Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak na velké sestavy, výkresy a simulace v Solidworks 2020

Úterý, 10 Prosinec 2019 13:23

Tags: 22minutový | MIloš Hrazdíra | Solidworks 2020 | Vzdělávání | Webináře

DEU SW Performance webcast invitation Dec19-1950Webi­nář v délce 22 mi­nut 19. pro­sin­ce v 10.00 ho­din se bude vě­no­vat pro­ble­ma­ti­ce ře­še­ní vel­kých se­stav, vý­kre­sů a si­mu­la­cí s po­mo­cí So­lid­works 2020. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra ukáže, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová ver­ze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do pra­xe. Mož­ná to zná­te, po­tře­bu­je­te rych­le pro­hléd­nout vý­kres, jen­že ote­vře­ní trvá pří­liš dlou­ho. Po­tře­bu­je­te mírně upra­vit se­sta­vu, spě­chá to, ale ode­zva je po­ma­lá. Při prá­ci s vel­ký­mi da­to­vý­mi sa­da­mi je pro­to dob­ré znát po­stu­py, jak si ne­pří­jem­né če­ká­ní pod­stat­ně zkrá­tit. Stej­ně tak i vý­po­čty zpra­vi­dla ob­ná­ší práci s vel­ký­mi ob­je­my dat, a nové si­mu­la­ce při­ná­ší ře­še­ní i do této ob­las­ti.

Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce.
Po skon­če­ní to­ho­to bez­plat­né­ho webi­ná­ře bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy účast­ní­ků.

ZAREGISTRUJTE SE JIŽ DNES


Mohlo by vás zajímat: