Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D na 2D | 3D Unfolder | AutoPOL | CAD | Jetcam | JETCAM Expert | Modul

JETCAM-3D Unfolding module-2425JET­CAM In­ter­nati­o­nal, do­da­va­tel ře­še­ní pro ře­zá­ní plechů a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů, ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho soft­wa­ro­vé­ho roz­vi­no­va­cí­ho mo­du­lu 3D Un­fol­ding, vy­vi­nu­té­ho ve spo­lu­prá­ci s fir­mou Au­to­POL. Nový modul je vo­li­tel­ným roz­ší­ře­ním sys­té­mu JET­CAM Ex­pert a je určen k ze­fek­tiv­ně­ní pro­ce­su pře­vo­du ši­ro­ké škály for­má­tů 3D CAD sou­bo­rů na ploš­né 2D vzory v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích včet­ně le­tec­ké­ho, au­to­mo­bi­lo­vé­ho a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu.

Celý článek...

Tags: CAM | CHECKitB4 | CNC stroje | Digitální dvojče | Heidenhain | PIMPEL | TPV | Verifikace

HEIDENHAIN 5 New-TNC7-control-customizable-user-interface-2425Pimpel a Heidenhain ozna­mu­jí za­há­je­ní spo­lu­prá­ce na ino­va­tiv­ním pro­jek­tu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te CHECK­it­B4. Tento pro­jekt je na­vr­žen s cílem při­nést do stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu po­kro­či­lé tech­no­lo­gie a ino­va­ce pro op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů a zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Di­gi­tál­ní dvoj­če CHECK­it­B4 je prů­lo­mo­vá soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie vy­vi­nu­tá Pim­pe­lem, která umožňuje přes­nou ve­ri­fi­ka­ci a ana­lý­zu vý­rob­ních pro­ce­sů na CNC stro­jích.

Celý článek...

Tags: Altair | Cloudová platforma | Inženýrský software | KITECH | Korea

designSupportService-service info-2425-01Al­tair a Ná­rod­ní in­že­nýr­ské cen­t­rum Ko­rej­ské­ho in­sti­tu­tu prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií (KI­TECH) za­lo­ži­ly „En­gi­nee­ring Soft­ware Cloud Plat­form“, čímž do­sáh­ly vý­znam­ných vý­sled­ků při urych­lo­vá­ní di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ma­lých a střed­ních pod­ni­ků (SMB). Plat­for­ma En­gi­nee­ring Soft­ware Cloud Plat­form umožňuje fir­mám vzdá­le­ně vy­u­ží­vat vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čet­ní zdro­je (HPC), čímž se zkra­cu­je doba ná­vr­hu a zlep­šu­jí se mož­nos­ti ana­lý­zy.

Celý článek...

Tags: Farnell | Internet věcí | IoT | Partnerství | RF Excellence | Würth Elektronik

Wurth-Electronics-Farnell-2425Far­nell ozná­mil spo­lu­prá­ci s Würth Elek­tro­nik (WE) s cílem zdů­raz­nit mnohé vý­ho­dy vy­so­ce kva­lit­ních RF kom­po­nen­tů, které hrají klí­čo­vou roli při za­jiš­ťo­vá­ní spo­leh­li­vé­ho bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní pro ši­ro­kou škálu spo­tře­bi­tel­ských a prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Cílem kam­pa­ně „MY spo­ju­je­me body!“ (This‘ WE con­nect dots!) je in­spi­ro­vat kon­struk­té­ry.

Celý článek...

Tags: CAD soubory | Ložiska | Manitou | Online konfigurátor | PARTsolutions

Manitou-800x470-2425Manitou Manufacturing, do­da­va­tel lo­žis­ko­vých těles z li­so­va­né oceli a lo­žis­ko­vých se­stav s bron­zo­vým pouz­drem, spus­ti­l pro­gre­siv­ní on­li­ne kon­fi­gu­rá­tor vý­rob­ků, vy­tvo­ře­ný v CA­DE­NAS PARTsolutions. Tento trans­for­mač­ní ná­stroj umožňuje zá­kaz­ní­kům bez­pro­blé­mo­vě při­způ­so­bit a stáh­nout CAD sou­bo­ry pro re­no­mo­va­ná mon­to­va­ná ku­lič­ko­vá lo­žis­ka a ze­mě­děl­ská lo­žis­ka Ma­ni­tou přímo z webo­vých strá­nek spo­leč­nos­ti.

Celý článek...

vizual-MSV-2024-2424Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh opět sou­stře­dí na jed­nom místě ino­va­ce, které po­sou­va­jí prů­mys­lo­vou vý­ro­bu do nové éry. Nej­vět­ší stře­do­ev­rop­ská pře­hlíd­ka prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií se usku­teč­ní na br­něn­ském vý­sta­viš­ti od 8. do 11. října 2024. Po­pu­la­ri­tu ve­letr­hu po­tvr­zu­je zájem vy­sta­vo­va­te­lů o le­toš­ní 65. roč­ník. Je při­hlá­še­no o 12 pro­cent více firem než ve stej­né době v loňském roce.

Celý článek...

Tags: App Store | Konstrukce | Onshape | PTC | SyBridge Studio | SyBridge Technologies | Výroba

OAS-SyBridge Studio-2424Sy­Brid­ge Tech­no­lo­gies, za­bý­va­jí­cí se kon­strukč­ní­mi a vý­rob­ní­mi ře­še­ní­mi, ozná­mi­la uve­de­ní Sy­Brid­ge Stu­dia, nej­mo­der­něj­ší apli­ka­ce pro na­hlí­že­ní do vý­ro­by, která je nyní k dis­po­zi­ci v PTC On­sha­pe App Store. Nový ná­stroj in­te­gru­je kom­plex­ní sadu funk­cí pro návrh pro vy­ro­bi­tel­nost (DFM), při­čemž vy­u­ží­vá roz­sáh­lých zku­še­nos­tí Sy­Brid­ge v ob­las­ti vstři­ko­va­cích forem a adi­tiv­ní vý­ro­by pro vý­rob­ní účely.

Celý článek...

Tags: 3DDen | Dekorace | Interiérové obklady | Plastový odpad | Spolupráce | Tide

3dden-45-1-2424Česká spo­leč­nost 3DDen, která se za­mě­řu­je na vy­spě­lé tech­no­lo­gie v 3D tisku, z nichž ně­kte­ré jsou uni­kát­ní v ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku, na­vá­za­la úzkou spo­lu­prá­ci se švý­car­skou or­ga­ni­za­cí Tide. Ta se za­mě­řu­je na sběr od­pad­ních plas­tů vy­lo­ve­ných z oce­á­nů a je­jích ná­sled­né­ho sekun­dár­ní­ho vy­u­ži­tí. Spo­leč­ně vy­vi­nu­ly uni­kát­ní ma­te­ri­ál pro vý­ro­bu udr­ži­tel­ných vý­rob­ků, v první fázi se za­mě­ří zej­mé­na na seg­ment in­te­ri­é­ro­vé­ho de­sig­nu.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | ArcelorMittal | Kovy | Materialise | Partnerství

arcelormittal-materialise-logos-2424Ma­te­ri­a­li­se, svě­to­vý lídr v ob­las­ti soft­wa­ru a slu­žeb pro 3D tisk, a Ar­ce­lo­r­Mit­tal Pow­ders, ob­chod­ní jed­not­ka Ar­ce­lo­r­Mit­ta­lu za­lo­že­ná za úče­lem vý­ro­by vy­so­ce kva­lit­ních oce­lo­vých práš­ků, po­de­psa­ly me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní (MOU) s cí­lem vy­tvo­řit ře­še­ní pro op­ti­ma­li­za­ci za­ří­ze­ní pro la­se­ro­vou fúzi v práš­ko­vém loži (LPBF) a stra­te­gie 3D tisku z kovů. Pro­střed­nic­tvím me­mo­ran­da o po­ro­zu­mě­ní bude Ar­ce­lo­r­Mit­tal po­u­ží­vat novou ge­ne­ra­ci build pro­ce­so­ru od Ma­te­ri­a­li­se pro 3D tis­kár­ny.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Analýzy | Automotive | BETA CAE | Cadence | Letectví | Simulace | zdravotnictví

Cadence BETA CAE-2424Ca­den­ce De­sign Sys­tems ozná­mi­la, že do­kon­či­la již dříve ozná­me­nou akvi­zi­ci BETA CAE Sys­tems In­ter­nati­o­nal, která po­sky­tu­je mul­ti­do­mé­no­vé tech­nic­ké si­mu­lač­ní ře­še­ní. BETA CAE urych­lu­je stra­te­gii Ca­den­ce v ob­las­ti in­te­li­gent­ní­ho ná­vr­hu sys­té­mů tím, že roz­ši­řu­je svou sadu mul­ti­fy­zi­kál­ních sys­té­mo­vých ana­lýz o vy­so­ce kom­ple­men­tár­ní pro­duk­ty, což Ca­den­ce umo­ž­ňuje na­bí­zet svým zá­kaz­ní­kům kom­plex­něj­ší port­fo­lio.

Celý článek...

Tags: Airbag | Automotive | Design | Volant | ZF LIFETEC

Steering-Wheel-Driver-Airbag ZF-LIFETEC-2424Od za­ve­de­ní ai­r­bagů ři­di­če v 80. le­tech 20. sto­le­tí mají ai­r­bagy stálé místo upro­střed vo­lan­tu, v jeho stře­du. Od té doby je vo­lant více než jen roz­hra­ním mezi ři­di­čem a vozem pro pře­nos po­ve­lů k ří­ze­ní, ale stává se také ochran­nou funk­cí v pří­pa­dě ne­ho­dy. Již při­bliž­ně tři de­se­ti­le­tí je ai­r­bag ři­di­če sou­čás­tí stan­dard­ní vý­ba­vy vět­ši­ny au­to­mo­bi­lů a po­má­há za­chraňovat ži­vo­ty a sni­žo­vat počet zra­ně­ní.

Celý článek...

Tags: AMR | Nvidia | Robotika | Rockwell Automation | Spolupráce | Umělá inteligence

FactoryTalk-Emulate3D-2423Rock­well Au­to­mati­on ozna­mu­je další spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia s cílem pod­po­řit vývoj bez­peč­něj­ších a in­te­li­gent­něj­ších prů­mys­lo­vých mo­bil­ních ro­bo­tů s umě­lou in­te­li­gen­cí (AI). Za­čát­kem to­ho­to roku Rock­well ozná­mil po­kra­ču­jí­cí spo­lu­prá­ci s fir­mou Nvi­dia s cílem zvý­šit roz­sah a pů­sob­nost umělé in­te­li­gen­ce ve vý­ro­bě. Spo­lu­prá­ce se nyní roz­ši­řu­je o ro­bo­ti­ku a po­má­há pod­po­řit vy­u­ži­tí AI v au­to­nom­ních mo­bil­ních ro­bo­tech (AMR) s cílem zvý­šit výkon a efek­ti­vi­tu.

Celý článek...

Tags: Digitální dvojčata | Duality AI | FalconEditor | Simulace | Umělá inteligence | Unreal Editor

FalconEditor Product Image-2423Dua­li­ty AI, která stojí za plat­for­mou Fal­con pro si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat, ozná­mi­la vše­o­bec­né vy­dá­ní Fal­con­Edi­to­ru, in­tu­i­tiv­ní­ho vi­zu­ál­ní­ho ná­stro­je pro vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat a si­mu­la­cí. Fal­con­Edi­tor byl na­vr­žen tak, aby ze­fek­tiv­nil a urych­lil za­vá­dě­ní si­mu­la­cí di­gi­tál­ních dvoj­čat, a byl vy­vi­nut s vy­u­ži­tím en­gi­nu Unre­al En­gi­ne od Epic Ga­mes, 3D ná­stro­je pro tvor­bu her a dal­ších po­hl­cu­jí­cích zá­žit­ků v re­ál­ném čase, který se po­u­ží­vá v růz­ných od­vět­vích.

Celý článek...

Strana 1 z 769

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>