Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Festival | Maker Faire Prague | Výzva

Maker Faire Prague 2019-6-2125Po roční pauze se se­tká­ní „zla­tých čes­kých ru­či­ček“ vrací ve fy­zic­ké po­do­bě. Ku­ti­lo­vé, ma­ke­ři a všich­ni, kdo rádi tvoří, se sejdou o ví­ken­du 11. a 12. září na praž­ském Vý­sta­viš­ti na Maker Faire Pra­gue, akci, je­jímž hes­lem je Vy­táh­ně­te to nej­lep­ší z dílen, ate­li­é­rů a ga­rá­ží! Po­řa­da­te­lé fes­ti­va­lu vy­hlá­si­li Výzvu pro Ma­ke­ry, kteří by se chtě­li na akci při­hlá­sit a před­sta­vit svou tvor­bu. Jako ne­ko­merč­ní vy­sta­vo­va­te­lé do­sta­nou pro­stor zdar­ma.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | MCAE Systems | MES | Software | Tebis | Verze 4.1

Tebis-prueflehre-2125Slo­ži­tý vý­rob­ní svět vy­ža­du­je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware. Novou dlou­ho oče­ká­va­nou verzi CAD/CAM soft­wa­ru Tebis 4.1 před­sta­vil český dis­tri­bu­tor MCAE Sys­tems. Tebis V4.1 po­sky­tu­je ře­še­ní pro všech­ny vý­rob­ní úkoly a sou­čas­ně se snad­no a in­tu­i­tiv­ně po­u­ží­vá. Pro­střed­nic­tvím re­vi­do­va­né­ho stro­mu struk­tu­ry jsou všech­ny ak­ti­vi­ty vždy do­ko­na­le pře­hled­né.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Bentley Systems | OpenUtilities | Rozvodné sítě | SPIDA Software

SPIDAcalc utiity-2125Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů. SPIDA, která byla za­lo­že­na v roce 2007 v Co­lum­bu­su ve státě Ohio, na­bí­zí soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a sprá­vu dat pro elek­tric­ké a ko­mu­ni­kač­ní ná­stro­je a je­jich po­sky­to­va­te­le in­že­nýr­ských slu­žeb v USA a Ka­na­dě.

Celý článek...

Tags: Automatizace | MiR | MiR250 Hook | Mobile Industrial Robots | Nákladní vozíky | Přeprava

MiR250 Hook I-2125Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh Mi­R250 Hook, uni­kát­ní ře­še­ní au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR) pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­ter­ní pře­pra­vu ná­klad­ních vo­zí­ků. MiR Hook 250 je nad­stav­bo­vý modul pro nej­rych­lej­ší a nej­kom­pakt­něj­ší robot Mi­R250 se snad­nou a efek­tiv­ní na­vi­ga­cí v pro­stře­dích s vy­so­kou kon­cen­t­ra­cí osob. Nové a pa­ten­to­va­né ro­bo­tic­ké vleč­né za­ří­ze­ní je ak­tu­a­li­zo­va­nou verzí MiR Hook z roku 2016.

Celý článek...

Nahled miska AnyoneGo-21253D tisk je vy­ni­ka­jí­cí po­můc­kou pro pro­to­ty­po­vá­ní a tes­to­vá­ní, zatím však stále není úplně běžné jeho vy­u­ži­tí pro kom­plex­ní kon­co­vé pro­duk­ty. Česká spo­leč­nost Any­o­ne­Go patří v tomto směru už od sa­mé­ho vzni­ku se svými vo­zíč­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy mezi svě­to­vé prů­kop­ní­ky. A v tomto ino­va­tiv­ním pří­stu­pu k 3D tisku po­kra­ču­je i na­dá­le. Plast, se kte­rým 3D tis­kár­ny v sou­čas­né době nej­čas­tě­ji pra­cu­jí, není zrov­na přá­tel­ský pro pří­ro­du.

Celý článek...

Tags: BIM | Digitální dvojčata | Distribuce | Elektro | Přenos | Projektování | Technodat

Projektove dny 2021-2125Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik z ob­las­ti pře­no­su a dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie. Té­ma­tic­ké se­tká­ní bylo or­ga­ni­zo­vá­no pod ná­zvem „Stan­dar­di­za­ce tech­no­lo­gic­ké do­ku­men­ta­ce v dis­tri­buci ener­gie a BIM“. Mot­tem se­tká­ní se stala vý­mě­na vzá­jem­ných zku­še­nos­tí s da­ta­bá­zo­vou do­ku­men­ta­cí elek­tric­kých sta­nic.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Webináře

Altair CFD-webinar-2124Ře­ší­te op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, pro­vá­dí­te ae­ro­dy­na­mic­ké stu­die nebo po­tře­bu­je­te sní­žit hluk chla­di­cí­ho ven­ti­lá­to­ru? Al­tair nyní před­sta­vu­je nový uce­le­ný balík ře­še­ní pro si­mu­la­ci prou­dě­ní te­ku­tin a ter­mál­ních účin­ků vy­chá­ze­jí­cí z osvěd­če­ných CFD tech­no­lo­gií Acu­Sol­ve, na­noFlui­dX, ul­tra­Flui­dX a dal­ších. Nová sada ná­stro­jů pro Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics, Al­tair CFD, při­chá­zí s vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi a s bez­kon­ku­renč­ním funkč­ním roz­sa­hem.

Celý článek...

Tags: AR-100 | Asistovaná realita | Bosch | Dynabook | dynaEdge

Dynabook v Bosch 2-2124Tech­nic­ké od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti Ro­bert Bosch České Bu­dě­jo­vi­ce spo­lu­pra­cu­je při opra­vách a údrž­bě růz­ných za­ří­ze­ní s pra­cov­ní­ky, kteří musí v te­ré­nu řešit ne­o­če­ká­va­né si­tu­a­ce vy­ža­du­jí­cí zna­los­ti tech­no­lo­gic­kých sou­vis­los­tí. To vy­ža­du­je mnoh­dy kon­zul­ta­ci a pomoc se vzdá­le­ný­mi spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi od­bor­ní­ky. Bosch pro­zkou­mal různé mož­nos­ti pře­no­su hlasu a videa po­mo­cí mo­bil­ních te­le­fo­nů a dal­ších typů za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: An­dro­id Auto | GIS | GPS | Ma­p­Fac­tor | Na­vi­ga­tor | Off-line mapy

MapFactor Navigator 7-Android Auto-2124V létě mi­nu­lé­ho roku Go­o­gle ozná­mil, že se chys­tá roz­ší­řit na­bíd­ku apli­ka­cí na plat­for­mě An­dro­id Auto o vy­bra­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce tře­tích stran. Ma­p­Fac­tor se stal part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem a nyní, po mě­sí­cích úzké spo­lu­prá­ce s Go­o­glem, může jako jednu z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí tře­tích stran na­bíd­nout Na­vi­ga­tor 7, který je plně kom­pa­ti­bil­ní s An­dro­id Auto.

Celý článek...

Tags: ABB | OAMP | Výrobní a vývojové centrum

vizualizace haly ABB-2124ABB Česká re­pub­li­ka před­sta­vi­la 8. červ­na pro­jekt no­vé­ho vý­rob­ní­ho a vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra, které se za­čí­ná sta­vět v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá in­ves­ti­ce pře­sáh­ne 300 mi­li­o­nů korun a při­ne­se z po­čát­ku při­bliž­ně 120 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst. Cen­t­rum se ote­vře v 1. po­lo­vi­ně roku 2022 a bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­tál­ní vý­rob­ní pro­ce­sy.

Celý článek...

Tags: CAD | CAM | Konference | on-line | PDM | SolidDays | SolidVision | SolidWorks

soliddays-2021-2124S vir­tu­ál­ní for­mou kon­fe­ren­ce So­lid­Da­ys se musí smí­řit zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, uži­va­te­lé soft­wa­ru So­lid­works, od stře­dy 16. červ­na 2021, 9:00 hodin. Účast­ní­ci se musí re­gis­tro­vat a kon­fe­ren­ce je zdar­ma. Pro uži­va­te­le za­re­gis­tro­va­né do 15. června, 12:00 hodin je při­pra­ven bonus v po­do­bě pře­hled­né­ho eboo­ku 99 Tipů a triků So­lid­works. Za­re­gis­tro­va­ní uži­va­te­lé jej ob­dr­ží v prů­bě­hu kon­fe­ren­ce.

Celý článek...

Tags: Au­to­ma­ti­za­ce | Cen­t­rum | In­ge­te­am | Os­t­ra­va | Pro­voz­ní bu­do­va | Ro­bo­ti­ka | Vý­zkum­ a vý­vo­j

Foto HSF System Ingeteam 4-2124Spo­leč­nost In­ge­te­am za­ča­la v Os­t­ra­vě vy­u­ží­vat novou pro­voz­ní bu­do­vu s vý­zkum­ným a vý­vo­jo­vým cen­t­rem za­mě­ře­ným na au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­ku. Ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost HSF Sys­tem. De­se­ti­me­t­ro­vá pro­voz­ní bu­do­va spo­leč­nos­ti In­ge­te­am vy­rost­la na ploše 520 m² v are­á­lu MSIC (Mo­rav­sko­slez­ské ino­vač­ní cen­t­rum) v blíz­kos­ti VŠB-TU v Os­t­ra­vě-Po­rubě.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Kolaborativní aplikacE | OnRobot | Testovací procesy

OnRobot LOreal III-2124L'Oréal na­sa­di­l nové tech­no­lo­gie k au­to­ma­ti­za­ci, mo­de­lo­vá­ní a sen­zo­ric­ké­mu hod­no­ce­ní s vy­u­ži­tím ro­bo­tic­kých apli­ka­cí a ře­še­ní od společnosti OnRo­bot. In­te­gra­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí umož­ni­la L'Oréal zlep­šit pra­cov­ní pro­stře­dí, zba­vit za­měst­nan­ce ob­tíž­ných úkolů a při­dě­lo­vat jim in­spi­ra­tiv­něj­ší úkoly. Ucho­po­vač OnRo­bot RG6 po­sky­tl op­ti­mál­ní fle­xi­bi­li­tu pro hod­no­ce­ní účesů díky ve­li­kos­ti ucho­po­va­če a jeho rych­los­ti při změ­nách testů, kdy je po­tře­ba jed­no­du­še pře­pí­nat kon­co­vé ná­stro­je.

Celý článek...

Strana 1 z 692

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>