Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LEDAS nabízí odlehčený modul pro nesting

Pátek, 13 Prosinec 2019 15:34

Tags: CAM | Ledas | Lightweight Nesting Module | Nesting

LEDAS Nesting 5-1950Spo­leč­nost Ledas vy­ví­jí řadu pro­jek­tů pro CAM vý­ro­bu, z nichž ně­kte­ré jsou spo­je­né se zpra­co­vá­ním plechů a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Pro je­jich efek­tiv­ní vy­u­ži­tí a nižší ná­kla­dy vznik­lo na přání uži­va­te­lů ře­še­ní pro sklá­dá­ní dílů ur­če­ných k vy­sek­nu­tí (ne­sting) za­lo­že­né na ge­ne­tic­kých al­go­rit­mech a op­ti­ma­li­zač­ních me­to­dách. Dří­ve se vy­u­ží­va­ly knihov­ny tře­tích stran, in­te­gro­va­ly se do kódu zá­kaz­ní­ka a ná­sled­ně vy­la­di­ly. V sou­čas­né době však fir­ma při­šla s vlast­ním mo­du­lem pro ne­sting. V pod­sta­tě jde o sadu ná­stro­jů, kte­rá pra­cu­je jak s ob­dél­ní­ko­vý­mi ta­bu­le­mi ple­chu, tak s kru­ho­vý­mi a li­bo­vol­né­ho tvaru, a lze ji vy­u­žít mi­mo jiné i pro 3D tisk v ma­lých a střed­ně vel­kých pod­ni­cích.


Mohlo by vás zajímat: