Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VariCAD je k dispozici ve verzi 2020-1

Pátek, 29 Listopad 2019 10:55

Tags: 2020-1 | 3D CAD | Software | VariCAD | YouTube

VariCAD 2020-1-1948Spo­leč­nost Va­ri­cad spus­ti­la no­vou ver­zi pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1, kte­rá mi­mo jiné na­bí­zí roz­ší­ře­né a kom­plet­ně zre­no­va­né knihov­ny stroj­ních sou­čás­tí jak ve 2D, tak i ve 3D pro­stře­dí. Mezi no­vé mož­nos­ti a funk­ce patří na­pří­klad kom­plet­ně pře­pra­co­va­né a ta­ké roz­ší­ře­né knihov­ny stroj­ních sou­čás­tí dle norem ČSN, DIN a ANSI, nové knihov­ny stroj­ních sou­čás­tí dle norem JIS (ja­pon­ské prů­mys­lo­vé nor­my). Při vý­bě­ru roz­mě­rů jed­not­li­vých sou­čás­tí kniho­ven jsou di­a­lo­go­vé pa­ne­ly mno­hem pře­hled­něj­ší, k dis­po­zi­ci jsou mož­nos­ti pro před­vol­bu roz­mě­rů u jed­not­li­vých stroj­ních sou­čás­tí.

Při­dá­ny by­ly funk­ce, kter­é se zob­ra­zí po klik­nu­tí pra­vým tla­čít­kem my­ši na díl vlo­že­ný z knihov­ny stroj­ních sou­čás­tí. Nově se na­bíd­nou mož­nos­ti po klik­nu­tí pra­vým tla­čít­kem my­ši na díl, na­pří­klad vlo­že­ní ma­ti­ce na zá­vit, vlo­že­ní lo­žis­ka na vál­co­vou plo­chu, vlo­že­ní čepu do ot­vo­ru… Je mož­né pro­vá­dět hro­mad­né změny u sku­pin již vlo­že­ných stroj­ních sou­čás­tí. Kon­krét­ně lze nyní hro­mad­ně měnit roz­mě­ry, pří­pad­ně vy­mě­nit sku­pi­nu za jiný typ dílů.
De­tail­ní in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.varicad.com, dotazy k no­vým funk­cím rá­di zod­po­ví z Varicadu te­le­fo­nic­ky nebo e-mailem podpora@varicad.cz.
Stáhněte a nainstalujte si novou verzi. Můžete se také podívat na nová videa z verze VariCAD 2020-1.0. Nebo navštivte na YouTube kanál VariCAD a příklady nových funkcí naleznete v seznamu videí s názvem 2019-11.


Mohlo by vás zajímat: