Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD | LiDAR | MacOS | Mračna bodů | Origins | PointCab

Origins PointCab-2131Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry a ar­chi­tek­ty velmi žá­da­ná. Avšak zejmé­na v LiDAR sek­to­ru, kde do oboru vstu­pu­je více kon­struk­té­rů, ar­chi­tek­tů a re­a­lit­ních spo­leč­nos­tí, je stále hlav­ním ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows.

Celý článek...

Tags: Data Portal | Eplan | Lenze | Pilz | Rittal

EDP Rittal Enclosure-2131Výběr správ­ných dat, ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o pro­duk­tu, bývá v pro­jekč­ní praxi ča­so­vě ná­roč­ným pro­ce­sem. Nový EPLAN Data Por­tal s ino­vo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním a vy­lep­še­ný­mi vy­hle­dá­va­cí­mi al­go­ritmy však vy­hle­dá­vá­ní zjed­no­du­šu­je a zrych­lu­je více než kdy­ko­li dříve. Díky roz­ší­ře­ným pa­ra­me­t­rům pro vy­hle­dá­vá­ní rych­le na­jde­te přes­ně ty kom­po­nen­ty, které po­tře­bu­je­te.

Celý článek...

Tags: Foran | Lodní design | Siemens | Software | Xcelerator

Siemens Foran Shipdesign-2130Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, o koupi soft­wa­ru FORAN. FORAN je CAD/CAE/CAM soft­ware pro návrh, kon­struk­ci a in­že­nýr­ství pla­vi­del a lod­ních sta­veb.

Celý článek...

Tags: ČVUT | Dronument | FEL | Historické objekty | Robotické drony

Martin Saska Libava-2130Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž in­te­ri­é­ry v uply­nu­lých čtyřech le­tech pro­zkou­ma­ly bez­pi­lot­ní he­li­kop­té­ry s pa­lub­ní in­te­li­gen­cí ne­bo­li ro­bo­tic­ké drony. Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve­de­ná doc. Mar­ti­nem Sas­kou během této doby v je­jich vý­vo­ji vý­znam­ně po­kro­či­la.

Celý článek...

Tags: CAD | Software | ZWCAD 2022 | ZW­SOFT

ZWCAD1-2130Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší".

Celý článek...

Tags: BERABOT | FAI UTB | NWT | Robotizace | TA ČR | Virtuální realita | Zemědělství

BERABOT-ilustracni-2130Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních skle­ní­cích, upo­zor­ní na po­ten­ci­o­nál­ní škůd­ce, před­po­ví skli­zeň a iden­ti­fi­ku­je ne­do­stat­ky v pra­cov­ních har­mo­no­gra­mech. Pro­za­tím je v pro­ce­su la­dě­ní, ale už brzy Čes­kou re­pub­li­ku při­blí­ží zase o kou­sek k po­tra­vi­no­vé soběstač­nos­ti.

Celý článek...

Tags: Android | COVID-19 | GPS | Navigace | Pojištění | Sygic | Union

Screenshot Sygic pojisteni-2130Of­fli­ne GPS na­vi­ga­ce Sygic před­sta­vu­je novou služ­bu. Díky spo­lu­prá­ci s po­jiš­ťov­nou Union, čle­nem sku­pi­ny ACHMEA, je novou sou­čás­tí ob­lí­be­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce i ces­tov­ní po­jiš­tě­ní. Od 20. čer­ven­ce 2021 je tento be­ne­fit do­stup­ný pro všech­ny Sygic uži­va­te­le ve všech ze­mích EU. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, které nemá na trhu ob­do­bu. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní mno­hem více než jenom in­te­li­gent­ní apli­ka­ce na­bi­tá ino­va­ce­mi, které zvy­šu­jí bez­peč­nost, jízd­ní kom­fort a do­ve­dou vás do cíle i bez při­po­je­ní k in­ter­ne­tu.

Celý článek...

Tags: CAE | CFD | ESI Group | Konference | OpenFOAM

ESI OpenFOAM-2129Je čas si ozna­čit v ka­len­dá­ři další Open­FO­AM Con­fe­ren­ci. V po­řa­dí de­vá­tá kon­fe­ren­ce Open­FO­AM se bude konat 19. – 20. října 2021 v di­gi­tál­ní po­do­bě. Půjde o pri­már­ní Open­FO­AM udá­lost ve všech ob­las­tech CFD apli­ka­cí a in­te­gra­ce pro­ce­sů; uži­teč­ná pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | Česká lo­ka­li­za­ce | Fusi­on 360 | MacOS

Fusion 360-2129Česká lo­ka­li­za­ce Fusi­on 360 for Mac je opět k dis­po­zi­ci. Po pře­chod­nou dobu na­bí­ze­la spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems lo­ka­li­za­ci pouze pro verzi Win­dows. Nyní jsou opět k dis­po­zi­ci obě verze – CZ lo­ka­li­za­ce pro Fusi­on 360 Win­dows i Fusi­on 360 MacOS. Roz­sah lo­ka­li­za­ce je stej­ný, Mac verze pouze ne­ob­sa­hu­je doplňkový panel výuky. Při ná­ku­pu a ná­sled­ných ak­tu­a­li­za­cích do­stá­va­jí uži­va­te­lé obě verze nad­stav­bo­vé lo­ka­li­za­ce. Viz fusioncesky.cz.

Tags: CT technologie | GOM CT | MCAE Systems | METROTOM 1 | ZEISS

zeiss metrotom1-2129Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi snad­né­mu ovlá­dá­ní s mi­ni­mál­ním zá­sa­hem ob­slu­hy, což eli­mi­nu­je pří­pad­né chyby.S nej­no­věj­ším pří­růst­kem do ro­di­ny Zeiss je CT tech­no­lo­gie jed­no­duš­ší než kdy dřív. Zeiss Me­t­ro­tom 1 je ur­če­ný pro mě­ře­ní a vy­hod­no­ce­ní kom­plet­ních dílů z plas­tu nebo leh­kých kovů.

Celý článek...

Tags: CAE | CFD | FloEFD | Siemens | Simcenter | Simulace

Siemens-Grill masteres-2129Po­kro­či­lé si­mu­la­ce se již běžně po­u­ží­va­jí v prů­mys­lu i dal­ších od­vět­vích. Od­bor­ní­ci Si­e­mens však zku­si­li vy­u­žít pro­vě­ře­nou tech­no­lo­gii Si­e­mens FLOED, aby přes­ně zjis­ti­li, jak prou­dí horký vzduch v kot­lí­ko­vém grilu na dře­vě­né uhlí a do­sáh­li op­ti­mál­ních pod­mí­nek pro letní gri­lo­vá­ní. Téměř každý z nás v létě při­pra­vu­je na grilu maso či ze­le­ni­nu.

Celý článek...

Tags: ARENA | COVID-19 | Očkování | Rockwell Automation | Simulace | Software

Rockwell vakcinace-2129Roc­kwell Au­to­mati­on da­ro­val svůj si­mu­lač­ní soft­ware Arena ne­zisko­vým or­ga­ni­za­cím, vlád­ním or­ga­ni­za­cím a part­ne­rům z ob­las­ti ve­řej­né­ho zdra­ví pro po­tře­by plá­no­vá­ní oč­ko­va­cích cen­ter v sou­vis­los­ti s one­moc­ně­ním covid-19. Tento soft­ware lze vy­u­ží­vat k sle­do­vá­ní ply­nu­los­ti prů­cho­du pa­ci­en­tů vy­hra­ze­ný­mi pro­sto­ry, per­so­nál­ní ob­sa­ze­nos­ti, pře­dá­vá­ní směn a do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů na za­cho­vá­vá­ní bez­peč­ných ro­ze­stu­pů mezi pa­ci­en­ty ve fron­tách.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Akcelerátor | Josef Průša | Posedla | Projekty | PrusaLab | Va­nil­la Ro­bo­tics

vanillaRobotics a Posedla-2129Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi Va­nil­la Ro­bo­tics, vy­ví­je­jí­cí au­to­nomní do­náš­ko­vé ro­bo­ty, a cyk­lis­tic­ká sedla vy­rá­bě­ná s vy­u­ži­tím 3D tisku pod znač­kou Po­sed­la. Spo­leč­ným cílem je ino­va­ce hard­wa­ro­vých pro­duk­tů, firmy zá­ro­veň vní­ma­jí ak­ce­le­rá­tor jako cestu k dal­ším in­ves­ti­cím.

Celý článek...

Strana 1 z 695

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>