Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

E3D Online uvádí výtlačníkový systém se dvěma pohony

Úterý, 03 Prosinec 2019 09:19

Tags: 3D tiakárny | 3D tisk | E3D Online | Extrudery | Hardware | Pohony | Výtlačníky

hemera-faceplate-1949Sys­tém se pů­vod­ně jme­no­val Her­mes, ale po práv­ní in­ter­ven­ci nejme­no­va­né velké firmy, která má jméno to­ho­to řec­ké­ho boha za­re­gis­tro­va­né jako ochran­nou znám­ku, se změ­nil na He­me­ra, což bý­va­la řecká bo­hy­ně. Za­hr­nu­je ho­tend V6 a nový pohon pro vlák­no, jenž do­ká­že zpra­co­vat ná­pl­ně rych­los­tí 50 mm/s a silou 10 kg. Druhá pře­vo­do­vá hří­del, umís­tě­ná na po­hyb­li­vém, od­pru­že­ném vol­no­běž­ném kole, do­vo­lu­je na­sta­vit pnutí vlák­na. Tým E3D iden­ti­fi­ko­val světlou výšku mezi hna­cí­mi koly a te­pel­ným zdro­jem na při­bliž­ně 100 µm, vlák­no zde tedy má to­le­ran­ci 250 µm a tím je za­jiš­tě­no, že se přímo roz­ta­ví.

V sys­té­mu He­me­ra je rov­něž in­te­gro­ván nový jímač tepla. Sys­tém je kom­pa­ti­bil­ní s trys­ka­mi Vol­can a Super Vol­ca­no, a No­zzle X. Sa­mot­ný motor je za­lo­žen na NEMA 17. Sys­tém po stra­nách ob­sa­hu­je dráž­ky ve tvaru T pro snad­né při­po­je­ní 3D tis­kár­ny.
Více informací najdete na e3d-online.com.


Mohlo by vás zajímat: