Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2D/3D kres­le­ní | Ashlar-Vellum | Drá­to­vé mo­de­ly | Gra­phi­te v13 SE | Mac | Win­dows

Graphite-2233Spo­leč­nost Ashlar-Vellum ozna­mu­je vy­dá­ní Gra­phi­te v13 SE, svého pro­gra­mu pro 2D/3D kres­le­ní drá­to­vých mo­de­lů pro Mac i Win­dows. Tato spe­ci­ál­ní edice umožňuje Gra­phi­te pro­vo­zo­vat na 64- i 32­bi­to­vých stro­jích. Kromě dlou­hé­ho se­zna­mu drob­ných vy­lep­še­ní a oprav drob­ných chyb při­ná­ší verze v13 SE pod­po­ru im­por­tu a ex­por­tu sou­bo­rů DXF/DWG 2023.

Celý článek...

Tags: AutoCAD | Autodesk | CAD | Kreslení | Navrhování | Předplatné | Web

AutoCAD-Web-Feature-1-2233Způ­sob práce se mění. Nyní se více než kdy jindy klade důraz na spo­lu­prá­ci, snad­ný pří­stup a re­a­lis­tic­ké pra­cov­ní po­stu­py, které od­rá­že­jí naši novou normu. Pro pod­po­ru mě­ní­cích se způ­sobů, ja­ký­mi zá­kaz­ní­ci pra­cu­jí, uvedl Au­to­de­sk na trh Au­to­CAD Web – novou na­bíd­ku, která usnadňuje práci kdy­ko­li, kde­ko­li a na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Distribuce | Panasonic Factory Solutions | Realtime Technologies | Spolupráce | Stroje | Tiskárny

Panasonic Realtime Technologies-spoluprace-2233Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­onsRe­al­ti­me Tech­no­lo­gies ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci v ob­las­ti dis­tri­buce. Spo­leč­nost Re­al­ti­me bude dis­tri­bu­o­vat port­fo­lio Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­ons, zejmé­na soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro in­te­li­gent­ní to­vár­ny a také špič­ko­vé au­to­ma­ti­zač­ní pro­duk­ty, jako jsou stro­je Pick & Place a tis­kár­ny pro různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví.

Celý článek...

Tags: Česká republika | Holešovická tržnice | Maker Faire | Praha

mf-intro5-15-2233Ob­lí­be­ný fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se už po­dru­hé za sebou usku­teč­ní v zá­ři­jo­vém ter­mí­nu, ten­to­krát v novém pro­stře­dí. O ví­ken­du 17. a 18. září uví­ta­jí ma­ke­ři – tedy bast­lí­ři, ku­ti­lo­vé, ino­vá­to­ři, ře­me­sl­ní­ci a další tvůr­čí lidé ná­vštěv­ní­ky praž­ské­ho Maker Faire v are­á­lu Praž­ské trž­ni­ce. K dis­po­zi­ci jim bude ně­ko­lik hal a také pro­stran­ství a ulič­ky mezi nimi.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | ECAD | Parker | Prohlížeč

Novy prohlizec 3D CAD-2233Spo­leč­nost Par­ker před­sta­vu­je svůj nový cen­t­ra­li­zo­va­ný 3D CAD pro­hlí­žeč – soft­wa­ro­vý ná­stroj, po­mo­cí kte­ré­ho mů­že­te vy­tvá­řet 2D/3D elek­tro­nic­ké vý­kre­sy po­sky­tu­jí­cí vi­zu­ál­ní zná­zor­ně­ní sou­čás­tí. Pro stan­dar­di­za­ci svých on-line CAD na­bí­dek a po­skyt­nu­tí zá­kaz­ní­kům spo­leh­li­vé­ho pro­stře­dí na špič­ko­vé úrov­ni vy­tvo­ři­la spo­leč­nost Par­ker nový 3D CAD pro­hlí­žeč jako jed­not­ný zdroj pro všech­ny bu­dou­cí CAD mo­de­ly na webu Par­ker.com.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | CubeSat | MIT | Plazmové senzory | RPA

MIT-CubeSat-Sensor-01-press 0-2233Vědci z MIT vy­tvo­ři­li první kom­plet­ně di­gi­tál­ně vy­ro­be­né plazmo­vé sen­zo­ry pro kos­mic­ké lodě na oběž­né dráze. Tyto plazmo­vé sen­zo­ry, známé také jako ana­ly­zá­to­ry re­tar­dač­ní­ho po­ten­ci­á­lu (RPA), slou­ží dru­ži­cím k ur­če­ní che­mic­ké­ho slo­že­ní a roz­lo­že­ní ener­gie iontů v at­mo­sfé­ře. Hard­ware vy­ro­be­ný 3D tis­kem a vy­ře­za­ný la­se­rem fun­go­val stej­ně dobře jako nej­mo­der­něj­ší po­lo­vo­di­čo­vé plazmo­vé sen­zo­ry, které se vy­rá­bě­jí v čis­tých pro­sto­rách, což je pro­dra­žu­je a vy­ža­du­je týdny slo­ži­té vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: Antény | CAE | CubeSat | EMWORKS | Simulace | Vzdělávání | Webinar

Návrh CubeSat Systemu-2232Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lač­ní soft­ware k do­sa­že­ní efek­tiv­ní­ho a spo­leh­li­vé­ho ná­vr­hu sys­té­mu Cu­be­Sat. Po mnoho let byly kon­venč­ní sa­te­li­ty je­di­nou mož­nos­tí pro kos­mic­ký prů­my­sl.

Celý článek...

Tags: Calibre | DOD | EDA | Microsoft | RAMP II | Siemens

Siemens Microsoft Calibre RAMP Newsroom-2232Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je pro­gram vy­tvo­ře­ný Mi­nis­ter­stvem obra­ny Spo­je­ných států ame­ric­kých (DoD), jehož cílem je vy­vi­nout mož­nos­ti bez­peč­né­ho ná­vr­hu a pro­to­ty­po­vá­ní, aby se uká­za­lo, jak může DoD bez­peč­ně vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší mi­k­ro­elek­tro­nic­ké tech­no­lo­gie.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | 3D Sculptor | 3DE­x­pe­ri­en­ce | Povrchy | SolidWorks

3D Sculptor-2232Po­dí­vej­te se, proč je prů­mys­lo­vý de­sig­nér Jason Pohl, který dříve pů­so­bil ve spo­leč­nos­ti Oran­ge Coun­ty Chop­pers, nad­še­ný z role 3D Sculp­tor. Kon­struk­té­ři a elek­tro­tech­ni­ci jsou stále čas­tě­ji žá­dá­ni, aby kromě kon­strukč­ní­ho ná­vr­hu vý­rob­ku na­vrh­li také jeho vzhled. Pokud jste uži­va­te­li So­lid­works a rádi byste rych­le vy­tvo­ři­li hlad­ké or­ga­nic­ké tvary, vy­zkou­šej­te roli 3D Sculp­tor.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | Figure 4 | Materiály | Průvodce

Figure 4 Materials Guide-2232Díky ne­dáv­ným po­kro­kům v pro­ce­sech umo­ž­ňu­je adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k dílům s kva­li­tou, rych­los­tí a cenou při­pra­ve­nou pro vý­ro­bu. Je­di­né, co zbývá zvlád­nout, je do­sáh­nout vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lu vhod­ných pro vý­ro­bu. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4, které jsou vhod­né pro vý­ro­bu, je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od vý­ro­by pro­to­ty­pů přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu a do­sáh­nout tak bez­pro­blé­mo­vé­ho a efek­tiv­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu.

Celý článek...

Tags: Aditivní výroba | Akvizice | Covestro | Divize materiálů | Stratasys

Covestro Jigs and fixtures stage-2232Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ak­reč­ní. Bude za­hr­no­vat za­ří­ze­ní a ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je, glo­bál­ní vý­vo­jo­vé a pro­dej­ní týmy v Ev­ro­pě, USA a Číně, port­fo­lio při­bliž­ně 60 ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a roz­sáh­lé port­fo­lio du­šev­ní­ho vlast­nic­tví za­hr­nu­jí­cí stov­ky pa­ten­tů a při­hlá­še­ných pa­ten­tů.

Celý článek...

Tags: Chytré známky | Hardwarové projekty | Interaktivní značení | PrusaLab | Skládací inlajny

flocklockPrototypZnamka-2231Pro­to­ty­po­vá dílna 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši od­star­to­va­la druhý roč­ník ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Ze 75 při­hlá­še­ných vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta tři mladé firmy, které zís­ka­ly fi­nanč­ní pod­po­ru v hod­no­tě sta­ti­sí­ců korun a od květ­na 2022 úzce spo­lu­pra­cu­jí s tech­no­lo­gic­ký­mi ex­per­ty na roz­vo­ji je­jich ře­še­ní. Ne­ob­vyk­lé za­mě­ře­ní pro­gra­mu na fy­zic­ké pro­duk­ty se opět pro­ká­za­lo vel­kým lá­ka­dlem pro ino­vu­jí­cí firmy.

Celý článek...

Tags: 3D Systems | CERN | CFD.3D tisk | Dynamika tekutin

Fluid Flow eBook-2231In­že­ný­ři Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce pro ja­der­ný vý­zkum CERN ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho hadro­no­vé­ho urych­lo­va­če (LHC). Jed­na­lo se o slo­ži­tý pro­blém, který bylo možné vy­ře­šit pouze adi­tiv­ní vý­ro­bou a který po­ve­de ke zlep­še­ní de­tek­ce čás­tic.

Celý článek...

Strana 1 z 723

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>