Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ModuleWorks vydává CAD/CAM komponenty verze 2019.12

Pondělí, 23 Prosinec 2019 16:44

Tags: CAD | CAD/CAM komponenty | CAM | ModuleWorks | Verze 2019.12

moduleworks-1952Soft­wa­ro­vé CAD/CAM kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks vy­chá­ze­jí ve verzi 2019.12 a jde tak o třetí větší vy­dá­ní v roce 2019. Mo­du­leWorks je tech­no­lo­gie pro si­mu­la­ci ví­ce­o­sé­ho ob­rá­bě­ní s mož­nos­tí tvor­by dráhy ná­stro­je. U pě­ti­o­sé­ho i třío­sé­ho ob­rá­bě­ní na­jde­me nové cykly pro op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu – u pě­ti­o­sé­ho dva cykly, jeden pro do­kon­če­ní stěn a druhý pro do­kon­če­ní dna (včet­ně mož­nos­tí vý­bě­ru částí, au­to­ma­tic­ké kon­t­ro­ly ko­li­zí ná­stro­jů a částí a au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní bez­ko­liz­ní cesty), u třío­sé­ho jeden kom­bi­no­va­ný cyk­lus pro strmé a mělké ob­las­ti, který se­stá­vá z kon­stant­ní osy Z pro přík­ré plo­chy a dvou voleb pro úzká místa.

Dále v této verzi na­jde­me vy­lep­še­ný al­go­rit­mus pro přes­něj­ší a re­a­lis­tič­těj­ší ztvár­ně­ní ku­lo­vi­tých ná­stro­jů a os­třej­ší zob­ra­ze­ní si­mu­la­cí řezů a při­da­né­ho ma­te­ri­á­lu. No­vin­ky v Mo­du­leWorks 2019.12 lze zhléd­nout i ve vi­deích na You­Tu­be.


Mohlo by vás zajímat: