Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair nabízí Inspire Print3D

Pátek, 22 Listopad 2019 15:42

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Altair | Inspire | Print3D | Simulace

Inspire-Print3D-1947In­spi­re Prin­t3D společnosti Altair je nové si­mu­lač­ní ře­še­ní pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, které na­bí­zí sadu ná­stro­jů pro ná­vrh a si­mu­la­ce dílů vy­rá­bě­ných pro­ce­sem se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho ta­ve­ní (SLM). Fá­ze ná­vr­hu umo­ž­ňu­je kro­mě sa­mot­ných dílů pra­co­vat i s pod­půr­ný­mi ma­te­ri­á­ly a prvky, vy­tvá­řet je a edi­to­vat. Sou­čás­tí ře­še­ní je i za­bu­do­va­ný sol­ver pro si­mu­la­ci tep­lot a me­cha­nic­kých vlast­nos­tí bě­hem ce­lé­ho tisku včet­ně chla­ze­ní ne­bo oře­zá­vá­ní. In­spi­re Prin­t3D do­ká­že rov­něž najít různé de­fek­ty včet­ně vel­kých de­for­ma­cí, nad­měr­ných tep­lot ne­bo roz­vrstve­ní.

Dá­le lze po­sou­dit díly vrst­vu po vrst­vě pro ově­ře­ní ge­o­me­t­rie ješ­tě před ja­kou­ko­liv ana­lý­zou 3D tis­ku a ex­por­to­vat pak sou­bor ob­sa­hu­jí­cí před­při­pra­ve­nou sou­část a pod­po­ru. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské pro­stře­dí umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům rych­le zís­kat po­drob­né in­for­ma­ce o vý­ro­bě a na­jít tak a opra­vit po­ten­ci­ál­ní de­fek­ty.
Více o Inspire Print3D najdete na www.altair.com/inspire-print3D.


Mohlo by vás zajímat: