Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v Simcenter Flomaster 2019.3

Úterý, 10 Prosinec 2019 08:47

Tags: 2019.3 | Analýzy | CAE | FloMASTER | Novinky | Simcenter | Simulace

Flomaster GUI on screen-1950Nová verze soft­wa­ru Sim­cen­ter Flo­mas­ter od Si­e­men­su, resp. dce­ři­né spo­leč­nos­ti Men­tor Gra­phics, jenž je určen pro ana­lý­zu me­cha­ni­ky te­ku­tin v kom­plex­ních po­trub­ních sys­té­mech, na­bí­zí na­pří­klad novou mož­nost od­ha­du viskózně elas­tic­ké­ho cho­vá­ní po­ly­me­ro­vých tru­bek a dy­na­mic­ké­ho efek­tu na stěny tru­bek, dále do­vo­lu­je nově mo­de­la­ce ne-new­to­nov­ských te­ku­tin (což nejsou jen kečup, hoř­či­ce či zubní pasta, ale také spous­ta prů­mys­lo­vých te­ku­tin), ex­port videa zob­ra­ze­ní si­mu­la­ce a jeho sdí­le­ní, schop­nost sle­do­vá­ní his­to­rie dat, která se uklá­da­jí za­bez­pe­če­ná do vnitř­ní da­ta­bá­ze včet­ně pří­stu­pů.

Pro im­port ob­je­mu ná­dr­ží se nově ob­je­vu­je do­pl­něk, který au­to­ma­tic­ky vy­be­re po­třeb­né in­for­ma­ce včet­ně ur­če­ní ge­o­me­t­rie. Vy­lep­še­ní do­zna­lo di­a­lo­go­vé okno Pump Head Curve a Curve Di­gi­ti­zér, a také ex­port na FMU za­lo­že­ných RSM (re­spon­se sur­fa­ce mo­dels) mo­de­lů.
Další informace naleznete na blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: