Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3DEXPERIENCE | Simulace | SolidWorks | Testování | Výrobky | Webinar

Seminar Solidworks-2138Před­ve­de­ní prak­tic­kých pří­kla­dů pev­nost­ních si­mu­la­cí, ana­lýz prou­dě­ní a před­sta­ve­ní vý­po­čet­ních clou­do­vých apli­ka­cí na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce v 22 mi­nu­to­vém webi­ná­ři v pon­dě­lí 4. října 2021 od 10 hodin. Při na­vr­ho­vá­ní i toho nej­jed­no­duš­ší­ho vý­rob­ku může kon­struk­tér­ská in­tu­i­ce zkla­mat pokud jde o pev­nost či obec­ně cho­vá­ní v re­ál­ných pod­mín­kách.

Celý článek...

Tags: Awards | Bentley Systems | Finalisté | Going Di­gi­tal | Infrastruktura | YII 2021

YII2021 Going Digital Awards Finalists-2138Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 24. září 2021 fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal 2021 Awards v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů, kteří soft­ware Bent­ley vy­u­ží­va­jí při ná­vr­hu, vý­stav­bě a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. V 19 ka­te­go­ri­ích vy­bra­lo šest­náct ne­zá­vis­lých porot 57 fi­na­lis­tů z téměř 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo více než 230 or­ga­ni­za­cí ze 45 zemí.

Celý článek...

GW SPSD letecky simulator-2138Gebrüder Weiss ČR po­kra­ču­je ve svém part­ner­ství s Vyšší od­bor­nou ško­lou a Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou do­prav­ní v Praze. Pod­po­ra spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­gra­mů školy smě­řu­je k vý­cho­vě do­prav­ních ex­per­tů, kteří svoje zna­los­ti vy­u­ži­jí v příš­tích de­se­ti­le­tích. Lo­gis­tic­ký obor pro­chá­zí dy­na­mic­kým vý­vo­jem a výuka zna­los­tí a do­ved­nos­tí bu­dou­cích do­prav­ních ex­per­tů musí od­po­ví­dat sou­čas­ným tren­dům.

Celý článek...

Tags: Bezpečnost | OT/IT | Siemens | Spolupráce | Zero Trust | Zscaler

Siemens Zscaler-2138Spo­leč­nos­ti Si­e­mensZs­ca­ler, po­sky­to­va­tel clou­do­vých bez­peč­nost­ních ře­še­ní, uza­vře­ly part­ner­ství za­mě­ře­né na za­jiš­tě­ní bez­peč­né­ho pří­stu­pu k sys­té­mům a apli­ka­cím v rámci pro­voz­ních tech­no­lo­gií a sítí (OT). Bez­peč­ná ko­nek­ti­vi­ta by tak měla být za­ru­če­na jak při pří­stu­pu z kan­ce­lá­ře, tak na dálku, na­pří­klad při práci z do­mo­va. Uži­va­te­lé pak budou moci na dálku řídit a spra­vo­vat na­pří­klad čin­nos­ti spo­je­né s kon­t­ro­lou kva­li­ty nebo di­a­gnos­ti­kou.

Celý článek...

Tags: CST Studio Suite | EDA | Simulace | SolidWorks | Webináře

Webinar Solidworks CST Studio Suite-2138Vy­hně­te se ne­pří­jem­ným pře­kva­pe­ním při vý­vo­ji chyt­rých za­ří­ze­ní! Úzké pro­po­je­ní mezi CST Stu­dio Suite a So­li­dworks s růz­ný­mi ná­stro­ji pro la­y­out EDA ote­ví­rá nové mož­nos­ti přes­né a jed­no­du­ché si­mu­la­ce. Uvi­dí­te, jak na­vrh­nout an­té­nu a pouz­dro v So­li­dworks a jak pře­vést desku ploš­ných spojů včet­ně je­jích ob­vo­dů do CST Stu­dio Suite kvůli vir­tu­ál­ní EM ana­lý­ze.

Celý článek...

Tags: ECAD | Elektrotechnika | Eplan | Platforma | Projektování

Eplan Platform 2022-2138Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, a to jak pro zku­še­né uži­va­te­le soft­wa­ru EPLAN, tak pro za­čá­teč­ní­ky. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní, za­lo­že­né na kon­cep­tech, které už jsou dů­věr­ně známé, je velmi dobře při­jí­má­no a zá­ro­veň zlep­šu­je uži­va­tel­ský kom­fort.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Solidworks 2022

solidworks-2022-parts-eng-final thumb-2138Dassault Systèmes před­sta­vi­l oče­ká­va­nou nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia pro 3D navrhování a in­že­nýr­ské apli­ka­ce – So­lid­works 2022. Při­ná­ší stov­ky no­vých uži­va­te­li žá­da­ných vy­lep­še­ní, která urych­lu­jí ino­va­ce a ze­fek­tivňují a urych­lu­jí pro­ces vý­vo­je pro­duk­tu od kon­cep­tu po vý­ro­bu. Díky řadě při­způ­so­be­ných a fle­xi­bil­ních ře­še­ní roz­ši­řu­je So­lid­works 2022 mož­nos­ti a pra­cov­ní po­stu­py po­u­ží­va­né každý den pro návrh, do­ku­men­ta­ci, sprá­vu dat a va­li­da­ci.

Celý článek...

Tags: AMR | Automatizace | Logistika | MiR | MiR Fleet | MiR200 | Optimalizace | TE Connectivity

MiR TE Connectivity III-2138Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské Ostři­ho­mi šest ro­bo­tů Mi­R200 za úče­lem op­ti­ma­li­za­ce vni­t­ro­pod­ni­ko­vé lo­gis­ti­ky. Flo­ti­la ro­bo­tů MiR vý­raz­ně zrych­li­la pře­pra­vu po­třeb­ných su­ro­vin a de­sí­tek mi­li­o­nů elek­tric­kých ko­nek­to­rů a zá­su­vek vy­ro­be­ných každý den, čímž se zvý­ši­la pro­duk­ti­vi­ta pře­pra­vy.

Celý článek...

Tags: 2022 | BIM | GIS | Stavebnictví | Vectorworks

Vectorworks 2022-product-shots-architectSpo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na vy­lep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu, vy­ni­ka­jí­cí výkon a uži­va­tel­ský kom­fort. Tato nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Kromě toho Vec­torworks od­ha­lu­je, že její kom­plex­ní ře­še­ní pro de­sig­né­ry pra­cu­jí­cí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích bylo pře­jme­no­vá­no tak, aby přes­ně od­rá­že­lo celou řadu ná­vrhů a mož­nos­tí BIM.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

FUTURE INDUSTRY-2137Počet kon­fe­ren­cí se po prázd­ni­no­vých mě­sí­cích znač­ně na­vý­šil. Ná­sle­du­jí­cí akce – Fu­tu­re.In­dust­ry 2021- je vý­roč­ní tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­cí spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním (on-line) pro­ve­de­ní. Je ur­če­ná všem uži­va­te­lům, zá­kaz­ní­kům a ostat­ním pří­z­niv­cům si­mu­lač­ních a dal­ších tech­no­lo­gií spo­je­ných s vý­vo­jem prů­mys­lo­vých pro­duk­tů.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD/CAN | CADfórum | Konference | PDM | PLM | Stavebnictví | Strojírenství

CADforum2021-2136V úterý 21. a ve stře­du 22. září se koná v ho­te­lu Avan­ti v Brně kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no již přes 300 účast­ní­ků. Pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná v oba dny v 9:30 (pre­zen­ce účast­ní­ků od 9:00 hodin).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Abc3D | Akvizice | AstroPrint | BNC3D | Elvira

BCN3D-Astroprint III-2137El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru As­t­ro­Print. Tato in­ves­ti­ce umož­ní BCN3D nejen vy­u­ží­vat novou clou­do­vou plat­for­mu, ale také zku­še­ný tým soft­wa­ro­vých vý­vo­já­řů k dal­ší­mu roz­vo­ji ře­še­ní v seg­men­tu 3D tisku.

Celý článek...

Tags: 3D uživatelské rozhraní | Electronic Design | Přístrojový panel | Qt Company | Webinar

Qt RegImage-2137Por­tál Electro­nic De­sign po­řá­dá ve stře­du 22. září webi­nář Bu­il­ding Best-in-class, Real-time 3D User In­ter­fa­ces spon­zo­ro­va­ný spo­leč­nos­tí Qt. Účast­ní­ci se dozví, jak na­pl­nit své ná­vrhy HDR osvět­le­ním, fy­zic­ky za­lo­že­ný­mi PBR ma­te­ri­á­ly, vlast­ní­mi ani­ma­ce­mi/pře­cho­dy atd.

Celý článek...

Strana 1 z 699

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>