Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 15:32

Tags: CAD | CCB | IT Systems | Projekt | TaT | Trailer | Voices of Industry

ezgif.com-gif-makerUni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Voices of In­dust­ry re­a­li­zo­val vi­deo­por­tál Stre­am­Tech.tv a ča­so­pis T+T Tech­ni­ka a trh ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem Collecti­ve Pro­ducti­on a me­di­ál­ní­mi part­ne­ry IT Sys­tems, CAD a Po­si­tiv Busi­ness & Style.


Mohlo by vás zajímat: