili také o zku­še­nos­ti z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů, které re­a­li­zu­jí pro své zá­kaz­ní­ky. Kdo přímé vy­sí­lá­ní ne­sti­hl, má nyní k dis­po­zi­ci mož­nost zhléd­nout celý webi­nář ze zá­zna­mu.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | České dráhy | Střediska údržby | Údržba | Vlaky

ceske drahy 023--2225České dráhy roz­ši­řu­jí tech­no­lo­gii 3D tisku v údrž­bě vlaků. V pro­vo­zu je již dva­náct 3D tis­ká­ren v de­se­ti hlav­ních stře­dis­cích údrž­by, na­pří­klad v Praze, Plzni, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích, Brně nebo v Bo­humí­ně. Vy­u­ži­tí 3D tisku má za cíl zlev­nit ná­kla­dy na údrž­bu a zkrá­tit čas po­třeb­ný na zís­ká­ní ně­kte­rých ná­hrad­ních dílů. Po­kra­ču­je tak plán im­ple­men­ta­ce 3D tisku jako sou­čás­ti Stra­te­gie Čes­kých drah do roku 2030.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Koboty | Portfolio | Průmysl | Robotika | Universal Robots | UR20 | Výroba

UR palletizing-2225Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci za­lo­že­nou na zku­še­nos­tech spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots s vy­so­ce so­fis­ti­ko­va­ným in­že­nýr­stvím a je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do vý­ko­něj­ší­ho port­fo­lia ko­bo­tů této spo­leč­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Drony | EMI | Ochrana | Par­ker Cho­me­rics | Přehřátí | Rušení | Stínění

PAREU918A CDE  Drone-2225Di­vi­ze Par­ker Cho­me­rics před­sta­vi­la nová ře­še­ní na ochra­nu dronů před elek­tro­mag­ne­tic­kým ru­še­ním a pře­hřá­tím. Drony fun­gu­jí­cí v blíz­kos­ti vy­sí­la­čů mo­bil­ní­ho sig­ná­lu, budov, antén, ve­de­ní vy­so­ké­ho na­pě­tí a dal­ších pře­ká­žek mohou být za­sa­že­ny váž­ným elek­tro­mag­ne­tic­kým ru­še­ním (EMI), které ohro­žu­je je­jich výkon a bez­peč­nost. Dal­ším vý­znam­ným pro­blé­mem je pře­hřá­tí způ­so­be­né vy­so­kým pro­ces­ním za­tí­že­ním elek­tro­ni­ky dronu a vý­kon­ných ro­to­rů.

Celý článek...

Tags: Brno | Optické senzory | Pohyb chodců | Umělá inteligence

Opticky senzor- 01zdroj VisionCraft-2225Spe­ci­ál­ní op­tic­ké sen­zo­ry po­má­ha­jí díky umělé in­te­li­gen­ci ma­po­vat pohyb chod­ců po ná­měs­tí Svo­bo­dy v Brně, počty cyk­lis­tů na cyk­los­tez­kách či množ­ství vo­zi­del pro­jíž­dě­jí­cích obcí Že­le­ši­ce. Malé za­ří­ze­ní se na­pá­jí z ve­řej­né­ho osvět­le­ní, jeho vý­ho­dou je snad­ná in­sta­la­ce a mož­nost rych­lé­ho pře­su­nu na jiné místo. Všech­na data jsou ano­nym­ní, za­ří­ze­ní ne­o­de­sí­lá žádná videa ani fo­to­gra­fie, ale pouze in­for­ma­ce o typu ob­jek­tu a jeho cho­vá­ní.

Celý článek...

Tags: AMR | Automatizace | MiR | Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots | Roboty | Software

marketingStills04-2225Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) před­sta­vi­la novou soft­wa­ro­vou plat­for­mu, která umožňuje stále ro­bust­něj­ším a šká­lo­va­tel­něj­ším au­to­nomním mo­bil­ním ro­bo­tům (AMR) do­sa­ho­vat rych­lej­ší­ho pro­vá­dě­ní úkolů, těs­něj­ší in­te­gra­ce s dal­ší­mi sys­témy a lepší ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. První edice no­vé­ho soft­wa­ru, která je nyní k dis­po­zi­ci pro jed­not­li­vé ro­bo­ty i kom­plet­ní flo­ti­ly ro­bo­tů, se za­mě­řu­je na rych­lej­ší a in­tu­i­tiv­něj­ší uži­va­tel­ské roz­hra­ní.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Elvira | Hardware | iReal 2E | Scantech | VCSEL

iReal 2E-2225El­vi­ra za­ha­ju­je dis­tri­buci svě­to­vé­ho vý­rob­ce 3D ske­ne­rů Scan­tech. Špič­ko­vá tech­no­lo­gie 3D ske­no­vá­ní za­hr­nu­je vy­so­ce přes­né ruční ske­ne­ry s vel­kým zá­bě­rem pro ske­no­vá­ní s mi­mo­řád­nou přes­nos­tí a de­tai­lem, a to i pro vel­ko­ob­je­mo­vé mo­de­ly. Scan­tech je vý­rob­cem 3D ske­ne­rů s me­t­ro­lo­gic­ký­mi, fo­to­gra­m­me­t­ric­ký­mi funk­ce­mi s in­te­gra­cí in­fra­čer­ve­ných a mod­rých la­se­ro­vých pa­prs­ků a dal­ším pří­slu­šen­stvím jako jsou do­ty­ko­vé sondy pro mě­ře­ní hlu­bo­kých děr a ne­rov­nos­tí po­vrchu.

Celý článek...

Tags: CERATIZIT | Setkání | SolidCAM | SolidVision | Uživatelé

114-setkani-uzivatelu-solidcam-21-6-2022-2224Spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, So­lid­CAMCe­ra­ti­zit po­řá­da­jí 21. červ­na 2022 v Tech­nic­kém cen­t­ru Ce­ra­ti­zit ve Vel­kém Me­zi­ří­čí, So­ko­lov­ská 250 se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­CA­Mu. Na pro­gra­mu je před­sta­ve­ní firmy Ce­ra­ti­zit, výběr z top funk­cí So­lid­CA­Mu, drá­to­vé ře­zá­ní DCAM­CUT, si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní Eu­re­ka, po­kro­či­lé CAM ško­le­ní a po­st­pro­ce­so­ry. Účast­ní­ci budou se­zná­me­ni i s vý­bě­rem z top funk­cí So­lid­works, s no­vin­ka­mi a tipy + triky v So­lid­CA­Mu verze 2022.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | Creaform | Metrologie | Výročí

Creaform 20 let-2224„Nikdy ne­pře­stá­vej ino­vo­vat“ je motto, kte­rým ka­nad­ská 3D me­t­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost Cre­a­form zdů­razňuje svou fi­lo­zo­fii ino­va­cí, je­jímž cílem je řešit nej­slo­ži­těj­ší pro­blémy 3D mě­ře­ní v prů­mys­lu. Cre­a­form, ob­chod­ní jed­not­ka spo­leč­nos­ti AME­TEK a do­da­va­tel pře­nos­ných 3D mě­ři­cích ře­še­ní a in­že­nýr­ských slu­žeb, osla­vil 14. červ­na 20. vý­ro­čí svého za­lo­že­ní.

Celý článek...

Tags: Analýzy | CAE | ECAD | EMWORKS | Simulace | Transformátory | Výkon

EMWorks-webinar1-2224Spo­leč­nost EMWorks po­řá­dá ve čtvr­tek 23. červ­na v 15:00 a 20:00 webi­nář s ná­zvem Ana­lý­za vý­ko­nu tří­fá­zo­vé­ho trans­for­má­to­ru v pod­mín­kách bez za­tí­že­ní a při za­tí­že­ní. Mo­de­lo­vá­ní a na­vr­ho­vá­ní vý­ko­no­vých trans­for­má­to­rů je pro in­že­ný­ry na celém světě slo­ži­tým a ná­roč­ným úko­lem. Za­hr­nu­je ně­ko­lik vstu­pů a vý­stu­pů za růz­ných pod­mí­nek.

Celý článek...

Strana 1 z 721

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>