Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GE Additive představuje nové tiskárny pro 3D tisk kovů

Pondělí, 25 Listopad 2019 13:14

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Analyzátor | Arcam EBM | GE Additive | Kovy | Materiály | Spectra Build Performance

Concept Laser M2 Series 5-1948Dvě no­vé tis­kár­ny ma­jí ná­zev Ar­cam EBM Spect­ra L a Con­cept La­ser M2 Se­ries 5. Tis­kár­na Ar­cam EBM Spect­ra L je ur­če­na pro vý­ro­bu vel­kých ti­ta­no­vých sou­čás­tí. Pra­cu­je s práš­ky Ti6A­l4V stup­ně 5 a 23. Tis­ko­vá plo­cha činí 350 × 430 mm, vý­kon pa­pr­sku je 4,5 kW. Je o 4,5 ho­di­ny rych­lej­ší při tisku než model Q20­plus díky vy­lep­še­né­mu kla­de­ní vrs­tev a ovlá­dá­ní tep­la. Pro tu­to tis­kár­nu by­la na­víc vy­tvo­ře­na sta­ni­ce pro au­to­ma­tic­kou ob­no­vu práš­ku, Ar­cam PRS 30.

Tis­kár­na Con­cept La­ser M2 Se­ries 5 vy­u­ží­vá pří­mé la­se­ro­vé ta­ve­ní ko­vů (DMLM) a je ur­če­na pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu vy­so­ce kva­lit­ních díl­ů, pře­de­vším v lé­kař­ském a le­tec­kém prů­mys­lu. Tis­ko­vou plo­chu na­bí­zí 350 mm (osa Z pro vyš­ší dí­ly) × 245 mm × 245 mm. U tis­kár­ny lze mo­ni­to­ro­vat pře­by­teč­ný kys­lík, no­vá funk­ce op­tic­ké­ho chla­ze­ní ob­sa­hu­je 10 vnitř­ních sen­zo­rů. Fir­ma dá­le před­sta­vi­la no­vý ma­te­ri­ál D-ma­te­rial a Arcam EBM Build Per­for­man­ce Ana­ly­zer pro sběr a ana­lý­zu dat bě­hem tis­ku.
Více informací na www.ge.com/additive.

Arcam EBM Spectra L-1948
Výtisky z 3D tiskárny Arcam EBM Spectra L

Arcam PRS 30-1948

Sta­ni­ce Ar­cam PRS 30 pro au­to­ma­tic­kou ob­no­vu práš­ku

Arcam EBM Build Performance Analyser-1948

Sejmutá obrazovka Arcam EBM Build Performance Analyseru


Mohlo by vás zajímat: