Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán MicroSurvey CAD 2020

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 10:48

Tags: 2020 | CAD | dwg | MicroSurvey | Pracovní postupy | Stavebnictví | Zeměměřičství

MicroSurvey CAD 2020-krivky-1949Mic­ro­Sur­vey CAD je CAD a vý­po­čet­ní ba­lí­ček vše v jed­nom, ur­če­ný pro tvor­bu a vý­po­čet pra­cov­ních po­stu­pů. Díky in­te­gro­va­né pod­po­ře sou­bo­rů Au­to­CAD 2018–2020 dwg, Re­vit a IFC BIM mo­de­lů, Ar­ti­san Ren­de­rin­gu a ce­lé sa­dy pro­fe­si­o­nál­ních ná­stro­jů pro vy­mě­řo­vá­ní spo­lé­ha­jí na Micro­Sur­vey CAD ze­měmě­ři­či a sta­veb­ní in­že­ný­ři na ce­lém svět­ě. Do ba­líč­ku patří COGO, bo­do­vé ná­stro­je pro pro­jek­ty za­lo­že­né na mříž­ce, pře­chá­ze­ní mezi vstu­py a úpra­va­mi, hlá­še­ní ne­správ­né­ho uza­vře­ní, pod­po­ra sbě­ru spo­leč­ných dat, zná­zor­ně­ní a vý­po­čet 3D po­vr­chu, návrh prů­cho­dů, sprá­va mra­čen bo­dů a dal­ší.

Micro­Sur­vey CAD 2020 na­bí­zí no­vou mož­nost de­tek­ce uza­vře­nos­ti kři­vek, tvor­bu po­pi­sek kři­vek, úpra­vy textu za­rov­na­né­ho do ob­lou­ku, po­pis­ky Smart­Po­ly kři­vek (viz video) a další, včet­ně no­vých funk­cí za­lo­že­ných na en­gi­nu In­tel­li­CAD jako kom­pa­ti­bi­li­ta se sou­bo­ry DWG 2018, in­te­gra­ce mo­de­lů BIM, linie řezů a vy­vý­še­ní, di­gi­tál­ní pod­pi­sy atd. Micros­Sur­vey CAD 2020 je po­sta­ven na en­gi­nu In­tel­li­CAD 9.2.
Veškeré podrobnosti MicroSurvey CAD 2020 jsou k dispozici v poznámkách k vydání.
MicroSurvey nabízí bezplatné zkušební verze pro veškerý svůj hlavní software – Kliknutím si můžete stáhnout zkušební verzi MicroSurvey CAD ještě dnes.


Mohlo by vás zajímat: