Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Plugin ShapeDiver ve verzi 1.6

Úterý, 03 Prosinec 2019 14:01

Tags: AEC | GeometryGym | glTF | Grasshopper | Plugin | Rhino | ShapeDiver | Verze 1.6

ShapeDiver-Plugin-GeometryGym-IFC-1949Do­pl­něk Sha­pe­Di­ver nově na­bí­zí na­pří­klad glTF Ex­por­ter pro Rhi­no, vzhle­dem k to­mu, že for­mát glTF stal stan­dar­dem pro on-line zob­ra­ze­ní ge­o­me­t­rie, rych­le se na­čí­tá a je ve vel­ké mí­ře kom­pa­ti­bil­ní se 3D on-line tech­no­lo­gi­e­mi. Jde o prv­ní ná­stroj pro ex­port glTF pro Rhi­no 5 a 6 a de­fi­ni­ce v Grass­hop­pe­ru. Další za­jí­ma­vou novin­kou je in­te­gra­ce Ge­o­me­try­Gy­mu, ob­lí­be­né­ho doplň­ku pro ob­last AEC zjed­no­du­šu­jí­cí­ho vzá­jem­nou sou­čin­nost mezi Rhi­nem/ Grasshop­pe­rem a dal­ší­mi soft­wa­ro­vý­mi ba­líč­ky jako Revit nebo Ar­chi­cad.

Dále při­by­la pod­po­ra plu­ginu Den­dro pro pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní v Grass­hop­pe­ru, nové for­má­ty pro ex­port (OBJ pro do­da­teč­nou ge­o­me­t­rii a XML, JSON a IFC jako tex­to­vé for­má­ty), pod­po­ra vý­stu­pu dat ná­vaz­ných kři­vek v JSON nebo po­moc­ná kom­po­nen­ta pro ex­trak­ci UV sítí.
Podívejte se na následující příklad modelu. Podporovány jsou glTF v1.0 a 2.0.
Plugin ShapeDiver v1.6 je ke stažení na shapediverdownloads.s3.amazonaws.com.


Mohlo by vás zajímat: