Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Advance Design 2025 | BIM | Graitec | Konstrukce | Stavebnictví

Graitec Advance Design-2428Grai­tec ozná­mil uve­de­ní svého nej­no­věj­ší­ho soft­wa­ru pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí Advan­ce De­sign 2025. Tento nej­mo­der­něj­ší soft­ware je ne­u­stá­le vy­ví­jen tak, aby splňoval stále ros­tou­cí po­ža­dav­ky sta­veb­ních in­že­ný­rů, zlep­šo­val je­jich pra­cov­ní po­stu­py a ze­fek­tivňoval je­jich práci. Grai­tec Advan­ce De­sign je špič­ko­vý soft­ware pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí.

Celý článek...

Tags: Ai­to­ma­tic | LLM | Open-sour­ce | P­olo­vo­di­čo­vý prů­my­sl | Se­mi­Kong | Umělá in­te­li­gen­ce

semikong-hero-2428Ai­to­ma­tic před­sta­vil Se­mi­Kong, první open-sour­ce Large Lan­gu­age Model (LLM) s umě­lou in­te­li­gen­cí ur­če­ný spe­ci­ál­ně pro po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl. Se­mi­Kong byl před­sta­ven na ve­letr­hu SE­MI­CON West 2024 a jeho cílem je re­vo­luč­ně změ­nit po­lo­vo­di­čo­vé pro­ce­sy a vý­rob­ní tech­no­lo­gie a v příš­tích pěti le­tech po­ten­ci­ál­ně pře­tvo­řit po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl v hod­no­tě 500 mi­li­ard do­la­rů.

Celý článek...

Tags: Akvi­zi­ce | AMD | LLM | Silo AI | SiloGen | Umělá inteligence

AMD-Silo-AI-2428AMD ozná­mi­lo pod­pis de­fi­ni­tiv­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Silo AI, nej­vět­ší sou­kro­mé la­bo­ra­to­ře umělé in­te­li­gen­ce v Ev­ro­pě, v rámci trans­ak­ce, která bude pro­ve­de­na v hod­no­tě při­bliž­ně 665 mi­li­o­nů do­la­rů. Do­ho­da před­sta­vu­je další vý­znam­ný krok ve stra­te­gii spo­leč­nos­ti do­dá­vat kom­plex­ní AI ře­še­ní za­lo­že­ná na ote­vře­ných stan­dar­dech a v úzkém part­ner­ství s glo­bál­ním eko­sys­té­mem AI.

Celý článek...

Tags: Al­tair | CAE | ECAD | Hy­per­Works 2024 | Návrh | PCB | Si­mu­la­ce

altair hyperworks-2024 ai-powered-engineering-and-business-2428Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Hy­per­Works 2024, před­ní plat­for­my pro návrh a si­mu­la­ci na trhu. Nej­no­věj­ší verze při­ná­ší vý­znam­ný po­krok v ob­las­ti in­že­nýr­ství a pod­ni­ká­ní na bázi umělé in­te­li­gen­ce, ná­vr­hu me­cha­nic­kých a elek­tro­nic­kých sys­té­mů a ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ce ří­ze­né si­mu­la­ce­mi. Al­tair Hy­per­Works 2024 je je­di­ná plat­for­ma, která na­bí­zí jed­not­né a mo­der­ní uži­va­tel­ské pro­stře­dí pro ja­kou­ko­li ge­o­me­t­rii, fy­zi­ku a slo­ži­tost a v každé fázi ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je vý­rob­ku od ná­vr­hu až po uve­de­ní do pro­vo­zu.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | M4 P&ID | P&ID | Potrubí | Premium | Přístrojové vybavení

m4-pid-premium-2428M4 P&ID od firmy CAD Schroer je soft­ware pro sché­ma­ta po­tru­bí a pří­stro­jo­vé­ho vy­ba­ve­ní (P&ID), který umožňuje in­te­li­gent­ní na­vr­ho­vá­ní tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů. Díky ne­dáv­no vy­da­né­mu pré­mi­o­vé­mu ba­líč­ku má nyní tento soft­ware ještě větší roz­sah funk­cí s no­vý­mi mož­nost­mi pro při­způ­so­be­né čís­lo­vá­ní, in­te­gra­ci ob­ráz­ků a ještě více mož­nos­tí kon­fi­gu­ra­ce.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | CADchat | DXF | PDF | Podpora | Software | Stavebnictví | Strojírenství

CADchat-image 1-3-2428CAD­chat, prů­kop­ník v ob­las­ti di­gi­tál­ních pra­cov­ních pro­sto­rů pro vývoj pro­duk­tů, ozna­mu­je vý­znam­nou ak­tu­a­li­za­ci své plat­for­my za­ve­de­ním vý­kon­ných 2D CAD funk­cí: na­tiv­ní pod­po­ry DXF. Tato nej­no­věj­ší ino­va­ce má změ­nit způ­sob, jakým pro­fe­si­o­ná­lo­vé ve stro­jí­ren­ství, ar­chi­tek­tu­ře a dal­ších obo­rech pra­cu­jí s 2D CAD daty, a na­bíd­nout bez­pro­blé­mo­vou a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci, která nemá ob­do­by.

Celý článek...

Tags: ALLPLAN Group | BIM | DC-Software | FRILO | Fúze | Scia | Statika | Stavebnictví | Zakládání staveb

HeidelbergCement Thilo Ross-2428Od 1. čer­ven­ce 2024 byla práv­ně do­kon­če­na fúze FRI­LO Soft­ware GmbH a DC-Soft­ware Do­ster & Christ­mann GmbH s ALL­PLAN Group. Spo­je­ním sil roz­ši­řu­je ALL­PLAN svou na­bíd­ku ře­še­ní pro sta­ti­ku o sta­tic­ké vý­po­čty a za­klá­dá­ní sta­veb, čímž vzni­ká kom­plex­ní pra­cov­ní po­stup od kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu, sta­tic­ké­ho vý­po­čtu a ná­vr­hu, přes de­tail­ní návrh, pre­fab­ri­ka­ci až po vý­stav­bu. Toto spo­je­ní před­sta­vu­je dů­le­ži­tý krok ve vý­vo­ji in­te­gro­va­ných ře­še­ní od ná­vr­hu po stav­bu pro ar­chi­tek­tu­ru přes sta­tic­kou ana­lý­zu a návrh až po kon­strukč­ní de­tai­ly a pre­fab­ri­ka­ci.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | David Randolph | Filament | Josef Průša | Printed Solid | Prusa Research | USA | Výroba

assembly4-2428Prusa Re­search čes­ké­ho vý­vo­já­ře, pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši ozná­mi­la, že začne vy­rá­bět své ob­lí­be­né 3D tis­kár­ny a fi­la­men­ty na území USA, pro­střed­nic­tvím své ame­ric­ké dce­ři­né spo­leč­nos­ti Prin­ted Solid. Hlav­ním cílem je lépe uspo­ko­jit po­tře­by ame­ric­kých zá­kaz­ní­ků a firem. V sídle Prusa Re­search v praž­ských Ho­le­šo­vi­cích se na vý­vo­ji a vý­ro­bě tis­ká­ren Ori­gi­nal Prusa po­dí­lí téměř 1000 lidí.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Materiály | Rigid White

3D Systems-Figure 4 Rigid White-24283D Sys­tems před­sta­vu­je Fi­gu­re 4 Rigid White – nový vý­rob­ní ma­te­ri­ál pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, který umožňuje rych­le vy­tvá­řet čisté, ne­prů­hled­né bílé díly, které jsou odol­né a přes­né. Tento ma­te­ri­ál je na­vr­žen tak, aby uži­va­te­lům po­mohl rych­le pře­jít od pro­to­ty­pu k vý­ro­bě a zá­ro­veň jim po­sky­tl sta­bi­li­tu a výkon, které po­tře­bu­jí v dlou­ho­do­bém ho­ri­zon­tu.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Desktop Metal | Nano Dimension | Transakční náklady

nano-dimension-desktop-metal--2428Nano Di­men­si­onDesk­top Metal spo­leč­ně ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, podle níž Nano Di­men­si­on získá všech­ny ne­spla­ce­né akcie Desk­top Metalu v trans­ak­ci za 5,50 USD za akcii, s vý­hra­dou mož­ných úprav smě­rem dolů na 4,07 USD za akcii, jak je po­psá­no níže. Při ceně 5,50 USD za akcii před­sta­vu­je trans­ak­ce pré­mii 27,3 % k zá­vě­reč­né ceně Desk­top Me­ta­lu a pré­mii 20,5 % k 30­den­ní­mu VWAP k 2. čer­ven­ci 2024, za cel­ko­vou pro­ti­hod­no­tu při­bliž­ně 183 mi­li­o­nů USD, pří­pad­ně sní­že­ní na 4,07 USD za akcii nebo 135 mi­li­o­nů USD cel­kem.

Celý článek...

Tags: CAD | Deluxe | Designer | IMSI Design | Mac | Platinum | Pro | Software | TurboCAD

TurboCAD Mac 15-2427IMSI De­sign, vý­vo­jář soft­wa­ro­vých CAD ře­še­ní, ozná­mil vy­dá­ní ro­di­ny pro­duk­tů Tur­bo­CAD Mac 15. Tato nej­no­věj­ší verze za­hr­nu­je řadu edic pro plat­for­mu Ma­cin­tosh: De­signer, De­lu­xe, Pro a Pla­ti­num. Tur­bo­CAD Mac po­kra­ču­je v po­sky­to­vá­ní ino­va­tiv­ních ná­stro­jů pro ko­mu­ni­tu me­cha­ni­ků, 3D tis­ka­řů, hobby­is­tů, tvůr­ců a ar­chi­tek­to­nic­kých ná­vr­há­řů. Tur­bo­CAD Mac 15 při­chá­zí s více než 100 no­vý­mi funk­ce­mi a vy­lep­še­ní­mi.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Makers | SolidWorks

Solidworks for Makers-2427Lidé už dlou­ho žá­da­li o So­li­dworks ve verzi po­u­ži­tel­né pro je­jich ko­níč­ky a osob­ní vy­u­ži­tí. Již dříve jste si mohli za­kou­pit li­cen­ci 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Ma­kers a je tedy na čase, abys­te za­ča­li vy­tvá­řet úžas­né věci, doma nebo v te­ré­nu, pro­střed­nic­tvím to­ho­to clou­do­vé­ho soft­wa­ru. Ne­zís­ká­te jen CAD ná­stroj pro vy­tvá­ře­ní mo­de­lů, ale také spo­je­ní s ko­mu­ni­tou ku­ti­lů z ce­lé­ho světa.

Celý článek...

Tags: Dassault Systemès | LLM | LLMaaS | Mistral AI | Part­ner­ství | Umělá inteligence

Mistral AI-1-54-2427Das­sault Sys­tè­mesMi­s­tral AI ozná­mi­ly své part­ner­ství, jehož cílem je při­nést prů­mys­lo­vým od­vět­vím plný výkon hra­nič­ní umělé in­te­li­gen­ce v dů­vě­ry­hod­ném pro­stře­dí. Das­sault Sys­tè­mes již více než 40 let umožňuje lidem a pod­ni­kům po­sky­to­vat udr­ži­tel­né ino­va­ce v ob­las­tech vý­rob­ní­ho prů­mys­lu, vědy o živé pří­ro­dě a zdra­vot­nic­tví, o měs­tech a úze­mích.

Celý článek...

Strana 1 z 771

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>