Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová metoda 3D tisku skla

Středa, 18 Prosinec 2019 08:53

Tags: 3D tisk | ETHZ | Sklo | SLA | Technologie

Glass from a 3D printer-1951Vý­zkum­ní­ci ze švý­car­ské­ho fe­de­rál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (ETH Zurich) vy­u­ži­li 3D tisk na bázi ste­re­o­li­to­gra­fie (SLA) pro vý­ro­bu kom­plex­ních a vy­so­ce po­réz­ních skle­ně­ných ob­jek­tů. Sku­pi­na vědců vy­vi­nu­la spe­ci­ál­ní prys­ky­ři­ci ob­sa­hu­jí­cí sou­čas­ně po­ly­mer i or­ga­nic­ké mo­le­ku­ly, k nimž se vá­žou ke­ra­mic­ké pre­kur­zo­ry skla. Prys­ky­ři­ce se dá zpra­co­vat po­mo­cí ul­tra­fia­lo­vé­ho svět­la. Plas­tic­ké mo­no­me­ry jsou vy­tvr­ze­ny do struk­tu­ry v po­do­bě la­by­rin­tu se štěr­bi­na­mi s mo­le­ku­la­mi ne­sou­cí­mi ke­ra­mi­ku. 3D vy­tiš­tě­né sou­čás­ti jsou pak vy­pá­le­ny v peci nej­pr­ve při tep­lo­tě 600 °C, aby se spá­lil po­ly­mer, a po­slé­ze 1000 °C, aby se ke­ra­mic­ká struk­tu­ra změ­ni­la ve sklo.

Bě­hem ce­lé­ho pro­ce­su se ob­jek­ty vý­znam­ně zmen­ší, ale sta­nou se prů­hled­né a tvrdé jako oken­ní sklo. Nelze takto však vy­ro­bit velké skle­ně­né ob­jek­ty, pro­to­že jsou vždy men­ší než ma­t­ri­ce. V sou­čas­né době byla po­dá­na žá­dost o pa­tent a vý­zkum­ní­ci jed­na­jí s před­ním švý­car­ským vý­rob­cem skla o vy­u­ži­tí této tech­no­lo­gie.
Více na ethz.ch.


Mohlo by vás zajímat: